Bản tin bảo mật

Cho dù các dịch vụ được thiết kế cẩn thận đến mức nào, đôi khi chúng tôi vẫn cần phải thông báo cho khách hàng về các sự kiện bảo mật và quyền riêng tư với các dịch vụ AWS. Chúng tôi sẽ phát hành bản tin bảo mật bên dưới. Bạn cũng có thể đăng ký Nguồn cấp dữ liệu RSS từ Bản tin bảo mật của chúng tôi để cập nhật các công bố bảo mật.

  • ID bản tin
1
laptop icon

Báo cáo email đáng ngờ
Vui lòng thông báo cho chúng tôi về mọi email đáng ngờ 

Life Sciences

Báo cáo lỗ hổng
AWS điều tra tất cả lỗ hổng đã được báo cáo

Vui lòng liên hệ với đại diện kinh doanh AWS
Bạn có câu hỏi? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn muốn khám phá vai trò bảo mật?
Đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật thông tin về Bảo mật AWS?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter »