Được chứng nhận ISO và CSA STAR

Các dịch vụ và chứng nhận ISO, CSA STAR của AWS

AWS sở hữu chứng nhận tuân thủ ISO/IEC 27001:2022, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 20000-1:2018, 9001:2015CSA STAR CCM v4.0. Dưới đây là danh sách các dịch vụ AWS được cấp chứng nhận.

Trừ khi được loại trừ cụ thể, tất cả các tính năng của một dịch vụ đều nằm trong phạm vi. Hãy tham khảo Tài liệu về AWS để biết các tính năng của dịch vụ.

Cập nhật lần cuối: Ngày 20 tháng 5 năm 2024

Dịch vụ AWS 
Cổng API Amazon
Amazon AppFlow
Amazon AppStream 2.0
Amazon Athena
AI tăng cường của Amazon [Không bao gồm Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
Amazon Bedrock
Amazon Chime
SDK Amazon Chime
Thư mục đám mây của Amazon
Amazon CloudFront [không bao gồm phân phối nội dung thông qua Amazon CloudFront Embedded Point of Presences]
Amazon CloudWatch
Bản ghi Amazon CloudWatch
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Comprehend Medical
Amazon Connect
Amazon DataZone
Firehose dữ liệu Amazon
Amazon Detective
Amazon DevOps Guru
Amazon DocumentDB [với khả năng tương thích MongoDB]
Amazon DynamoDB
Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2
Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (EBS)
Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2)
Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt (ECR) của Amazon
Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon – [cả hai loại khởi chạy Fargate và EC2]
Hệ thống tệp linh hoạt (EFS) của Amazon
Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon [cả hai loại khởi chạy Fargate và EC2]
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon EventBridge
Amazon FinSpace
Amazon Forecast
Trình phát hiện gian lận của Amazon
Amazon FSx
Amazon GuardDuty
Amazon Inspector
Amazon Inspector cổ điển
Amazon Kendra
Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra)
Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink
Luồng dữ liệu Amazon Kinesis
Luồng video Amazon Kinesis
Amazon Lex
Amazon Location Service
Amazon Macie
Grafana được quản lý của Amazon
Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus
Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka
Quy trình làm việc được quản lý của Amazon dành cho Apache Airflow
Amazon MemoryDB dành cho Redis
Amazon MQ
Amazon Neptune
Dịch vụ OpenSearch của Amazon
Amazon Personalize
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Amazon Rekognition
Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDS) của Amazon
Amazon Route 53
Bộ phân giải Amazon Route 53
Amazon S3 Glacier
Amazon SageMaker [Không bao gồm Phòng thực hành studio; Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
Dịch vụ email đơn giản (SES) của Amazon
Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (SNS)
Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (SQS)
Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3)
Dịch vụ quy trình đơn giản của Amazon (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Textract
Amazon Timestream
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Web
AWS Amplify
AWS App Mesh
AWS App Runner
AWS AppFabric
Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS
AWS AppSync
AWS Artifact
Trình quản lý kiểm tra AWS
Sao lưu AWS
Lô AWS
Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM)
AWS Chatbot
AWS Clean Rooms
AWS Cloud Map
AWS Cloud9
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudShell
AWS CloudTrail
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower
AWS Data Exchange
AWS Database Migration Service (DMS)
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
Dịch vụ thư mục của AWS [Không bao gồm Simple AD]
AWS Elastic Beanstalk
Phục hồi sau thảm họa linh hoạt của AWS
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
Giải pháp thực thể AWS
AWS Fault Injection Service
Trình quản lý tường lửa của AWS
Trình tăng tốc toàn cầu của AWS
AWS Glue
AWS Glue DataBrew
Trạm mặt đất của AWS
Bảng điều khiển Trạng thái AWS
AWS HealthImaging
AWS HealthLake
AWS HealthOmics
Trung tâm danh tính AWS IAM
Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS
AWS IoT 1-Click
AWS IoT Analytics
AWS IoT Core
AWS IoT Device Defender
AWS IoT Device Management
AWS IoT Events
AWS IoT Greengrass
AWS IoT SiteWise
AWS IoT TwinMaker
Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS
AWS Lake Formation
AWS Lambda
Trình quản lý giấy phép trên AWS
Hiện đại hóa máy tính lớn của AWS
Dịch vụ được AWS quản lý
Tường lửa mạng của AWS
AWS OpsWorks [bao gồm Chef Automate, Puppet Enterprise]
Hệ thống AWS OpsWorks
Tổ chức AWS
AWS Outposts
Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS
AWS Professional Services (Chỉ trong phạm vi ISO 27001)
Trung tâm khả năng phục hồi AWS
AWS Resource Access Manager (RAM)
Nhóm tài nguyên AWS
AWS RoboMaker
Trình quản lý thông tin bí mật của AWS
AWS Security Assurance Services LLC (Chỉ trong phạm vi ISO 27001)
Trung tâm bảo mật AWS
Kho ứng dụng phi máy chủ AWS
Danh mục dịch vụ AWS
AWS Shield
AWS Signer
AWS Snowball
AWS Snowball Edge
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
AWS Storage Gateway
Trình quản lý hệ thống AWS
Bộ hỗ trợ truyền AWS
AWS Trusted Advisor
Thông báo người dùng AWS
AWS WAF
AWS Wickr
AWS X-Ray
Trình tạo hình ảnh EC2
Cân bằng tải linh hoạt (ELB)
FreeRTOS
Nhập/Xuất VM

*Chỗ điền tên giúp bạn xác định các dịch vụ trong môi trường AWS. Ví dụ: khi bạn tạo chính sách IAM, hãy làm việc với Tên Tài nguyên Amazon (ARN) và đọc nhật ký AWS CloudTrail. Tìm hiểu thêm về chỗ điền tên trên trang tài liệu.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »