Được chứng nhận ISO và CSA STAR

Các dịch vụ và chứng nhận ISO, CSA STAR của AWS

AWS sở hữu chứng nhận tuân thủ ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019, 27701:2019, 22301:2019, 9001:2015CSA STAR CCM v4.0. Dưới đây là danh sách các dịch vụ AWS được cấp chứng nhận.

Trừ khi được loại trừ cụ thể, tất cả các tính năng của một dịch vụ đều nằm trong phạm vi. Hãy tham khảo Tài liệu về AWS để biết các tính năng của dịch vụ.

Cập nhật mới nhất: Ngày 25 tháng 11 năm 2022

Các dịch vụ của AWS 
Cổng API Amazon
Amazon AppFlow 
Amazon AppStream 2.0
Amazon Athena
AI tăng cường của Amazon [không bao gồm Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
Amazon Chime
Thư mục đám mây của Amazon
Amazon CloudFront
Amazon CloudWatch
Amazon EventBridge
Bản ghi Amazon CloudWatch
Amazon Cognito
Amazon Comprehend
Amazon Comprehend Medical
Amazon Connect
Amazon Detective
Amazon DevOps Guru 
Amazon DocumentDB (với khả năng tương thích MongoDB)
Amazon DynamoDB
Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2
Kho lưu trữ khối linh hoạt của Amazon (EBS)
Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2)
Sổ đăng ký bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECR)
Amazon Elastic Container Service (ECS) [cả hai loại khởi chạy Fargate và EC2]
Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (EFS)
Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) Amazon (cả hai loại hình khởi chạy Fargate và EC2)
Amazon Elastic MapReduce (EMR)
Amazon ElastiCache
Amazon FinSpace 
Amazon Forecast 
Trình phát hiện gian lận của Amazon 
Amazon FSx
Amazon GuardDuty
Amazon HealthLake 
Amazon Inspector Classic
Amazon Kendra
Amazon Keyspaces (dành cho Apache Cassandra)
Phân tích dữ liệu Amazon Kinesis
Amazon Kinesis Data Firehose
Amazon Kinesis Data Streams
Luồng video Amazon Kinesis
Amazon Lex 
Amazon Location Service 
Amazon Macie
Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka
Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus 
Amazon MemoryDB dành cho Redis
Amazon MQ
Amazon Neptune
Dịch vụ OpenSearch của Amazon
Amazon Personalize
Amazon Pinpoint
Amazon Polly
Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
Amazon QuickSight
Amazon Redshift
Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (RDS) [bao gồm Amazon Aurora]
Amazon Rekognition
Amazon Route 53
Bộ phân giải Amazon Route 53
Amazon S3 Glacier
Amazon SageMaker [không bao gồm Studio Lab; Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
Dịch vụ email đơn giản của Amazon (SES)
Dịch vụ thông báo đơn giản của Amazon (SNS)
Dịch vụ hàng đợi đơn giản của Amazon (SQS)
Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (S3)
Dịch vụ quy trình đơn giản của Amazon (SWF)
Amazon SimpleDB
Amazon Textract
Amazon Timestream
Amazon Transcribe
Amazon Translate
Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon
Amazon WorkDocs
Amazon WorkMail
Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpaces Web 
AWS Amplify
Dịch vụ di chuyển ứng dụng AWS 
AWS App Mesh 
AWS App Runner 
AWS AppSync
AWS Artifact
Trình quản lý kiểm tra AWS
Sao lưu AWS
Lô AWS
Trình quản lý chứng chỉ của AWS (ACM)
AWS Chatbot
AWS Cloud9 
AWS Cloud Map
AWS CloudFormation
AWS CloudHSM
AWS CloudShell 
AWS CloudTrail
AWS CodeBuild
AWS CodeCommit
AWS CodeDeploy
AWS CodePipeline
AWS CodeStar
AWS Config
AWS Control Tower 
AWS Data Exchange
AWS Database Migration Service (DMS)
AWS DataSync
AWS Device Farm
AWS Direct Connect
Dịch vụ thư mục của AWS [không bao gồm Simple AD]
AWS Elastic Beanstalk
Phục hồi sau thảm họa linh hoạt của AWS 
AWS Elemental MediaConnect
AWS Elemental MediaConvert
AWS Elemental MediaLive
Trình quản lý tường lửa của AWS
Trình tăng tốc toàn cầu của AWS
AWS Glue
AWS Glue DataBrew
Trạm mặt đất của AWS
Bảng điều khiển Trạng thái AWS 
Quản lý danh tính và truy cập trong AWS (IAM)
AWS IAM Identity Center (công cụ thay thế dịch vụ Đăng nhập đơn của AWS) 
AWS IoT 1-Click
AWS IoT Analytics
AWS IoT Core 
AWS IoT Device Defender
AWS IoT Device Management
AWS IoT Events 
AWS IoT Greengrass
AWS IoT SiteWise 
Dịch vụ quản lý khóa của AWS (KMS)
AWS Lake Formation 
AWS Lambda
Trình quản lý giấy phép trên AWS
Dịch vụ được AWS quản lý
Tường lửa mạng của AWS 
Hệ thống AWS OpsWorks
AWS OpsWorks dành cho CM [bao gồm Chef Automate, Puppet Enterprise]
Tổ chức AWS
AWS Outposts
Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS 
AWS Professional Services (Chỉ trong phạm vi ISO 27001) 
Trình quản lý quyền truy cập tài nguyên AWS (AWS RAM)
Nhóm tài nguyên AWS
AWS RoboMaker
Trình quản lý thông tin bí mật của AWS
AWS Security Assurance Services (Chỉ trong phạm vi ISO 27001) 
Trung tâm bảo mật AWS
AWS Server Migration Service (SMS)
Kho ứng dụng phi máy chủ AWS
Danh mục dịch vụ AWS
AWS Shield
AWS Snowball
AWS Snowball Edge
AWS Snowmobile
AWS Step Functions
AWS Storage Gateway
Trình quản lý hệ thống AWS
Bộ hỗ trợ truyền AWS
Cố vấn tin cậy AWS
Tường lửa ứng dụng web của AWS (WAF)
AWS X-Ray
Trình tạo hình ảnh EC2 
Cân bằng tải linh hoạt (ELB)
FreeRTOS 
Nhập/Xuất VM

*Chỗ điền tên giúp bạn xác định các dịch vụ trong môi trường AWS. Ví dụ: khi bạn tạo chính sách IAM, hãy làm việc với Tên Tài nguyên Amazon (ARN) và đọc nhật ký AWS CloudTrail. Tìm hiểu thêm về chỗ điền tên trên trang tài liệu.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »