Tham khảo dịch vụ đủ điều kiện HIPAA

Cập nhật lần gần nhất: Ngày 13 tháng 9 năm 2022
 • Alexa dành cho doanh nghiệp (chỉ dành cho các kỹ năng về chăm sóc sức khỏe – yêu cầu có Alexa Skills BAA. Xem sách trắng HIPAA để biết chi tiết)
 • Bảng điều khiển AWS Amplify
 • Amazon API Gateway
 • AWS Application Migration Service
 • Amazon AppStream 2.0
 • Amazon AppFlow
 • AWS AppSync
 • AWS App Mesh
 • Amazon Athena
 • Amazon Augmented AI [không bao gồm Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
 • Amazon Aurora
 • AWS Backup
 • AWS Batch
 • AWS Certificate Manager
 • Amazon Chime
 • AWS Cloud 9
 • Amazon Cloud Directory
 • AWS Cloud Map
 • AWS CloudEndure [bao gồm CloudEndure Disaster Recovery và CloudEndure Migration]
 • AWS CloudFormation
 • Amazon CloudFront [bao gồm Lambda@Edge]
 • AWS CloudHSM
 • AWS CloudTrail
 • Amazon CloudWatch
 • Amazon CloudWatch Events [bao gồm Amazon EventBridge]
 • Amazon CloudWatch Logs
 • Số liệu SDK của Amazon CloudWatch
 • AWS CodeBuild
 • AWS CodeCommit
 • AWS CodeDeploy
 • AWS CodePipeline
 • Amazon Cognito
 • Amazon Comprehend
 • Amazon Comprehend Medical
 • AWS Config
 • Amazon Connect [không bao gồm Wisdom, VoiceID and High-Volume Outbound Communications]
 • AWS Control Tower
 • AWS Data Exchange
 • AWS Database Migration Service (DMS)
 • AWS DataSync
 • Amazon Detective
 • Amazon DevOps Guru
 • AWS Direct Connect
 • AWS Directory Service [không bao gồm Simple AD]
 • Amazon DocumentDB (tương thích với MongoDB)
 • Amazon DynamoDB
 • Tự động điều chỉnh quy mô Amazon EC2
 • Amazon ElastiCache
 • AWS Elastic Beanstalk
 • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Elastic Container Registry (ECR)
 • Dịch vụ bộ chứa linh hoạt của Amazon (ECS) [cả hai loại khởi chạy Fargate và EC2]
 • Phục hồi sau thảm họa linh hoạt của AWS
 • Hệ thống tệp linh hoạt của Amazon (EFS)
 • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
 • Elastic Load Balancing
 • Amazon Elastic MapReduce (EMR)
 • AWS Elemental MediaConnect
 • AWS Elemental MediaConvert
 • AWS Elemental MediaLive
 • AWS Firewall Manager
 • Amazon Forecast
 • Amazon FreeRTOS
 • Amazon FSx
 • AWS Global Accelerator
 • AWS Glue (bao gồm AWS Lake Formation)
 • AWS Glue DataBrew
 • Amazon GuardDuty
 • Amazon HealthLake
 • Amazon Inspector
 • AWS IoT Core
 • AWS IoT Device Management
 • AWS IoT Events
 • AWS IoT Greengrass
 • Amazon Kendra
 • AWS Key Management Service (KMS)
 • Amazon Keyspaces (Cho Apache Cassandra)
 • Amazon Kinesis Data Analytics
 • Amazon Kinesis Data Streams
 • Amazon Kinesis Data Firehose
 • Amazon Kinesis Video Streams
 • AWS Lambda
 • Amazon Lex
 • Amazon Location Service
 • Amazon Macie
 • AWS Managed Services [không bao gồm Operations on Demand Services, ngoại trừ tính năng RFC Expedite]
 • Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
 • Amazon MemoryDB dành cho Redis
 • Amazon MQ
 • Amazon Neptune
 • AWS Network Firewall
 • Amazon OpenSearch Service  [công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service]
 • AWS OpsWorks for Chef Automate
 • AWS OpsWorks for Puppet Enterprise
 • AWS OpsWorks Stacks
 • AWS Organizations
 • AWS Outposts
 • Amazon Personalize
 • Amazon Pinpoint [không bao gồm các tính năng Tin nhắn thoại]
 • Amazon Polly
 • Nhà cung cấp chứng chỉ riêng của AWS
 • Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)
 • Amazon QuickSight
 • Amazon Rekognition
 • Amazon Redshift
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) [chỉ công cụ SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL và MariaDB]
 • AWS RoboMaker
 • Amazon Route 53
 • Amazon S3 Glacier
 • Amazon SageMaker [không bao gồm Studio Lab, Ground Truth Plus, Public Workforce và Vendor Workforce cho mọi tính năng]
 • AWS Secrets Manager
 • AWS Security Hub
 • AWS Service Catalog
 • AWS Serverless Application Repository
 • AWS Server Migration Service (SMS)
 • AWS Shield [Standard và Advanced]
 • Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
 • Amazon Simple Notification Service (SNS)
 • Amazon Simple Queue Service (SQS)
 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) [bao gồm S3 Transfer Acceleration]
 • Amazon Simple Workflow Service (SWF)
 • AWS Single Sign-On
 • AWS Snowball
 • AWS Snowball Edge
 • AWS Snowmobile
 • AWS Step Functions
 • AWS Storage Gateway
 • AWS Systems Manager
 • Amazon Textract
 • Amazon Timestream
 • Amazon Transcribe
 • AWS Transfer for SFTP
 • Amazon Translate
 • Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • AWS Web Application Firewall (WAF)
 • Amazon WorkDocs
 • Amazon WorkLink
 • Amazon WorkSpaces
 • AWS X-Ray
 • VM Import/Export

LƯU Ý: Nếu bạn là một Chủ thể được bảo hiểm hay Đối tác kinh doanh như được xác định trong Đạo luật về Trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế 1996 (theo sửa đổi, sau đây gọi là “HIPAA”), bạn đồng ý không sử dụng những Dịch vụ Hội đủ điều kiện HIPAA này vào bất kỳ mục đích nào hay bằng bất kỳ cách nào liên quan tới Thông tin sức khỏe được bảo vệ (theo định nghĩa của HIPAA) khi chưa ký vào thỏa thuận hợp tác kinh doanh AWS từ trước.

Bạn có thắc mắc? Hãy kết nối với đại diện kinh doanh AWS
Bạn đang khám phá vai trò của tuân thủ?
Hãy đăng ký ngay hôm nay »
Bạn muốn cập nhật Tuân thủ AWS?
Hãy theo dõi chúng tôi trên Twitter »