Xem tiền phí hiện tại và hoạt động của tài khoản, ghi thành từng khoản theo dịch vụ. Có cả báo cáo tính phí của các tháng trước.

Tạo nhiều người dùng và quản lý quyền của từng người dùng này trên Tài khoản AWS của bạn.

Nhận một hóa đơn cho nhiều Tài khoản AWS, kèm chi tiết phí của từng tài khoản. Lượng sử dụng được kết hợp, cho phép bạn nhanh đạt đến bậc khối lượng có mức giá thấp hơn.

Xem doanh thu và chi phí cho sản phẩm Amazon DevPay của bạn. Quản lý sản phẩm Amazon DevPay của bạn.

Xem dịch vụ bạn đã đăng ký sử dụng, thêm dịch vụ mới hoặc hủy dịch vụ.

Xem và chỉnh sửa phương thức thanh toán hiện tại cũng như thêm phương thức thanh toán mới.

Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ và số điện thoại. Thiết lập các tùy chọn liên lạc để đăng ký email.

Amazon Web Services sử dụng mã định danh truy cập để xác thực các yêu cầu đến AWS và nhận diện người gửi yêu cầu. Có 3 kiểu mã định danh: (1) Mã định danh khóa truy cập AWS, (2) Chứng chỉ X.509 và (3) Cặp khóa.

Tải xuống báo cáo sử dụng cho từng dịch vụ bạn đăng ký. Có thể tùy chỉnh báo cáo bằng cách xác định hình thức sử dụng, khung thời gian, các hoạt động của dịch vụ, v.v.