Amazon Athena

Bắt đầu với Amazon Athena

Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Athena không cần máy chủ, do đó, không phải quản lý sở hạ tầng và bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy.

Athena rất dễ sử dụng. Chỉ cần trỏ vào dữ liệu của bạn trong Amazon S3, xác định sơ đồ và bắt đầu truy vấn bằng cách sử dụng SQL tiêu chuẩn. Hầu hết kết quả thu được trong vài giây. Với Athena, bạn không cần đến những công việc ETL phức tạp để chuẩn bị dữ liệu cho phân tích. Điều này giúp mọi người dễ dàng dùng các kỹ năng SQL để nhanh chóng phân tích các tập dữ liệu quy mô lớn.

Athena được tích hợp sẵn với Danh mục dữ liệu của AWS Glue, cho phép bạn tạo ra kho lưu trữ siêu dữ liệu thống nhất trên nhiều dịch vụ khác nhau, lấy các nguồn dữ liệu để khám phá sơ đồ và đặt vào Danh mục của bạn các định nghĩa bảng và phân vùng mới và chỉnh sửa và duy trì phiên bản sơ đồ. Bạn cũng có thể sử dụng các khả năng ETL được quản lý toàn phần của Glue để biến đổi dữ liệu và chuyển dữ liệu sang định dạng cột để tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu năng.

Bắt đầu truy vấn ngay

Serverless. Không cần ETL.

Athena không cần máy chủ. Bạn có thể nhanh chóng truy vấn dữ liệu mà không phải cài đặt và quản lý máy chủ hoặc kho dữ liệu. Chỉ cần trỏ vào dữ liệu của bạn trong Amazon S3, xác định sơ đồ và bắt đầu truy vấn bằng trình biên tập truy vấn tích hợp sẵn. Amazon Athena cho phép bạn quản lý tất cả dữ liệu trong S3 mà không cần cài đặt các quy trình phức tạp để trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL).


Thanh toán theo từng truy vấn

Bạn chỉ phải trả tiền cho dữ liệu được quét.

Với Amazon Athena, bạn chỉ phải trả tiền cho những truy vấn bạn chạy. Bạn trả phí 5 USD cho mỗi terabyte được quét bởi các truy vấn của bạn. Bạn có thể tiết kiệm được từ 30% đến 90% chi phí trên mỗi truy vấn và có được hiệu năng tốt hơn bằng cách nén, phân vùng và chuyển dữ liệu sang định dạng cột. Athena truy vấn dữ liệu trực tiếp trong Amazon S3. Bạn không bị tính phí lưu trữ bổ sung ngoài S3.


Kiến trúc mở. Mạnh mẽ. Tiêu chuẩn.

Dựng trên Presto. Chạy SQL tiêu chuẩn.

Amazon Athena sử dụng Presto với sự hỗ trợ của ANSI SQL và hoạt động trên nhiều định dạng dữ liệu tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm CSV, JSON, ORC, Avro và Parquet. Athena rất lý tưởng cho truy vấn nhanh, tùy biến nhưng dịch vụ này cũng có thể xử lý phân tích phức tạp, bao gồm hợp nhất dữ liệu, các chức năng cửa sổ và các mảng lớn. Amazon Athena có mức độ khả dụng cao; và thực hiện truy vấn bằng cách sử dụng tài nguyên điện toán trên nhiều cơ sở và nhiều thiết bị trong mỗi cơ sở. Amazon Athena sử dụng Amazon S3 làm kho dữ liệu chính, giúp cho dữ liệu của bạn có mức độ khả dụng và độ bền cao.


Nhanh. Rất nhanh

Hiệu năng tương tác cho cả các tập dữ liệu lớn

Với Amazon Athena, bạn không phải lo lắng về việc cần có đủ tài nguyên điện toán để có được hiệu năng truy vấn nhanh, tương tác. Amazon Athena tự động thực hiện các truy vấn song song, do đó hầu hết kết quả sẽ thu được trong vài giây. 


Chỉ cần đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS và bắt đầu truy vấn sử dụng SQL tiêu chuẩn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về Prestokho dữ liệu, cũng như Athena phù hợp như thế nào với danh mục Kho dữ liệu và Phân tích của AWS.

Bắt đầu với Amazon Athena