Bạn có muốn nhận thông báo về nội dung mới không?

 Clare Liguori, Kỹ sư chính

Clare Liguori là Kỹ sư chính về phần mềm tại AWS. Clare Liguori hiện đang tập trung nghiên cứu trải nghiệm của nhà phát triển khi sử dụng AWS Container Services, các công cụ tạo dựng tại giao điểm của bộ chứa và vòng đời phát triển phần mềm: phát triển cục bộ, cơ sở hạ tầng ở dạng mã, CI/CD, khả năng quan sát và quá trình hoạt động.

Tác giả: Clare Liguori

1