Bạn có muốn nhận thông báo về nội dung mới không?

Colm MacCárthaigh

 Colm MacCárthaigh, Kỹ sư chính cấp cao

Colm MacCárthaigh là Kỹ sư chính cấp cao tại Amazon Web Services. Trước khi làm về EC2, mật mã học và kết nối mạng, Colm đã giúp xây dựng Amazon CloudFront và Amazon Route 53. Colm cũng là một người đóng góp Mã nguồn mở và là một trong những tác giả của máy chủ web Apache http, cũng như Amazon s2n — phương pháp triển khai các giao thức SSL/TLS của AWS. Khi không làm việc với những vấn đề kỹ thuật, Colm là một nhạc sĩ và ca sĩ, thường xuyên chơi nhạc, lưu diễn và thu âm nhạc Ai-len ở nhiều nơi trên thế giới.

Tác giả: Colm

1