Bạn có muốn nhận thông báo về nội dung mới không?

David Yanacek

 David Yanacek, Kỹ sư chính cấp cao

David Yanacek là Kỹ sư trưởng cấp cao phụ trách các dịch vụ như CloudWatch trong bộ phận Giám sát và Theo dõi Amazon tại AWS. David làm việc tại vị trí nhà phát triển phần mềm ở Amazon từ năm 2006, trước đó ông từng làm về Amazon DynamoDB, AWS Lambda, và AWS IoT. Ông cũng làm về khung dịch vụ web nội bộ và các hệ thống tự động hóa hoạt động của nhóm. Một trong những hoạt động yêu thích của David tại nơi làm việc là thực hiện phân tích nhật ký và sàng lọc các số liệu hoạt động để tìm cách làm cho hệ thống vận hành ngày càng trơn tru hơn.

Tác giả: David

1