Số điện thoại gọi đến

Thông tin gọi đến quốc tế

Argentina (1)
+54 261 413-8002

Argentina (2)
+54 115 354-2012

Số điện thoại miễn phí ở Argentina (1)
+54 800-266-5187

Số điện thoại miễn phí ở Argentina (2)
+54 800-345-4322

Úc (1)
+61 2 8311 0237

Úc (2)
+61 2 8098 9113

Số điện thoại miễn phí ở Úc (1)
+61 1800 910 205

Số điện thoại miễn phí ở Úc (2)
+61 1800 791 104

Áo (1)
+43 720 881365

Áo (2)
+43 120 6092047

Số điện thoại miễn phí ở Áo (1)
+43 800 0706266

Số điện thoại miễn phí ở Áo (2)
+43 800 802724

Bahrain
+973 1650 0442

Số điện thoại miễn phí ở Bahrain
+973 8008 1430

Bỉ (1)
+32 784 84 496

Bỉ (2)
+32 220 07 641

Số điện thoại miễn phí ở Bỉ (1)
+32 800 81 753

Số điện thoại miễn phí ở Bỉ (2)
+32 800 26 143

Brazil (1)
+55 114 680 2865

Brazil (2)
+55 114 700 3657

Số điện thoại miễn phí ở Brazil (1)
+55 800 047 4258

Số điện thoại miễn phí ở Brazil (2)
+55 800 878 5028

Số điện thoại miễn phí ở Bulgari
+359 800 121 4488

Canada (1)
+1 437-371-2569

Canada (2)
+1 514-392-6659

Số điện thoại miễn phí ở Canada (1)
+1 844-843-8537

Số điện thoại miễn phí ở Canada (2)
+1 844-392-8555

Chile (1)
+56 44 204 5011

Chile (2)
+56 22 393 7101

Số điện thoại miễn phí ở Chile (1)
+56 80 039 5498

Số điện thoại miễn phí ở Chile (2)
+56 80 039 2634

Trung Quốc (Bắc Kinh)
+86 108 783 3459

Trung Quốc (Thượng Hải)
+86 21 8036 9416

Trung Quốc (Thâm Quyến)
+86 755 6181 1923

Số điện thoại chia sẻ phí ở Trung Quốc
400 600 3731

Số điện thoại miễn phí ở Miền Bắc Trung Quốc
+86 10800 744 0736

Số điện thoại miễn phí ở Miền Nam Trung Quốc
+86 10800 440 0806

Colombia (1)
+57 601 5085885

Colombia (2)
+57 601 2249876

Số điện thoại miễn phí ở Colombia (1)
+57 800 01 25281

Số điện thoại miễn phí ở Colombia (2)
+57 800 75 50148

Costa Rica
+506 4036 0042

Số điện thoại miễn phí ở Croatia (1)
+385 800 200 471

Số điện thoại miễn phí ở Croatia (2)
+385 800 806 083

Síp
+357 22 052775

Số điện thoại miễn phí ở Cộng hòa Síp (1)
+357 80 077352

Số điện thoại miễn phí ở Cộng hòa Síp (2)
+357 80 091045

Cộng hòa Séc (1)
+420 228 886 910

Cộng hòa Séc (2)
+420 239 018 616

Số điện thoại miễn phí ở Cộng hòa Séc (1)
+420 800 050 369

Số điện thoại miễn phí ở Cộng hòa Séc (2)
+420 800 040 441

Đan Mạch (1)
+45 89 87 19 40

Đan Mạch (2)
+45 43 31 04 30

Số điện thoại miễn phí ở Đan Mạch (1)
+45 80 25 26 641

Số điện thoại miễn phí ở Đan Mạch (2)
+45 80 82 68 83

Cộng hòa Dominica
+1 829-946-8217

El Salvador
+503 2136 7271

Estonia
+372 668 2637

Số điện thoại miễn phí ở Estonia
+372 800 004 4831

Phần Lan (1)
+358 753 263459

Phần Lan (2)
+358 972 522274

Số điện thoại miễn phí ở Phần Lan (1)
+358 800 417475

Số điện thoại miễn phí ở Phần Lan (2)
+358 800 552092

Pháp (1)
+33 975 18 14 93

Pháp (2)
+33 141 91 85 54

Số điện thoại miễn phí ở Pháp (1)
+33 805 54 20 66

Số điện thoại miễn phí ở Pháp (2)
+33 805 08 90 18

Georgia
+995 706 777 659

Đức (1)
+49 89 220 61384

Đức (2)
+49 691 53253508

Số điện thoại miễn phí ở Đức (1)
+49 800 7238486

Số điện thoại miễn phí ở Đức (2)
+49 800 7243791

Hy Lạp
+30 21 1198 9051

Số điện thoại miễn phí ở Hy Lạp (1)
+30 800 848 1265

Số điện thoại miễn phí ở Hy Lạp (2)
+30 800 441 48539

Hồng Kông (1)
+852 5808 1116

Hồng Kông (2)
+852 3001 0072

Số điện thoại miễn phí ở Hồng Kông
+852 800 963 069

Hungary
+36 177 77263

Số điện thoại miễn phí ở Hungary (1)
+36 809 82584

Số điện thoại miễn phí ở Hungary (2)
+36 800 88128

Ấn Độ, Bangalore (1)
+91 80 6480 2009

Ấn Độ, Bangalore (2)
+91 80 6180 0598

Ấn Độ, Bangalore (3)
+91 80 7127 9430

Ấn Độ, Chennai (1)
+91 44 6480 2009

Ấn Độ, Chennai (2)
+91 44 6697 2922

Ấn Độ, Chennai (3)
+91 44 7127 9199

Ấn Độ, Delhi (1)
+91 11 6480 2009

Ấn Độ, Delhi (2)
+91 11 7127 9493

Ấn Độ, Hyderabad (1)
+91 40 6480 2009

Ấn Độ, Hyderabad (2)
+91 40 7127 9175

Ấn Độ, Kolkata (1)
+91 33 6480 2009

Ấn Độ, Kolkata (2)
+91 33 7127 9068

Ấn Độ, Mumbai (1)
+91 22 6480 2009

Ấn Độ, Mumbai (2)
+91 22 6241 6519

Ấn Độ, Mumbai (3)
+91 22 7127 9564

Ấn Độ, Pune
+91 20 6480 2009

Số điện thoại miễn phí ở Ấn Độ
1800 266 0826

Số điện thoại miễn phí ở Indonesia (1)
007 803 011 4935

Số điện thoại miễn phí ở Indonesia (2)
+62 1 803 852 9240

Ai-len (1)
+353 15 621 242

Ai-len (2)
+353 1 903 8870

Số điện thoại miễn phí ở Ai-len (1)
+353 1800 818 991

Số điện thoại miễn phí ở Ai-len (2)
+353 1800 817 492

Israel
+972 72-271-3656

Số điện thoại miễn phí ở Israel (1)
+972 1-801-227-257

Số điện thoại miễn phí ở Israel (2)
+972 1-809-344-361

Ý (1)
+39 06 9480 3825

Ý (2)
+39 02 6943 0958

Số điện thoại miễn phí ở Ý (1)
+39 800 902 333

Số điện thoại miễn phí ở Ý (2)
+39 800 596 364

Nhật Bản (1)
+81 3-4540-5951

Nhật Bản (2)
+81 3-4477-4893

Số điện thoại miễn phí ở Nhật Bản (1)
+81 800-919-0416

Số điện thoại miễn phí ở Nhật Bản (2)
+81 1-2090-7443

Hàn Quốc (1)
+82 70-4784-4080

Hàn Quốc (2)
+82 23-483-1218

Số điện thoại miễn phí ở Hàn Quốc (1)
+82 80-007-5702

Số điện thoại miễn phí ở Hàn Quốc (2)
+82 80-822-0306

Số điện thoại miễn phí ở Latvia
+371 80 005 594

Litva
+370 5 214 3154

Số điện thoại miễn phí ở Litva (1)
+370 800 00 331

Số điện thoại miễn phí ở Litva (2)
+370 8800 33463

Luxembourg (1)
+352 20 88 06 37

Luxembourg (2)
+352 34 20 808 711

Số điện thoại miễn phí ở Luxembourg (1)
+352 800 81 090

Số điện thoại miễn phí ở Luxembourg (2)
+352 800 85 190

Malaysia (1)
+60 154-877 0934

Malaysia (2)
+60 3-6207-4734

Số điện thoại miễn phí ở Malaysia
+60 1-800-88-5921

Malta
+356 2778 0733

Số điện thoại miễn phí ở Malta
+356 800 627 94

Mexico (1)
+52 55 4169 7182

Mexico (2)
+52 55 1253 2597

Số điện thoại miễn phí ở Mexico (1)
+52 800 253 0555

Số điện thoại miễn phí ở Mexico (2)
+52 800 953 0547

Hà Lan (1)
+31 85 888 0165

Hà Lan (2)
+31 70 700 7023

Số điện thoại miễn phí ở Hà Lan
+31 800 0900023

New Zealand (1)
+64 9-801 1463

New Zealand (2)
+64 9-913 6272

Số điện thoại miễn phí ở New Zealand (1)
+64 800 005 426

Số điện thoại miễn phí ở New Zealand (2)
+64 508 528 021

Na Uy (1)
+47 815 03 186

Na Uy (2)
+47 240 55 103

Số điện thoại miễn phí ở Na Uy (1)
+47 800 54 360

Số điện thoại miễn phí ở Na Uy (2)
+47 800 24 956

Số điện thoại miễn phí ở Pakistan
+92 800 90044277

Panama (1)
+507 838-7660

Panama (2)
+507 308-4246

Số điện thoại miễn phí ở Panama (1)
+507 800-6112

Số điện thoại miễn phí ở Panama (2)
+507 800-0270

Số điện thoại miễn phí ở Peru (1)
+51 800 78325

Số điện thoại miễn phí ở Peru (2)
+51 800 77897

Số điện thoại miễn phí toàn cầu ở Philippines (1)
+63 1800 1 320 0021

Số điện thoại miễn phí PLDT ở Philippines (2)
+63 1800 8 902 0400

Số điện thoại miễn phí ở Philippines (3)
+63 1800 8 739 5293

Ba Lan (1)
+48 22 307 41 80

Ba Lan (2)
+48 22 306 22 25

Số điện thoại miễn phí ở Ba Lan
+48 80 008 03 61

Bồ Đào Nha
+351 308 801 882

Số điện thoại miễn phí ở Bồ Đào Nha (1)
+351 800 785 039

Số điện thoại miễn phí ở Bồ Đào Nha (2)
+351 800 180 451

Puerto Rico
+1 787-945-0319

Romania (1)
+40 376 300 057

Romania (2)
+40 373 788 243

Số điện thoại miễn phí ở Romania
+40 800 400 864

Nga
+7 499 951-25-91

Số điện thoại miễn phí ở Nga
+7 800 333-23-25

Singapore (1)
+65 3158 2702

Singapore (2)
+65 6622 2045

Số điện thoại miễn phí ở Singapore
+65 1800 622 3606

Slovakia (1)
+421 232 784 962

Slovakia (2)
+421 268 622 269

Số điện thoại miễn phí ở Slovakia (1)
+421 800 172 493

Số điện thoại miễn phí ở Slovakia (2)
+421 800 601 142

Slovenia
+386 828 80088

Số điện thoại miễn phí ở Slovenia (1)
+386 80 488859

Số điện thoại miễn phí ở Slovenia (2)
+386 80 080151

Nam Phi (1)
+27 87 550 2371

Nam Phi (2)
+27 21 427 7617

Số điện thoại miễn phí ở Nam Phi
+27 80 011 0160

Tây Ban Nha (1)
+34 932 20 14 45

Tây Ban Nha (2)
+34 902 84 86 33

Tây Ban Nha (3)
+34 918 36 85 44

Số điện thoại miễn phí ở Tây Ban Nha (1)
+34 900 813 473

Số điện thoại miễn phí ở Tây Ban Nha (2)
+34 900 808 660

Thụy Điển (1)
+46 10 199 25 16

Thụy Điển (2)
+46 85 025 22 40

Số điện thoại miễn phí ở Thụy Điển (1)
+46 20 14 08 117

Số điện thoại miễn phí ở Thụy Điển (2)
+46 20 88 85 49

Thụy Sĩ (1)
+41 22 518 77 58

Thụy Sĩ (2)
+41 44 511 22 32

Số điện thoại miễn phí ở Thụy Sĩ (1)
+41 800 002 069

Số điện thoại miễn phí ở Thụy Sĩ (2)
+41 800 116 655

Đài Loan
+886 2 7743 6479

Số điện thoại miễn phí ở Đài Loan
+886 800 868 326

Thái Lan
+66 2 787 3518

Số điện thoại miễn phí ở Thái Lan
+66 1800 294 280

Thổ Nhĩ Kỳ
+90 850 390 2830

Số điện thoại miễn phí ở Thổ Nhĩ Kỳ
+90 800 448 822 606

Số điện thoại miễn phí ở Ukraine
+380 800 609 186

Vương quốc Anh (1)
+44 330 808 1871

Vương quốc Anh (2)
+44 203 788 7904

Số điện thoại miễn phí ở Vương quốc Anh (1)
+44 800 085 5175

Số điện thoại miễn phí ở Vương quốc Anh (2)
+44 800 086 9836

Hoa Kỳ (1)
+1 206-462-5569

Hoa Kỳ (2)
+1 929-432-4463

Hoa Kỳ (3)
+1 312-479-9427

Số điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ (1)
+1 855-552-4463

Số điện thoại miễn phí ở Hoa Kỳ (2)
+1 877-992-4463

Mobifone ở Việt Nam
+84 1210 20051

VietTel ở Việt Nam
+84 1228 0741

VNPT ở Việt Nam
+84 1203 2527

Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam
+84 1800 400 095

 

*Xin lưu ý rằng không phải số điện thoại gọi đến nào cũng có thể sử dụng với bản dùng thử miễn phí của Amazon Chime.

Dùng thử Amazon Chime miễn phí

Bạn sẽ được dùng thử miễn phí Amazon Chime Pro trong 30 ngày mà không cần thẻ tín dụng.

Sau 30 ngày, bạn có thể tiếp tục sử dụng miễn phí các tính năng của Amazon Chime Basic bao lâu tùy thích, hoặc bạn có thể trả phí để sử dụng các tính năng của Amazon Chime Pro.