AWS Direct Connect

Tạo một kết nối mạng chuyên dụng đến AWS

Cách thức hoạt động

Dịch vụ đám mây AWS Direct Connect là đường dẫn ngắn nhất đến các tài nguyên AWS của bạn. Trong khi chuyển tiếp, lưu lượng mạng của bạn vẫn ở trên mạng toàn cầu AWS và không dùng đến Internet công cộng. Điều này giúp giảm khả năng gặp phải sự cố tắc nghẽn hoặc tăng độ trễ bất ngờ. Khi tạo kết nối mới, bạn có thể chọn một kết nối lưu trữ do Đối tác phân phối AWS Direct Connect cung cấp hoặc chọn một kết nối chuyên dụng từ AWS và triển khai tại các vị trí AWS Direct Connect trên toàn thế giới. Với AWS Direct Connect SiteLink, bạn có thể gửi dữ liệu giữa các vị trí AWS Direct Connect để tạo kết nối mạng riêng giữa các văn phòng và trung tâm dữ liệu trong mạng toàn cầu của mình.
  • Kết nối với AWS
  • Kết nối với AWS
  • Kết nối các vị trí của bạn
  • Kết nối các vị trí của bạn

Trường hợp sử dụng

Liên kết AWS của bạn với các mạng tại chỗ để xây dựng các ứng dụng mở rộng môi trường mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
Sau khi liên kết mạng của mình với AWS Direct Connect, bạn có thể dùng SiteLink để gửi dữ liệu giữa các vị trí của mình. Khi sử dụng SiteLink, dữ liệu di chuyển qua đường dẫn ngắn nhất giữa các vị trí.
Đảm bảo truyền dữ liệu ổn định và đáng tin cậy trên quy mô lớn để phân tích theo thời gian thực, sao lưu dữ liệu nhanh chóng hoặc xử lý dữ liệu truyền thông phát thanh.

Khám phá thêm về AWS