Sự kiện của tôi

Xem các sự kiện sắp tới của bạn

Đăng ký bằng một cú nhấp chuột

Đăng ký một sự kiện mới chỉ với một cú nhấp chuột. Đã lưu thông tin vào hồ sơ của bạn.

Để xem sự kiện của bạn, vui lòng đăng nhập bằng ID nhà xây dựng AWS. ID nhà xây dựng AWS là một hồ sơ cá nhân mới cho các nhà xây dựng. Tìm hiểu thêm