Snowflake

Huy động dữ liệu của bạn. Tham gia Đám mây dữ liệu.

Nền tảng dữ liệu đám mây của Đám mây dữ liệu Snowflake có thể được triển khai nhanh chóng trên AWS

Snowflake cung cấp Đám mây dữ liệu – một mạng lưới toàn cầu nơi hàng nghìn tổ chức huy động dữ liệu với quy mô, tính đồng thời và hiệu năng gần như không giới hạn. Bên trong Đám mây dữ liệu, các tổ chức hợp nhất dữ liệu cô lập của họ, dễ dàng khám phá và chia sẻ dữ liệu được quản lý một cách bảo mật, đồng thời thực thi khối lượng công việc phân tích đa dạng. Tham gia Đám mây dữ liệu. 

Snowflake là một Đối tác AWS cung cấp các giải pháp phần mềm và đã đạt được năng lực trong Phân tích dữ liệu, Máy học và Bán lẻ.

Snowflake

Truy cập trực tiếp dữ liệu Snowflake của bạn từ Amazon FinSpace

Dễ dàng sử dụng dữ liệu bạn có trong Snowflake từ Amazon FinSpace, nơi các nhà phân tích định lượng có thể tìm và truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn để phát triển chiến lược giao dịch và thực hiện đánh giá rủi ro. FinSpace là một dịch vụ phân tích và quản lý dữ liệu được xây dựng với mục đích cho ngành dịch vụ tài chính (FSI). Chuẩn bị, kết hợp và xử lý dữ liệu trên quy mô lớn với sổ tay FinSpace và cụm Spark tích hợp. FinSpace làm việc với Snowflake bằng cách cung cấp cho các nhà phân tích quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu của họ trong Snowflake. Khám phá cách dễ dàng truy cập dữ liệu Snowflake của bạn từ sổ tay FinSpace.

Tìm hiểu thêm »

Điểm nổi bật của giải pháp

  • Lưu trữ tất cả dữ liệu của bạn: Lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc như JSON, Avro, ORC, Parquet và XML cùng với dữ liệu quan hệ của bạn. Truy vấn tất cả dữ liệu của bạn bằng SQL tiêu chuẩn, tuân thủ ACID và ký hiệu dấu chấm.
  • Trả tiền cho những gì bạn sử dụng:Kiến trúc được xây dựng cho đám mây của Snowflake cho phép điều chỉnh quy mô lưu trữ riêng biệt với điện toán. Cho dù tăng giảm quy mô hay điều chỉnh quy mô theo cách minh bạch và tự động, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
  • Hỗ trợ tất cả người dùng của bạn: Hỗ trợ các trường hợp sử dụng đồng thời với các kho ảo độc lập (cụm điện toán) tham chiếu dữ liệu chung của bạn.
  • Tăng hiệu quả với định giá theo giây: Bật và tắt tài nguyên điện toán của bạn theo nhu cầu của bạn, do vậy bạn chỉ bị tính phí cho thời gian sử dụng.
  • Tận dụng cơ sở dữ liệu SQL hoàn chỉnh: Tiếp tục sử dụng những kỹ năng và công cụ mà bạn đã đầu tư cho phân tích dữ liệu của mình.
  • Tăng tính linh hoạt trong việc chia sẻ dữ liệu: Dễ dàng tạo ra các mối quan hệ chia sẻ dữ liệu một-một, một-nhiều và nhiều-nhiều, từ đó các đơn vị kinh doanh, công ty con và đối tác của bạn có thể truy vấn một cách bảo mật dữ liệu tập trung, chỉ đọc.
Nghiên cứu điển hình về Capital One: Phát triển tương lai của ngành ngân hàng với Snowflake
Giải pháp Snowflake

Tìm hiểu thêm về Giải pháp đối tác dịch vụ tài chính

Liên hệ với Đối tác AWS này ngay hôm nay