Để bắt đầu, bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập Cụm Redis đầu tiên của bạn và định cấu hình loại nút và nhóm bảo mật.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 10 phút

 


Bước 1.1

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.1
Bước 1.2

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.2
Bước 1.3

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.3

Bước 1.4

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.4

Loại nút đó phù hợp với hướng dẫn này, nhưng đối với cụm sản xuất, kích thước của nút sẽ phụ thuộc vào khối lượng công việc của bạn và bạn nên bắt đầu với các dòng phiên bản m5 hoặc r5.

Bước 1.5

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.5

Bản sao chỉ đọc đó sẽ cho phép bạn mở rộng quy mô đọc của mình. Trong trường hợp thất bại, chuyển đổi dự phòng tự động sẽ được kích hoạt và bản sao sẽ đảm nhận vai trò của nút chính.

Bước 1.6

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.6

Bước 1.7

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.7

Nếu bạn cần thêm thông tin về các nhóm Mạng con, vui lòng tham khảo mục tài liệu.

Bước 1.8

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.8

Mỗi nút sẽ được tạo trong một vùng sẵn sàng khác nhau. Đây là thực hành tốt nhất để cải thiện độ tin cậy.

Bước 1.9

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.9

Trong ví dụ này, chúng tôi không sử dụng mã hóa, nhưng hãy nhớ rằng bạn có thể định cấu hình cả mã hóa cho dữ liệu lưu trữ và cho dữ liệu truyền tải.


Điều quan trọng: hãy đảm bảo nhóm Bảo mật mà bạn chọn cho phép các kết nối TCP đến trên cổng 6379 từ phiên bản EC2 của bạn. Nếu không như vậy, bạn sẽ không thể kết nối với các nút Redis.

Bước 1.10

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.10

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ không tải bất kỳ tệp RDB hạt giống nào để chúng tôi có thể bỏ qua bước cấu hình này hoàn toàn. Xin lưu ý là tùy chọn này có sẵn.


Sao lưu hàng ngày rất quan trọng đối với hầu hết các trường hợp sử dụng và một khuyến nghị tốt là cho phép sao lưu với thời gian lưu giữ cho bạn đủ thời gian hành động trong trường hợp có bất kỳ điều gì xấu xảy ra. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ bản sao lưu nào.


Bước 1.11

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.11

Đối với hướng dẫn này, nó đủ để chỉ định “Không có ưu tiên nào”.

Ở đây bạn có thể nghĩ về thời gian và ngày khi ứng dụng của bạn có khối lượng công việc thấp. Đối với các nhu cầu hiện tại, chúng ta có thể đặt trạng thái “Không có ưu tiên nào”.

Bước 1.12

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.12

Sau khi xem lại tất cả các trường trong biểu mẫu, nhấp vào “Tạo”.


Một Cụm Redis sẽ được khởi tạo và một khi nó trở thành “có sẵn”, bạn sẽ có thể tiếp tục bước tiếp theo.

Bước 1.13

(Nhấp vào để phóng to)

Bước 1.13

Một Cụm Redis sẽ được khởi tạo và một khi nó trở thành “có sẵn”, bạn sẽ có thể tiếp tục bước tiếp theo.