Trong phòng thực hành này, bạn sẽ tìm hiểu các mẫu hình mô hình dữ liệu nâng cao trong Amazon DynamoDB khi xây dựng ứng dụng di động được hỗ trợ bởi DynamoDB. Khi sử dụng DynamoDB, bạn cần cân nhắc cách bạn sẽ truy cập dữ liệu (mẫu hình truy cập) trước khi bạn lập mô hình cho dữ liệu của mình. Để tìm hiểu các mẫu hình này, bạn sẽ xây dựng mô hình dữ liệu cho một ứng dụng di động mẫu bao gồm một mạng xã hội. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết kế mô hình dữ liệu của mình trong DynamoDB để đạt được hiệu suất nhanh và nhất quán.

Phòng thực hành này giả định bạn đã quen thuộc với các khái niệm DynamoDB cơ bản như bảng, mục, khóa chính và chỉ mục phụ. Nếu bạn còn lạ lẫm với các khái niệm này, hãy xem phòng thực hành của chúng tôi về cách Tạo và quản lý cơ sở dữ liệu không liên quan bằng Amazon DynamoDB.

DynamoDB là một lựa chọn phổ biến dành cho các ứng dụng di động vì nó được thiết kế cho các trường hợp sử dụng ở quy mô lớn, trong đó hiệu suất nhất quán đóng vai trò quan trọng khi ứng dụng phát triển.

Một số lý do chính để sử dụng DynamoDB cho ứng dụng di động của bạn là:

  • Khả năng mở rộng: DynamoDB không bị suy giảm hiệu năng khi bạn mở rộng tới terabyte dữ liệu và nhiều hơn nữa.
  • API dựa trên REST đơn giản: DynamoDB có thể được truy nhập qua HTTP(S) và sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để xác thực.
  • Quản lý đầy đủ: Bạn không cần quản lý máy chủ và áp dụng các bản vá cho cơ sở hạ tầng. DynamoDB xử lý các việc nâng cấp, sao lưu và các nhiệm vụ quản trị khác để bạn có thể tập trung vào việc phát triển ứng dụng của mình.

Kinh nghiệm sử dụng AWS: Trung cấp

Thời gian hoàn thành: 180 phút

Chi phí để hoàn thành: Bạn sẽ mất chưa đến 2 USD để hoàn thành hướng dẫn này (giả định mọi dịch vụ đều chạy trong 2 giờ)*

Các kỹ thuật được sử dụng:

• Tài khoản AWS hiện hoạt**
• Trình duyệt: AWS đề xuất Chrome
• Amazon DynamoDB
• Amazon Cloud9
• AWS SDK dành cho Python (Boto3)

*Ước tính này giả định bạn tuân theo các cấu hình được đề xuất trong toàn bộ hướng dẫn và chấm dứt sử dụng mọi tài nguyên trong vòng 2 giờ.

**Các tài khoản đã được tạo trong vòng 24 giờ qua có thể chưa có quyền truy cập vào các tài nguyên cần thiết cho dự án này.