Định giá Grafana được quản lý của Amazon

Sử dụng Grafana được quản lý của Amazon không yêu cầu phí trả trước, không yêu cầu cam kết tối thiểu và không yêu cầu hợp đồng dài hạn. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, dựa trên giấy phép người dùng hiện hoạt cho mỗi không gian làm việc. Dịch vụ sẽ tính phí vào cuối mỗi tháng cho mức sử dụng của bạn. “Người dùng đang hoạt động” là bất cứ người dùng nào đã đăng nhập vào không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon hoặc thực hiện yêu cầu API ít nhất một lần trong chu kỳ thanh toán hàng tháng.

Grafana được quản lý của Amazon cung cấp bản dùng thử miễn phí 90 ngày, với tối đa năm người dùng miễn phí cho mỗi tài khoản. Grafana được quản lý của Amazon có ba loại giấy phép người dùng, đó là Người biên tập Grafana được quản lý của Amazon, Người xem Grafana được quản lý của Amazon và Plugin Enterprise Grafana được quản lý của Amazon. Khách hàng có mức sử dụng vượt quá năm người dùng miễn phí sẽ được tính phí theo mức giá giấy phép người dùng Người biên tập Grafana được quản lý của Amazon hoặc Người xem Grafana được quản lý của Amazon và Plugin Enterprise Grafana được quản lý của Amazon được mô tả dưới đây.

Định giá

Tất cả giấy phép người dùng áp dụng trên mỗi không gian làm việc, mỗi tháng. Mỗi không gian làm việc yêu cầu tối thiểu một giấy phép Người biên tập Grafana được quản lý của Amazon để quản lý và đăng nhập vào không gian làm việc, ngay cả khi không có người dùng nào đăng nhập. Giấy phép Người biên tập Grafana được quản lý của Amazon có mức phí 9 USD cho mỗi người dùng là người biên tập hoặc quản trị viên hiện hoạt trên mỗi không gian làm việc và cung cấp cho người dùng quyền quản trị để quản lý người dùng không gian làm việc, tạo và quản lý bảng điều khiển và thông báo cũng như gán quyền truy cập nguồn dữ liệu. Đối với những khách hàng chỉ cần quyền truy cập xem, giấy phép Người xem Grafana được quản lý của Amazon có mức phí 5 USD cho mỗi người dùng hiện hoạt trên mỗi không gian làm việc và cung cấp cho người dùng quyền truy cập chỉ xem vào không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon. Người dùng có quyền truy cập chỉ xem có thể xem bảng điều khiển, thông báo và truy vấn nguồn dữ liệu, nhưng không thể thực hiện hành động nào khác trên không gian làm việc.

Khóa API Grafana sẽ được liên kết với một giấy phép người dùng API và có thể được cấp quyền Quản trị viên, Người biên tập hoặc Người xem. Giấy phép người dùng API Grafana được quản lý của Amazon có quyền Quản trị viên hoặc Người biên tập được tính phí 9 USD cho mỗi người dùng API hiện hoạt hoặc 5 USD cho mỗi người dùng API hiện hoạt đối với giấy phép người dùng API có quyền Người xem. Nếu nhiều khóa API có các quyền khác nhau được liên kết với một giấy phép người dùng API, thì mức giá cao hơn sẽ được áp dụng. Tài khoản Dịch vụ cũng tương tự như người dùng Grafana và có thể được bật/tắt, cấp quyền cụ thể và tiếp tục hoạt động cho đến khi bị xóa hoặc tắt. Mỗi tài khoản Dịch vụ được tính phí như một người dùng Grafana được quản lý của Amazon. Tài khoản dịch vụ Grafana được quản lý của Amazon có quyền Quản trị viên hoặc quyền Người biên tập được tính phí ở mức 9 USD cho mỗi tài khoản Dịch vụ hiện hoạt hoặc 5 USD cho mỗi tài khoản Dịch vụ hiện hoạt đối với tài khoản Dịch vụ có quyền Người xem.

Plugin Enterprise và hỗ trợ

Để truy cập Plugin Enterprise để kết nối với các nguồn dữ liệu Doanh nghiệp của bên thứ ba được liệt kê ở đây, giấy phép Plugin Enterprise Grafana được quản lý của Amazon có giá thêm 45 USD mỗi người dùng hoạt động cho mỗi không gian làm việc. Khi nâng cấp, bạn cũng có thể truy cập vào dịch vụ hỗ trợ và đào tạo theo yêu cầu trực tiếp từ Grafana Labs.  

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Tính chi phí cho Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Grafana của bạn trong một ước tính duy nhất.

Ví dụ định giá

Lưu ý: Giá trị định giá được hiển thị ở đây chỉ là ví dụ.  

Ví dụ 1 – Quản lý quyền truy cập nhiều người dùng vào một không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon

Trong ví dụ này, bạn đã cấp cho 100 Người biên tập và 100 Người xem quyền truy cập vào không gian làm việc Grafana của bạn. Trong tháng 1, chỉ có 20 Người biên tập và 30 Người xem đăng nhập vào không gian làm việc. Vì thanh toán dựa trên người dùng hiện hoạt, tổng số người dùng sẽ được tính phí là 20 Người biên tập và 30 Người xem trong tháng 1.

Tổng phí hàng tháng của Grafana được quản lý của Amazon = 20 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) + 30 * 5,00 USD (giấy phép Người xem) = 330,00 USD

Ví dụ 2 – Nâng cấp không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon để truy cập plugin Enterprise

Trong ví dụ này, bạn đã cấp cho 100 Người biên tập và 100 Người xem quyền truy cập vào không gian làm việc Grafana của bạn. Bạn cũng đã nâng cấp không gian làm việc lên plugin Enterprise. Trong tháng 1, chỉ có 20 Người biên tập và 30 Người xem đăng nhập vào không gian làm việc. Vì thanh toán dựa trên người dùng đang hoạt động nên tổng số người dùng sẽ được tính phí là 20 Người biên tập và 30 Người xem trong tháng 1.

Tổng phí hàng tháng của Grafana được quản lý của Amazon = 20 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) + 30 * 5,00 USD (giấy phép Người xem) = 330,00 USD

Tổng phí hàng tháng của Plugin Enterprise = 20 * 45 USD (Giấy phép người dùng Enterprise đang hoạt động) + 30 * 45 USD (Giấy phép người dùng Enterprise đang hoạt động) = 2.250,00 USD

Tổng hóa đơn hàng tháng = 330 USD cho Grafana được quản lý của Amazon + 2250 USD cho plugin Enterprise = 2.580,00 USD

Ví dụ 3 – Tối thiểu một người dùng Người biên tập cho mỗi không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon

Trong ví dụ này, bạn đã tạo hai không gian làm việc. Không gian làm việc A và Không gian làm việc B đều có 10 người dùng đã được cấp quyền truy cập không gian làm việc. Trong tháng 1, không có người dùng nào đăng nhập vào không gian làm việc A, điều này sẽ tạo ra tối thiểu một giấy phép người dùng Người biên tập cho không gian làm việc A, còn những người dùng không hoạt động khác đã được cấp quyền nhưng chưa đăng nhập trong tháng đó sẽ không bị tính phí. Không gian làm việc B có 1 Quản trị viên, 1 Người biên tập và 3 Người xem đăng nhập trong tháng 1.

Phí hàng tháng của Không gian làm việc A = 1 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) = 9,00 USD

Phí hàng tháng của Không gian làm việc B = 2 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) + 3 * 5,00 USD (giấy phép Người xem) = 33,00 USD

Tổng hóa đơn hàng tháng = 9,00 USD cho Không gian làm việc A + 33,00 USD cho Không gian làm việc B = 42,00 USD

Ví dụ 4 – Không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon có người dùng hiện hoạt và người dùng API

Trong ví dụ này, bạn đã tạo một không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon với 2 khóa API, một khóa có quyền Quản trị viên và một khóa có quyền Người xem, cả hai đều được liên kết với một người dùng API Grafana. Bạn cũng đã cấp cho 10 người dùng Người biên tập và 50 người dùng Người xem quyền truy cập vào không gian làm việc Grafana của bạn. Trong tháng 1, cả khóa API có quyền Quản trị viên và Người xem đã được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và xem bảng điều khiển, trong đó 5 người dùng Người biên tập và 10 người dùng Người xem cũng đã đăng nhập vào không gian làm việc. Vì cả hai khóa API đều được liên kết với một người dùng API Grafana, bạn sẽ chỉ bị tính phí cho một giấy phép người dùng API và mức giá Quản trị viên cao hơn sẽ được áp dụng. Ngoài ra, vì thanh toán dựa trên người dùng hiện hoạt, tổng số người dùng sẽ được tính phí là 5 Người biên tập và 10 Người xem trong tháng 1.

Tổng phí API hàng tháng = 1 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) = 9,00 USD

Tổng phí người dùng hiện hoạt = 5 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) + 10 (người xem) * 5,00 USD (giấy phép Người xem) = 95,00 USD

Tổng hóa đơn hàng tháng = 9,00 USD cho giấy phép người dùng API + 95,00 USD cho giấy phép người dùng hiện hoạt = 104,00 USD

Ví dụ 5 – Không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon có người dùng hiện hoạt và tài khoản Dịch vụ

Trong ví dụ này, bạn đã tạo một không gian làm việc Grafana được quản lý của Amazon với 2 tài khoản Dịch vụ, một tài khoản có quyền Quản trị viên và một tài khoản có quyền Người xem. Bạn cũng đã cấp quyền truy cập cho 10 người dùng có quyền Người biên tập và 50 người dùng có quyền Người xem vào không gian làm việc Grafana của bạn. Trong tháng 1, cả tài khoản Dịch vụ có quyền Quản trị viên lẫn tài khoản Dịch vụ có quyền Người xem đều được sử dụng để tạo, chỉnh sửa và
xem bảng thông tin, có 5 người dùng có quyền Người biên tập và 10 người dùng có quyền Người xem cũng đã đăng nhập vào không gian làm việc. Bạn sẽ phải thanh toán cho 1 tài khoản Dịch vụ có quyền Người biên tập và 1 tài khoản Dịch vụ có quyền Người xem. Ngoài ra, vì thanh toán dựa trên người dùng hiện hoạt, tổng số người dùng sẽ được tính phí là 5 Người biên tập và 10 Người xem trong tháng 1.

Tổng phí hàng tháng của tài khoản Dịch vụ = 1 * 9,00 USD (tài khoản Dịch vụ có quyền Người biên tập) +1 * 5,00 USD (tài khoản Dịch vụ có quyền Người xem) = 14,00 USD

Tổng phí người dùng hiện hoạt = 5 * 9,00 USD (giấy phép Người biên tập) + 10 (người xem) * 5,00 USD (giấy phép Người xem) = 95,00 USD

Tổng hóa đơn hàng tháng = 14,00 USD cho giấy phép tài khoản Dịch vụ + 95,00 USD cho giấy phép người dùng hiện hoạt = 109,00 USD