Bắt đầu với AWS Identity and Access Management (IAM).

AWS IAM giúp bạn quản lý quyền truy cập vào tài nguyên AWS của bạn. Khi sử dụng IAM, bạn có thể quản lý người nào có thể sử dụng tài nguyên AWS của bạn (xác thực) và họ có thể sử dụng tài nguyên nào và theo cách nào (ủy quyền).

Bắt đầu với AWS IAM thật dễ dàng. Bạn có thể sử dụng tài nguyên dưới đây để tìm hiểu cách thiết lập IAM.

Video

Nắm vững chính sách IAM sau chưa đầy 60 phút (55:35)
Làm thế nào để tạo chính sách IAM để kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên Amazon EC2 dựa trên thẻ? (7:09)
Truy cập an toàn vào dịch vụ AWS bằng vai trò AWS Identity and Access Management (IAM) (6:04)
Cách thiết lập người dùng IAM và đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý AWS bằng thông tin xác thực IAM (5:24)
Mở rộng tài khoản và quản lý quyền với AWS (37:34)
Tóm tắt chính sách về cách sử dụng AWS Identity and Access Management (2:50)

Duy trì cập nhật với những hội thảo trực tuyến về AWS.

Khám phá thêm các tài nguyên khác về AWS IAM

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS IAM
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi