Với AWS Identity and Access Management (IAM), bạn có thể chỉ định những cá nhân có quyền truy cập, loại dịch vụ và tài nguyên AWS họ có thể truy cập và điều kiện truy cập. IAM là một tính năng được cung cấp miễn phí của tài khoản AWS. Để bắt đầu sử dụng IAM hoặc nếu bạn đã đăng ký tài khoản AWS, hãy truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.

Cách thức hoạt động

Với IAM, bạn xác định những cá nhân có quyền truy cập, loại dịch vụ và tài nguyên mà họ có thể truy cập bằng cách chỉ định các quyền chi tiết. Sau đó, IAM thực thi những quyền này cho mọi yêu cầu. Theo mặc định, quyền truy cập bị từ chối và chỉ được cấp khi quyền chỉ định lệnh "Allow" (Cho phép). 

Cách thức hoạt động của IAM

Video và bản giới thiệu về IAM

Tìm hiểu các khái niệm chính về IAM bằng cách xem những phiên và bản minh họa do chuyên gia hướng dẫn.

A least-privilege journey: AWS IAM policies and Access Analyzer (55:59)
10 easy and effective ways to secure your AWS environment (31:19)
Getting started with IAM and AWS Identity (1:02:15)
Best practices for securing your serverless applications (28:58)
Using IAM Access Analyzer with Amazon S3 Buckets (8:06)
IAM policies that provide capabilities for the security of your AWS accounts (23:52)