Bắt đầu sử dụng Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS

Với AWS Identity and Access Management (IAM), bạn có thể chỉ định những cá nhân có quyền truy cập, loại dịch vụ và tài nguyên AWS họ có thể truy cập và điều kiện truy cập. IAM là một tính năng được cung cấp miễn phí của tài khoản AWS. Để bắt đầu sử dụng IAM hoặc nếu bạn đã đăng ký tài khoản AWS, hãy truy cập vào Bảng điều khiển quản lý AWS.

Cách thức hoạt động

Với IAM, bạn xác định những cá nhân có quyền truy cập, loại dịch vụ và tài nguyên mà họ có thể truy cập bằng cách chỉ định các quyền chi tiết. Sau đó, IAM thực thi những quyền này cho mọi yêu cầu. Theo mặc định, quyền truy cập bị từ chối và chỉ được cấp khi quyền chỉ định lệnh "Allow" (Cho phép). 

Cách thức hoạt động của IAM

Video và bản giới thiệu về IAM

Tìm hiểu các khái niệm chính về IAM bằng cách xem những phiên và bản minh họa do chuyên gia hướng dẫn.

AWS re:Invent 2022 - Khai thác các chính sách IAM và kiểm soát quyền với Trình phân tích truy cập của IAM (SEC313)
A least-privilege journey: AWS IAM policies and Access Analyzer (55:59)
AWS re:Invent 2022 - Một ngày thông thường với một tỷ yêu cầu (SEC404)
10 easy and effective ways to secure your AWS environment (31:19)
AWS re:Invent 2022 - Thuật bảo mật: Cách AWS sử dụng toán học để chứng minh bảo mật (SEC310)
Bắt đầu với IAM và AWS Identity (1:02:15)

Hướng dẫn sử dụng IAM và các tài nguyên khác

IAM Editorial