Amazon Inspector là một dịch vụ đánh giá bảo mật tự động giúp cải thiện tính bảo mật và tuân thủ của các ứng dụng được triển khai trên AWS. Amazon Inspector đánh giá các ứng dụng một cách tự động để tìm ra những lỗ hổng bảo mật hoặc các hướng thực hiện sai so với những thực hành tốt nhất. Sau khi thực hiện một đánh giá, Amazon Inspector tạo ra một danh sách chi tiết các lỗi bảo mật được ưu tiên theo mức độ bảo mật. Các lỗi này có thể được xem xét trực tiếp hoặc là một phần của các báo cáo đánh giá chi tiết có sẵn thông qua API hoặc bảng điều khiển Amazon Inspector.

Để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu, Amazon Inspector cung cấp kèm theo một cơ sở tri thức gồm hàng trăm quy tắc được ánh xạ đến các thực tiễn tốt nhất về bảo mật và các định nghĩa về lỗ hổng bảo mật thường gặp. Các ví dụ về những quy tắc được tích hợp bao gồm kiểm tra đăng nhập từ xa tài khoản đầy đủ quyền ưu tiên đã bật hoặc các phiên bản phần mềm có khả năng bị tấn công đã cài đặt. Các quy tắc này thường được các nhà nghiên cứu bảo mật AWS cập nhật.

Amazon Inspector
2:07
Giới thiệu về Amazon Inspector
Dễ sử dụng

Xác định các vấn đề bảo mật của ứng dụng

Amazon Inspector giúp bạn xác định các lỗ hổng bảo mật cũng như các hướng thực hiện sai so với những thực hành tốt nhất về bảo mật trong các ứng dụng, trước khi chúng được triển khai và trong khi chúng đang chạy trong một môi trường sản xuất. Tính năng này giúp cải thiện tình trạng bảo mật chung của các ứng dụng được triển khai trên AWS.

Không có thời gian ngừng hoạt động.

Tích hợp bảo mật vào DevOps

Amazon Inspector dựa trên tác tử, quản lý bằng API và hoạt động như một dịch vụ. Tính năng này giúp bạn dễ dàng xây dựng ngay quy trình DevOps hiện có, phân cấp và tự động hóa các đánh giá lỗ hổng bảo mật và đồng thời trao cho các nhóm vận hành và phát triển của bạn quyền thực hiện đánh giá bảo mật như một phần không thể tách rời trong quá trình triển khai.

Hỗ trợ những cơ sở dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất

Tăng khả năng xử lý nhanh sự phát triển

Amazon Inspector giúp bạn giảm nguy cơ gây ra các vấn đề bảo mật trong quá trình triển khai và phát triển bằng việc thực hiện tự động đánh giá bảo mật các ứng dụng của bạn và chủ động xác định các lỗ hổng bảo mật. Tính năng này cho phép bạn phát triển và tái thực hiện nhanh chóng trên các ứng dụng mới và đánh giá sự tuân thủ theo các chính sách và thực tiễn tốt nhất.

Chi phí thấp

Tận dụng lợi thế từ Khả năng bảo mật AWS

Tổ chức bảo mật AWS không ngừng đánh giá môi trường AWS và cập nhật cơ sở tri thức về các quy tắc và thực tiễn bảo mật tốt nhất. Amazon Inspector cho phép bạn sử dụng khả năng này dưới hình thức một dịch vụ giúp đơn giản hóa quy trình thiết lập và thực thi các thực tiễn tốt nhất trong môi trường AWS của bạn.

Thiết lập nhanh chóng và dễ dàng

Thiết lập tuân thủ về bảo mật

Amazon Inspector cho phép các nhóm và chuyên gia kiểm định bảo mật quan sát thử nghiệm bảo mật được thực hiện trong quá trình phát triển các ứng dụng trên AWS. Tính năng này giúp thiết lập quy trình kiểm định và chứng minh các tiêu chuẩn và các thực tiễn tốt nhất về bảo mật và tuân thủ đã được thực hiện trong suốt quá trình phát triển.

Tin cậy

Thực thi các tiêu chuẩn bảo mật

Amazon Inspector cho phép bạn xác định các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất cho ứng dụng của bạn và xác nhận sự tuân thủ về các tiêu chuẩn này. Tính năng này giúp đơn giản hóa quá trình thực thi các tiêu chuẩn và thực tiễn tốt nhất về bảo mật cho tổ chức của bạn và giúp bạn chủ động quản lý các vấn đề về bảo mật trước khi chúng gây tác động đến ứng dụng sản xuất của bạn.

“Tại CapLinked, chúng tôi tập trung vào việc đẩy mạnh các giao dịch tài chính nhạy cảm như thu mua, huy động vốn, kiểm toán và các giao dịch kinh doanh phức tạp khác thông qua nền tảng kết hợp bảo mật dựa trên đám mây,” Edward Chen, Trưởng bộ phận Bảo mật cơ sở hạ tầng của CISSP CapLinked chia sẻ. “Giúp khách hàng của chúng tôi hiểu rằng những gì chúng tôi làm nhằm đảm bảo mức bảo vệ cao đối với dữ liệu của họ là điều tối quan trọng. Chúng tôi cho rằng Amazon Inspector được tối ưu hóa cho đám mây, cùng phương thức tiếp cận dễ dàng phù hợp với các mô hình triển khai xử lý nhanh như tích hợp liên tục triển khai liên tục và tự động thay đổi quy mô, giúp vấn đề bảo mật phù hợp với những thay đổi nâng cao mà chúng tôi đang chứng kiến trong DevOps.”


Amazon Inspector cung cấp 90 ngày dùng thử miễn phí cho 250 đánh giá tác tử đầu tiên của bạn.

Bắt đầu sử dụng miễn phí ngay hôm nay