AWS IoT Events giúp dễ dàng phát hiện và phản hồi các thay đổi được chỉ ra bởi các cảm biến và ứng dụng IoT - chẳng hạn như máy móc bị trục trặc, băng chuyền bị kẹt hoặc giảm tốc độ sản lượng sản xuất - và tự động kích hoạt các hành động hoặc cảnh báo phản ứng lại.  AWS IoT Events cho phép phát hiện các sự kiện trên toàn hệ thống và kích hoạt các hành động phù hợp để mang lại kết quả, ví dụ như tối ưu hóa hiệu quả sản xuất hoặc cải thiện chất lượng sản xuất một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí. 

Với AWS IoT Events, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không mất phí tối thiểu hoặc bị bắt buộc sử dụng dịch vụ.

Tổng quan về giá

Đánh giá thông báo

Đánh giá thông báo được tính bằng gia số 1 KB mỗi lần logic của trình phát hiện sự kiện đánh giá một thông báo đến để xác định xem liệu một hành động hoặc thay đổi trạng thái có nên được kích hoạt hay không. Thông báo 1 KB được đánh giá bởi một trình phát hiện sự kiện duy nhất được tính là một đánh giá thông báo. Thông báo 2 KB được đánh giá bởi một trình phát hiện sự kiện duy nhất được tính là hai đánh giá thông báo. Thông báo 1 KB được định tuyến đến 10 trình phát hiện sự kiện sẽ được tính là 10 đánh giá thông báo.

Hành động được kích hoạt

Không mất thêm phí khi kích hoạt tối đa 2 hành động bên ngoài cho mỗi đánh giá thông báo. Các thông báo đến kích hoạt quá 2 hành động sẽ được tính là đánh giá thông báo bổ sung, bằng gia số 2 hành động được kích hoạt. Ví dụ: quá trình đánh giá một thông báo duy nhất kích hoạt 2 hành động sẽ được xử lý như đánh giá 1 thông báo. Quá trình đánh giá một thông báo kích hoạt 4 hành động sẽ được xử lý như đánh giá 2 thông báo.

Số đánh giá thông báo được tính bằng gia số 1 KB và có thể kích hoạt tới 2 hành động bên ngoài. Mỗi bộ 2 hành động bổ sung được tính là một đánh giá thông báo mới.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí AWS cung cấp cho khách hàng mới 2.500 đánh giá thông báo đầu tiên miễn phí mỗi tháng trong 12 tháng đầu tiên.

  • Đánh giá thông báo: 2.500 đánh giá thông báo mỗi tháng trong 12 tháng đầu tiên.

Bạn được phép sử dụng bậc miễn phí của AWS trong vòng 12 tháng tính từ ngày bạn tạo tài khoản AWS. Khi mức sử dụng miễn phí hết hạn hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí như trên. Mức sử dụng của bạn được tính hàng tháng trên tất cả các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn thanh toán. Lưu ý rằng mức sử dụng miễn phí không cộng dồn từ kỳ thanh toán này sang kỳ tiếp theo.

Ví dụ về giá

Ví dụ 1

Một nhóm 500 xe tải được lập mô hình trong AWS IoT Events với mô hình trình phát hiện duy nhất (500 phiên bản được tạo tự động dựa trên các thông báo đầu vào). Một ứng dụng viễn thông sử dụng các cảm biến tích hợp trên mỗi xe tải sẽ gửi dữ liệu (tải trọng 1 KB) sau mỗi 1 phút để đánh giá trạng thái của xe tải. Thay đổi trạng thái (1/5 đánh giá thông báo) dẫn đến hành động với chủ đề Amazon Simple Notification Service (SNS).

Số đánh giá thông báo/xe tải: 30 ngày * (1 thông báo/phút * 60 phút/giờ * 24 giờ/ngày) = 43.200 đánh giá thông báo/xe tải

Tổng số đánh giá thông báo cho tất cả các xe tải: 500 xe tải * (43.200 đánh giá thông báo/xe tải) = 21.600.000 đánh giá thông báo

Phí hằng tháng = 21,6MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15.00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 324,00 USD

Ví dụ 2

Ở đầu ví dụ 1, giả sử bây giờ bạn muốn gửi mọi thông báo đến chủ đề MQTT (1 hành động bên ngoài) và ghi lại mọi thay đổi trạng thái của xe tải (dự kiến 1/5 đánh giá thông báo) vào bảng Amazon DynamoDB. Tổng phí và mức sử dụng hằng tháng được ước tính như sau:

Đầu vào kích hoạt 1 hành động với chủ đề MQTT: (4/5) * 21,6MM = 17,28MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 1 hành động: 17,28MM
 
Đầu vào kích hoạt 3 hành động (với chủ đề MQTT, Amazon DynamoDB và Amazon SNS): (1/5) * 21,6MM = 4,32MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 3 hành động: 4,32MM * (2 đánh giá thông báo/đầu vào) = 8,64MM
 
Tổng số đánh giá thông báo: 17,28MM + 8,64MM = 25,92MM đánh giá thông báo
 
Phí hằng tháng = 25,92MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15,00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 388,80 USD

Ví dụ 3

Ở đầu ví dụ 2, giả sử bây giờ bạn muốn đánh giá thông báo 1,5 KB bằng AWS IoT Events thay vì thông báo 1 KB. Tổng phí và mức sử dụng hằng tháng được ước tính như sau:

Đầu vào kích hoạt 1 hành động với chủ đề MQTT: 17,28MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 1 hành động: 17,28MM * (2 đánh giá thông báo/đầu vào) = 34,56MM

Đầu vào kích hoạt 3 hành động (với chủ đề MQTT, Amazon DynamoDB và Amazon SNS): 4,32MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào 1,5 KB kích hoạt 3 hành động: 4,32MM * (3 đánh giá thông báo/đầu vào) = 12,96MM

Lưu ý: Đầu vào 1,5KB với 3 hành động sẽ được xử lý như: 1 đánh giá thông báo tiêu chuẩn + 1 đánh giá thông báo tăng dần cho kích thước thông báo + 1 đánh giá thông báo tăng dần cho 3 hành động = 3 đánh giá thông báo/đầu vào

Tổng số đánh giá thông báo= 34,56MM + 12,96MM = 47,52MM đánh giá thông báo

Phí hằng tháng = 47,52MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15,00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 712,80 USD

Tìm hiểu thêm về ioT Events
Tìm hiểu thêm về ioT Events

Đọc Các câu hỏi thường gặp về AWS IoT Events.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với các IoT Events trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu trong Bảng điều khiển AWS IoT Events.

Đăng nhập