Sự kiện AWS IoT giúp dễ dàng phát hiện và phản ứng với những thay đổi được chỉ ra bởi các cảm biến và ứng dụng IoT – chẳng hạn như máy móc bị trục trặc, băng chuyền bị kẹt hoặc giảm tốc độ sản xuất – đồng thời tự động kích hoạt các hành động hoặc cảnh báo phản ứng lại. AWS IoT Events cho phép phát hiện các sự kiện trên toàn hệ thống và kích hoạt các hành động phù hợp để mang lại kết quả, ví dụ như tối ưu hóa hiệu quả sản xuất hoặc cải thiện chất lượng sản xuất một cách dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Với AWS IoT Events, bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng mà không mất phí tối thiểu hoặc bị bắt buộc sử dụng dịch vụ.

Tổng quan về giá

Đánh giá thông báo

Đánh giá thông báo được tính bằng gia số 1 KB mỗi lần logic của trình phát hiện sự kiện đánh giá một thông báo đến để xác định xem liệu một hành động hoặc thay đổi trạng thái có nên được kích hoạt hay không. Thông báo 1 KB được đánh giá bởi một trình phát hiện sự kiện duy nhất được tính là một đánh giá thông báo. Thông báo 2 KB được đánh giá bởi một trình phát hiện sự kiện duy nhất được tính là hai đánh giá thông báo. Thông báo 1 KB được định tuyến đến 10 trình phát hiện sự kiện sẽ được tính là 10 đánh giá thông báo.

Số đánh giá thông báo được tính bằng gia số 1 KB và có thể kích hoạt tới 2 hành động bên ngoài. Mỗi bộ 2 hành động bổ sung được tính là một đánh giá thông báo mới.

Hành động được kích hoạt

AWS IoT Events có thể kích hoạt các hành động cho dịch vụ AWS bên ngoài khi phát hiện thấy một sự kiện được chỉ định hoặc một chuyển đổi trạng thái, chẳng hạn như gọi một hàm AWS Lambda để bật đèn khi cảm biến có người phát hiện thấy chuyển động. Không mất thêm phí khi kích hoạt tối đa 2 hành động như vậy cho mỗi đánh giá thông báo. Các thông báo đến kích hoạt quá 2 hành động sẽ được tính là đánh giá thông báo bổ sung, bằng gia số 2 hành động được kích hoạt. Ví dụ: quá trình đánh giá một thông báo duy nhất kích hoạt 2 hành động sẽ được xử lý như đánh giá 1 thông báo. Quá trình đánh giá một thông báo kích hoạt 4 hành động sẽ được xử lý như đánh giá 2 thông báo.

Cảnh báo

Tính năng Cảnh báo cho phép bạn thiết lập, trực quan hóa và quản lý các cảnh báo dựa trên quy tắc để đánh giá hành vi của thiết bị và xác định các vấn đề về hiệu suất của thiết bị. Bạn được tính phí cho mỗi phiên bản hoạt động của cảnh báo đánh giá một thông báo. Một cảnh báo được coi là hoạt động trong kỳ tính phí hằng tháng nếu cảnh báo này đánh giá một thông báo ít nhất một lần trong 1 tháng. Bạn sẽ được tính phí riêng cho các lần đánh giá thông báo được liên kết với một cảnh báo. Bạn cũng sẽ chịu phí tăng dần đối với AWS Lambda và Amazon Simple Notification Service (SNS) nếu thiết lập thông báo văn bản cho cảnh báo do cảnh báo đó kích hoạt.

Giá cảnh báo: 0,10 USD mỗi cảnh báo một tháng

Giá của cảnh báo như nhau đối với tất cả Khu vực AWS nơi có AWS IoT Events.

Bậc miễn phí của AWS

Bạn được sử dụng Bậc miễn phí của AWS trong 12 tháng tính từ ngày bạn tạo tài khoản AWS. Khi tham gia Bậc miễn phí của AWS, bạn nhận được 2.500 lượt đánh giá thông báo đầu tiên miễn phí mỗi tháng trong 12 dùng thử miễn phí. Khi mức sử dụng miễn phí hết hạn hoặc nếu ứng dụng của bạn vượt quá bậc sử dụng miễn phí, bạn chỉ phải trả mức phí như trên. Mức sử dụng của bạn được tính hàng tháng trên tất cả các khu vực và tự động áp dụng vào hóa đơn thanh toán. Lưu ý rằng mức sử dụng miễn phí không cộng dồn từ kỳ thanh toán này sang kỳ tiếp theo.

Ví dụ về giá dịch vụ

Ví dụ 1 – Đánh giá thông báo đơn giản

Một nhóm 500 xe tải được lập mô hình trong AWS IoT Events với mô hình trình phát hiện duy nhất (500 phiên bản được tạo tự động dựa trên các thông báo đầu vào). Một ứng dụng viễn thông của khách hàng sử dụng các cảm biến tích hợp trên mỗi xe tải sẽ gửi dữ liệu (tải trọng 1 KB) sau mỗi 1 phút để đánh giá trạng thái của xe tải. Thay đổi trạng thái (1/5 đánh giá thông báo) dẫn đến hành động với chủ đề Amazon SNS.

Số đánh giá thông báo/xe tải: 1 thông báo / phút * 60 phút / giờ * 24 giờ / ngày * 30 ngày = 43.200 đánh giá thông báo/xe tải/tháng

Tổng số đánh giá thông báo cho tất cả các xe tải: 500 xe tải * (43.200 đánh giá thông báo/xe tải) = 21.600.000 đánh giá thông báo/tháng

Tổng phí hằng tháng = 21,6MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15,00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 324,00 USD

Ví dụ 2 – Đánh giá thông báo có nhiều hành động

Ở đầu ví dụ 1, giả sử bạn muốn gửi mỗi thông báo tới một chủ đề MQTT (giao thức nhắn tin IoT tiêu chuẩn) (1 hành động bên ngoài), viết vào bảng Amazon DynamoDB và gửi một thông báo tới người điều hành nhóm thông qua Amazon SNS bất cứ khi nào trạng thái của xe tải bất kỳ thay đổi (giả sử 1/5 đánh giá thông báo dẫn đến thay đổi trạng thái của xe tải). Tổng phí và mức sử dụng hằng tháng được ước tính như sau:
Đầu vào kích hoạt 1 hành động với chủ đề MQTT: (4/5) * 21,6MM = 17,28MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 1 hành động: 17,28MM

Đầu vào kích hoạt 3 hành động (với chủ đề MQTT, Amazon DynamoDB và Amazon SNS): (1/5) * 21,6MM = 4,32MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 3 hành động: 4,32MM * (2 đánh giá thông báo/đầu vào) = 8,64MM

Tổng số đánh giá thông báo: 17,28MM + 8,64MM = 25,92MM đánh giá thông báo

Phí hằng tháng = 25,92MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15,00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 388,80 USD

Ví dụ 3 – Đánh giá thông báo cho quy mô thông báo lớn

Ở đầu ví dụ 2, giả sử bây giờ bạn muốn đánh giá thông báo 1,5 KB bằng AWS IoT Events thay vì thông báo 1 KB. Tổng phí và mức sử dụng hằng tháng được ước tính như sau:

Đầu vào kích hoạt 1 hành động với chủ đề MQTT: 17,28MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào kích hoạt 1 hành động: 17,28MM * (2 đánh giá thông báo/đầu vào) = 34,56MM

Đầu vào kích hoạt 3 hành động (với chủ đề MQTT, Amazon DynamoDB và Amazon SNS): 4,32MM
Số đánh giá thông báo cho đầu vào 1,5 KB kích hoạt 3 hành động: 4,32MM * (3 đánh giá thông báo/đầu vào) = 12,96MM

Lưu ý: Đầu vào 1,5KB với 3 hành động sẽ được xử lý như: 1 đánh giá thông báo tiêu chuẩn + 1 đánh giá thông báo tăng dần cho kích thước thông báo + 1 đánh giá thông báo tăng dần cho 3 hành động = 3 đánh giá thông báo/đầu vào

Tổng số đánh giá thông báo = 34,56MM + 12,96MM = 47,52MM đánh giá thông báo

Tổng phí hằng tháng = 47,52MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 15,00 USD/MM đánh giá thông báo ở Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 712,80 USD

Ví dụ 4 – Cảnh báo

Bạn đã tạo một định nghĩa cảnh báo cho một nhóm gồm 500 xe tải trong AWS IoT Events. Ứng dụng viễn thông của khách hàng sử dụng cảm biến mức nhiên liệu tích hợp để gửi mức nhiên liệu tới đám mây AWS và thông báo cho người quản lý nhóm xe tải khi mức nhiên liệu trong xe tải thấp hơn 10%. Dựa vào ID xe tải (giá trị khóa) trong tải trọng từ mỗi cảm biến tích hợp, một cảnh báo được tạo tự động cho mỗi xe tải trong số 500 xe tải (500 cảnh báo được tạo) để phát hiện thời điểm mức nhiên liệu trong mỗi xe tải thấp hơn 10%.

Trong ví dụ này, giả sử mỗi cảm biến mức nhiên liệu gửi dữ liệu 15 phút một lần. Mỗi điểm dữ liệu này sẽ kích hoạt đánh giá cảnh báo. Đối với mỗi cảnh báo, giả sử người quản lý nhóm sử dụng phản hồi của ứng dụng viễn thông bằng cách xác nhận, tắt hoặc đặt lại cảnh báo 5 lần mỗi ngày. Cuối cùng, giả sử ngưỡng cảnh báo được người quản trị cảnh báo cập nhật một lần trong một tháng (cảnh báo khi mức nhiên liệu trong xe tải dưới 5% thay vì 10%). Trạng thái cảnh báo cho mỗi xe tải được đánh giá lại khi có giá trị mức nhiên liệu mới, ngưỡng được cập nhật hoặc khi người quản lý nhóm thực hiện thao tác trên cảnh báo.

Phí hằng tháng cho cảnh báo đang hoạt động: 0,10 USD/cảnh báo/tháng trong Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 * 500 cảnh báo = 50 USD

Tổng số đánh giá thông báo = Số điểm dữ liệu nhận được + Số lần bản cập nhật ngưỡng + Số hành động của người dùng

Số điểm dữ liệu nhận được mỗi cảnh báo mỗi tháng = 1 điểm dữ liệu mỗi 15 phút * 60 phút / giờ * 24 giờ/ngày * 30 ngày/tháng = 2.800

Số lần cập nhật ngưỡng mỗi cảnh báo mỗi tháng = 1

Số hành động của người dùng mỗi cảnh báo mỗi tháng = 5 hành động của người điều hành/ngày * 30 ngày/tháng = 150

Tổng số đánh giá thông báo mỗi cảnh báo mỗi tháng = 2.800 + 1 + 150 = 3.031

Khoản phí hằng tháng mỗi đánh giá thông báo = 3.031 đánh giá thông báo mỗi cảnh báo * 500 cảnh báo * 15 USD / MM đánh giá tại Khu vực phía Đông Hoa Kỳ 1 = 22,73 USD

Tổng khoản phí hằng tháng = 50 USD (khoản phí hằng tháng cho cảnh báo đang hoạt động) + 22,73 USD (cho đánh giá thông báo) = 72,73 USD mỗi tháng cho 500 xe tải

Tìm hiểu thêm về IoT Events
Tìm hiểu thêm về IoT Events

Đọc Các câu hỏi thường gặp về AWS IoT Events.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký một tài khoản AWS miễn phí
Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với các IoT Events trong bảng điều khiển
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu trong Bảng điều khiển AWS IoT Events.

Đăng nhập