Với Luồng video Amazon Kinesis, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì mình sử dụng. Không có tài nguyên để cung cấp, không tốn phí trả trước và không áp dụng mức phí tối thiểu.

Đối với Kinesis Video Streams, bạn chỉ phải trả tiền cho khối lượng dữ liệu mà bạn thu nạp, lưu trữ và tiêu thụ qua dịch vụ này. Nếu bạn sử dụng các tính năng WebRTC, bạn trả tiền cho số lượng các kênh báo hiệu đang hoạt động trong tháng đã cho, số lượng các tin nhắn báo hiệu đã gửi và nhận, cũng như số phút phát trực tuyến TURN được dùng để chuyển tiếp phương tiện truyền thông. Một kênh báo hiệu được coi là đang hoạt động trong tháng nếu vào thời điểm bất kỳ của tháng, kênh đó kết nối với một thiết bị hoặc ứng dụng. Số phút phát trực tuyến TURN được đo với gia số 1 phút.

Ước tính chi phí hàng tháng của bạn bằng Công cụ tính phí Luồng video Kinesis của AWS.

Bảng chú giải về giá sản phẩm

  • Luồng phát video: Một tài nguyên cho phép bạn ghi lại video trực tiếp và các dữ liệu mã hóa theo thời gian khác, lưu trữ tùy thích và tiêu thụ dữ liệu.
  • Kênh báo hiệu: Một tài nguyên tùy chọn cho phép ứng dụng thiết lập kết nối ngang hàng bằng cách trao đổi dữ liệu mô tả trong các tin nhắn báo hiệu.
  • Phát trực tuyến TURN: Một tính năng tùy chọn để chuyển tiếp phương tiện truyền thông qua đám mây khi ứng dụng được phép kết nối trực tiếp với nhau để phát trực tuyến ngang hàng do NAT đối xứng hoặc sự cố khác.

Mức giá của Kinesis Video Streams

Lưu ý: Bạn sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn khi bạn truy xuất dữ liệu từ luồng phát video đến điểm đến nằm ngoài AWS qua Internet. 

Giá WebRTC

Ví dụ định giá

Ví dụ 1 về giá: Camera giao thông tại thành phố thông minh sử dụng luồng phát video

Một thành phố đô thị có 150 camera an ninh giám sát các giao lộ với mật độ giao thông cao. Hãy giả định rằng mỗi camera tạo ra 260 MB dữ liệu video mỗi ngày. Video được phát trực tiếp và lưu trữ tại Amazon Kinesis Video Streams trong khoảng thời gian 2 tuần. Dữ liệu từ năm camera được tiêu thụ bởi thuật toán đếm người đi bộ chạy trên AWS. Một ứng dụng thứ hai tiêu thụ cùng lượng dữ liệu đó để tạo bản tóm tắt đoạn video. Mức phí hàng tháng sẽ được tính như sau:

Phí hàng tháng

Mức giá cho Kinesis Video Streams tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ là 0,0085 USD mỗi GB dữ liệu thu nạp và 0,0085 USD mỗi GB dữ liệu tiêu thụ.

Mỗi camera trong số 150 camera tạo ra 260 MB dữ liệu video mỗi ngày, với tổng cộng 39.000 MB dữ liệu mỗi ngày.

Ứng dụng phân tích giao thông chạy trên AWS phát lại dữ liệu từ năm camera với tốc độ 5 * 260 MB mỗi ngày = 1.300 MB mỗi ngày. Cùng lượng dữ liệu đó cũng được tiêu thụ bởi ứng dụng khác tạo ra đoạn video tóm tắt.

Phí hàng tháng:

Tổng dữ liệu thu nạp = 30 ngày * (39.000/1024) GB * (0,0085 USD/GB) = 9,71 USD

Dữ liệu tiêu thụ bởi hai ứng dụng = 30 ngày * (1.300/1024) GB * 2 * (0,0085 USD/GB) = 0,65 USD

Tổng dữ liệu lưu trữ = 14 ngày * (39.000/1024) GB * (0,023 USD/GB-tháng) = 12,26 USD

Tổng cộng = 22,62 USD

Lưu ý: Bạn sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn khi bạn truy xuất dữ liệu từ luồng phát video đến điểm đến nằm ngoài AWS qua Internet.

Ví dụ 2 về giá: Ứng dụng phát trực tuyến trực tiếp trên điện thoại thông minh sử dụng Kinesis Video Streams bằng WebRTC

Một nhà phát triển ứng dụng di động có một ứng dụng trên điện thoại thông minh với 100 người dùng sử dụng tính năng WebRTC trên Kinesis Video Streams để phát trực tuyến trực tiếp phương tiện truyền thông. Hãy giả định rằng mỗi ứng dụng người dùng kết nối với kênh báo hiệu duy nhất của ứng dụng đó và truyền phát trực tiếp qua 50 phiên truyền phát trực tiếp với tổng cộng 2.000 phút trong một tháng. Mức phí hàng tháng sẽ được tính như sau:

Phí hàng tháng

Mức giá cho WebRTC tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ là 0,03 USD mỗi tháng cho một kênh báo hiệu đang hoạt động, 2,25 USD cho một triệu tin nhắn báo hiệu và 0,12 USD cho mỗi một nghìn phút phát trực tuyến TURN.

Mỗi ứng dụng người dùng kết nối với kênh báo hiệu duy nhất của ứng dụng đó, với tổng cộng 100 kênh báo hiệu đang hoạt động mỗi tháng. Mỗi người dùng phát trực tiếp 50 lần mỗi tháng và mỗi phiên phát trực tiếp phát đi 30 tin nhắn báo hiệu, với tổng cộng 150.000 tin nhắn mỗi tháng. Và cùng giả định thêm rằng 80% thời lượng phát trực tuyến cho mỗi ứng dụng là kết nối ngang hàng trực tiếp và 20% thời lượng phát trực tuyến được chuyển tiếp qua TURN, với tổng số phút phát trực tuyến TURN là 40.000.

Phí hàng tháng:

Kênh báo hiệu đang hoạt động = 100 * (0,03 USD/tháng) = 3 USD
Tin nhắn báo hiệu = 100 người dùng * 1.500 tin nhắn báo hiệu / 1.000.000 * (2,25 USD/một triệu tin nhắn báo hiệu) = 0,34 USD

Số phút phát trực tuyến TURN = 100 người dùng * 400 phút phát trực tuyến TURN * (0,12 USD/1.000 phút phát trực tuyến TURN) = 4,8 USD

Tổng cộng = 8,14 USD

Lưu ý: Bạn sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn khi bạn sử dụng tính năng phát trực tuyến TURN để gửi dữ liệu đến điểm đến nằm ngoài AWS qua Internet.

Ví dụ 3 về giá: Camera an ninh trong căn hộ thông minh sử dụng cả luồng phát video và WebRTC

Một nhà cung cấp hệ thống an ninh tại nhà có 1.000 người dùng. Mỗi người dùng có một camera tại nhà phát trực tuyến khi phát hiện chuyển động. Cùng giả định rằng các camera phát trực tuyến trung bình 20 phút mỗi ngày với tốc độ 7,5 MB dữ liệu video mỗi phút. Video được lưu trữ tại Amazon Kinesis Video Streams trong khoảng thời gian một tuần. Hãy giả định rằng chỉ có 100 người dùng phát lại các video đã lưu bằng tính năng HLS trên ứng dụng đi kèm của thiết bị thông minh.

Và giả định thêm rằng mỗi người dùng sử dụng ứng dụng đi kèm để kết nối với camera 100 lần mỗi tháng để xem trực tiếp luồng phát video và tham gia vào phiên âm thanh hai chiều, được tính năng của WebRTC cho phép. Mỗi phiên phát trực tuyến trực tiếp kéo dài 2 phút và 60% luồng phát phương tiện truyền thông là ngang hàng, 40% còn lại được chuyển tiếp qua TURN. Mức phí Kinesis Video Streams hàng tháng sẽ được tính như sau:

Phí hàng tháng

Mức giá cho luồng phát video tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ là 0,0085 USD mỗi GB dữ liệu thu nạp và 0,0119 USD mỗi GB dữ liệu tiêu thụ bằng HLS. Mức giá cho WebRTC tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ là 0,03 USD mỗi tháng cho một kênh báo hiệu đang hoạt động, 2,25 USD cho một triệu tin nhắn báo hiệu và 0,12 USD cho mỗi một nghìn phút phát trực tuyến TURN.

Luồng phát video: Mỗi camera phát trực tuyến với tốc độ 1 Mbps, tạo ra 150 MB dữ liệu trong 20 phút phát trực tuyến mỗi ngày, với tổng cộng 150.000 MB mỗi ngày trên 1.000 camera. Khi 100 người dùng phát lại video được truyền bằng HLS, 15.000 MB dữ liệu mỗi ngày sẽ được tiêu thụ.

WebRTC: Mỗi camera kết nối với kênh báo hiệu duy nhất của camera đó, với tổng cộng 1.000 kênh báo hiệu đang hoạt động mỗi tháng. Mỗi phiên phát trực tuyến trực tiếp phát ra 30 tin nhắn báo hiệu, với tổng cộng 3.000.000 tin nhắn báo hiệu. Mỗi camera sử dụng 80 phút phát trực tuyến trực tiếp qua TURN, với tổng cộng 80.000 phút phát trực tuyến TURN mỗi tháng.

Tổng mức phí hàng tháng sẽ được tính như sau:

Đối với luồng phát video:

Dữ liệu thu nạp = 30 ngày * (150.000/1024) GB * (0,0085 USD/GB) = 37,35 USD

Dữ liệu tiêu thụ bằng HLS = 30 ngày * (15.000/1024) GB * (0,0119 USD/GB) = 5,23 USD

Dữ liệu lưu trữ = 7 ngày * (150.000/1024) GB * (0,023 USD/GB-tháng) = 23,58 USD

Tổng mức phí cho luồng phát video = 66,17 USD

Đối với WebRTC:

Kênh báo hiệu đang hoạt động = 1.000 * (0,03 USD/tháng) = 30 USD

Tin nhắn báo hiệu = 1.000 camera * 3.000 tin nhắn báo hiệu / 1.000.000 * (2,25 USD/một triệu tin nhắn báo hiệu) = 6,75 USD

Số phút phát trực tuyến TURN = 1.000 camera * 80 phút phát trực tuyến TURN * (0,12 USD/1.000 phút phát trực tuyến TURN) = 9,6 USD

Tổng mức phí cho WebRTC = 46,35 USD

Lưu ý: Bạn sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn khi bạn phát trực tuyến dữ liệu đến điểm đến nằm ngoài AWS qua Internet.

Cam kết chất lượng dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cam kết chất lượng dịch vụ của Amazon Kinesis Video Streams bằng cách truy cập Câu hỏi thường gặp.

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Kinesis Video Streams

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có câu hỏi khác ư?
Liên hệ với chúng tôi