Giá cả: Ví dụ 1

Một bot xử lý 4.000 yêu cầu giọng nói và 1.000 yêu cầu văn bản
Số yêu cầu đầu vào cần xử lý Chí phí trên mỗi yêu cầu Số lượng yêu cầu Tổng
4.000 yêu cầu giọng nói 0,004 USD 4.000 yêu cầu 16,00 USD
1.000 yêu cầu văn bản 0,00075 USD 1.000 yêu cầu 0,75 USD
Tổng chi phí Amazon Lex cho 4.000 yêu cầu giọng nói và 1.000 yêu cầu văn bản   16,75 USD

Giá cả: Ví dụ 2

Một bot gửi 500 yêu cầu giọng nói và 500 yêu cầu văn bản trong tháng 12. Phí hàng tháng cho tháng 12:
Số yêu cầu đầu vào cần xử lý Chí phí trên mỗi yêu cầu Số lượng yêu cầu Tổng
500 yêu cầu giọng nói 0,004 USD 500 yêu cầu 2,00 USD
500 yêu cầu văn bản 0,00075 USD 500 yêu cầu 0,38 USD
Tổng chi phí Amazon Lex cho 500 yêu cầu giọng nói và 500 yêu cầu văn bản   2,38$

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon Lex

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi