Amazon Lex là dịch vụ xây dựng giao diện hội thoại trên bất cứ ứng dụng nào sử dụng giọng nói và văn bản. Với Amazon Lex, bạn dùng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Không cần cam kết trả trước hay mức phí tối thiểu. Các bot của Amazon Lex được thiết kế để tương tác với yêu cầu và phản hồi hoặc một cuộc trò chuyện trực tuyến liên tục. Trong tương tác với yêu cầu và phản hồi, mỗi dữ liệu đầu vào của người dùng (tin thoại hoặc văn bản) được xử lý như một cuộc gọi API riêng biệt. Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến, tất cả dữ liệu đầu vào của người dùng qua nhiều lượt được xử lý trong một cuộc gọi API trực tuyến. Định giá cho Lex dựa trên hai mô hình tương tác; tương tác yêu cầu và phản hồi và cuộc trò chuyện trực tuyến liên tục.

Với cuộc trò chuyện trực tuyến, bot liên tục lắng nghe và có thể được thiết kế để chủ động phản hồi. Ví dụ: bạn có thể cấu hình bot để duy trì cuộc trò chuyện khi người dùng cần thêm thời gian phản hồi bằng cách gửi các tin nhắn định kỳ như “Đừng vội. Hãy cho tôi biết khi bạn đã sẵn sàng.” Mô hình yêu cầu và phản hồi là một trải nghiệm người dùng khác, trong đó dữ liệu đầu vào của người dùng là bắt buộc, đóng vai trò kích hoạt.

Bạn có thể dùng thử Amazon Lex miễn phí. Kể từ ngày bắt đầu sử dụng Amazon Lex, bạn có thể xử lý miễn phí lên tới 10.000 yêu cầu văn bản và 5.000 yêu cầu giọng nói hoặc khoảng nói mỗi tháng trong năm đầu tiên.

Định giá tương tác với yêu cầu và phản hồi

Thuật ngữ chính

Yêu cầu giọng nói: Mỗi dữ liệu đầu vào bằng giọng nói từ người dùng được tính là một yêu cầu giọng nói.
Yêu cầu văn bản: Mỗi dữ liệu đầu vào bằng văn bản từ người dùng được tính là một yêu cầu văn bản.

Ví dụ về định giá

Giả sử một bot xử lý 8.000 yêu cầu giọng nói và 2.000 yêu cầu văn bản một tháng.

Yêu cầu đầu vào Chí phí trên mỗi yêu cầu Số lượng yêu cầu Tổng
8.000 yêu cầu giọng nói 0.004 USD 8.000 yêu cầu 32.00 USD
2.000 yêu cầu văn bản 0.00075 USD 2.000 yêu cầu 1.50 USD
Tổng chi phí Amazon Lex cho tháng   33.50 USD

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon Lex

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi