Bộ chứa học sâu của AWS

Nhanh chóng triển khai các môi trường học sâu với hình ảnh bộ chứa được trang bị sẵn và tối ưu hóa

Triển khai môi trường học sâu chỉ trong vài phút bằng cách sử dụng hình ảnh Docker được đóng gói sẵn và kiểm thử đầy đủ.

Tự động cải thiện hiệu suất nhờ khả năng đào tạo mô hình được tối ưu hóa cho các khung phổ biến như TensorFlow, PyTorch và Apache MXNet.

Nhanh chóng bổ sung công nghệ máy học (ML) ở dạng vi dịch vụ cho các ứng dụng của bạn đang chạy trên Amazon EKS và Amazon EC2.

Xây dựng quy trình làm việc ML tùy chỉnh để đào tạo, xác minh và triển khai thông qua khả năng tích hợp với Amazon SageMaker, Amazon EKS và Amazon ECS.

Cách hoạt động

Bộ chứa học sâu của AWS là các hình ảnh Docker được cài đặt sẵn và kiểm thử với các phiên bản khung học sâu phổ biến mới nhất. Bộ chứa học sâu cho phép bạn nhanh chóng triển khai các môi trường ML tùy chỉnh mà không cần xây dựng và tối ưu hóa môi trường từ đầu.

Sơ đồ thể hiện cách Bộ chứa học sâu của AWS giúp người dùng triển khai các môi trường ML tùy chỉnh và tích hợp với các sản phẩm AWS ML khác

Trường hợp sử dụng

Triển khai phương tiện tự hành (AV)

Phát triển các mô hình ML trên quy mô lớn để triển khai an toàn và nhanh chóng công nghệ AV trong những môi trường của bạn.

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)

Giảm bớt thời gian cần thiết để triển khai các mô hình ML của bạn và đẩy nhanh thời gian sản xuất bằng các khung cũng như thư viện mới nhất, bao gồm Bộ chuyển đổi của Hugging Face.

Phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe

Phân tích dữ liệu y tế thô và riêng biệt bằng khả năng phân tích nâng cao, ML và học sâu để xác định xu hướng và đưa ra dự đoán.

Cách bắt đầu

Xem thêm tài nguyên

Khám phá tài liệu và hướng dẫn về Bộ chứa học sâu.

Bắt đầu sử dụng bằng tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.

Tham gia đào tạo thực hành

Bắt đầu với Bộ chứa học sâu trên Amazon EC2.


Khám phá thêm về AWS