Bắt đầu sử dụng nhanh chóng AWS với SDK AWS dành cho PHP. SDK là thư viện PHP nguồn mở hiện đại giúp bạn dễ dàng tích hợp ứng dụng PHP với các dịch vụ AWS như Amazon S3, Amazon Glacier và Amazon DynamoDB.


Phiên bản 3 của SDK AWS dành cho PHP hiện nay đã được cung cấp rộng rãi, vừa bao gồm một số cải thiện và tính năng mới, vừa duy trì các mẫu API gần tương tự để dễ dàng di chuyển từ phiên bản 2.


Amazon DynamoDB JSON và Trình chuyển đổi định dạng dữ liệu mảng

Chuyển đổi và hủy chuyển đổi định dạng của các tài liệu JSON và mảng PHP một cách thuận tiện để lưu trữ trong Amazon DynamoDB.

Trình xử lý phiên của Amazon DynamoDB

Loại bỏ vướng mắc về quy mô trạng thái phiên bằng cách lưu trữ trạng thái phiên ứng dụng trong DynamoDB.

Trình bao bọc luồng của Amazon S3

Sử dụng các chức năng tích hợp của PHP như fopen, copy và file_get_contents để xử lý các đối tượng được lưu trữ trên Amazon S3.

Trình chờ

Tự động hóa quá trình kiểm tra liên tục các thay đổi trạng thái tài nguyên như chờ phiên bản Amazon EC2 mới khởi chạy đạt trạng thái “đang hoạt động”.


Các API tài nguyên của AWS cung cấp một phần rút gọn tập trung vào đối tượng của giao diện "cấp thấp" hoặc giao diện kiểu RPC trong SDK AWS dành cho PHP, nhằm đem lại trải nghiệm viết mã đơn giản và trực quan hơn. Đối tượng tài nguyên là tham chiếu đến tài nguyên AWS (ví dụ như phiên bản Amazon EC2 hoặc đối tượng Amazon S3) tiết lộ các thuộc tính của tài nguyên và thao tác theo thuộc tính và phương pháp của đối tượng tài nguyên. Thông tin chi tiết của yêu cầu API HTTP cơ bản trở nên rõ ràng và bạn sẽ được làm việc với tài nguyên AWS như thể đó là các đối tượng PHP cục bộ. Đoạn mã mẫu dưới đây sẽ minh họa cách thức hoạt động của quá trình này. Các dịch vụ được hỗ trợ gồm có Amazon EC2, Amazon S3, Amazon SNS, Amazon SQS, AWS IAM, Amazon Glacier và AWS CloudFormation cùng nhiều dịch vụ khác sẽ được bổ sung trong tương lai.

// Đoạn mã mẫu dưới đây sẽ minh họa cách thức hoạt động của các API tài nguyên

$aws = new Aws($config);

// Lấy tham chiếu đến đối tượng tài nguyên

$bucket = $aws->s3->bucket('my-bucket');

$object = $bucket->object('image/bird.jpg');

// Truy cập thuộc tính của tài nguyên

echo $object['LastModified'];

// Gọi các phương pháp của tài nguyên để thực hiện thao tác

$object->delete();

$bucket->delete();


Xem hướng dẫn cách di chuyển sang SDK AWS dành cho PHP mới nhất trong Hướng dẫn di chuyển »

Phân tích mã nguồn trong Kho GitHub »

Tìm hiểu chi tiết về SDK mới nhất trong Bản ghi thay đổi »

Kết nối với các nhà phát triển khác trong Diễn đàn cộng đồng PHP »

Khám phá thêm về việc sử dụng PHP với AWS trong Trung tâm nhà phát triển PHP »

Bạn muốn tìm các phiên bản cũ của SDK AWS dành cho PHP?

SDK AWS dành cho PHP – Phiên bản 2 được cung cấp tại nhánh "v2" trên GitHub

Tải xuống SDK AWS dành cho PHP – Phiên bản 2 »

Tìm nguồn trên GitHub »

SDK AWS dành cho PHP – Phiên bản 1 hoạt động song song với SDK AWS dành cho PHP.

Tải xuống SDK AWS dành cho PHP – Phiên bản 1 »

Tìm nguồn trên GitHub »