Lập bản ghi tập trung trên AWS

Giải pháp AWS này không còn khả dụng. Chức năng này được thay thế bằng chức năng Lập bản ghi tập trung với giải pháp OpenSearch. Bạn có thể tìm các Giải pháp AWS khác trong Thư viện giải pháp AWS.