Với Truy cập được xác minh AWS, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không cần cam kết trả trước hay chịu mức phí tối thiểu. Sau khi bạn tạo phiên bản Truy cập được xác minh và thêm các ứng dụng công ty của mình, Truy cập được xác minh sẽ tạo điều kiện truy cập an toàn vào các ứng dụng đó, theo chính sách truy cập do bạn đặt ra. Có hai thành phần xác định hóa đơn Truy cập được xác minh của bạn: 1) phí hàng giờ cho các ứng dụng được liên kết và 2) phí mỗi GB cho dữ liệu được xử lý. Bạn cũng sẽ phải trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho toàn bộ dữ liệu được truyền qua Truy cập được xác minh.

Giờ ứng dụng

Bạn bị tính phí mỗi giờ cho mỗi ứng dụng được liên kết với một điểm cuối hiện hoạt của Truy cập được xác minh. Mỗi thời gian không tròn một giờ tiêu tốn cho ứng dụng (giờ ứng dụng) được tính là tròn một giờ. Ví dụ: nếu bạn liên kết 10 ứng dụng với 10 điểm cuối Truy cập được xác minh, mỗi ứng dụng trong một giờ, bạn sẽ bị tính phí 10 giờ ứng dụng.

Số GB dữ liệu được xử lý

Bạn cũng bị tính phí trên mỗi GB đối với dữ liệu do Truy cập được xác minh xử lý. Khi người dùng yêu cầu quyền truy cập hoặc kết nối với ứng dụng của bạn, Truy cập được xác minh sẽ xử lý luồng dữ liệu giữa người dùng và ứng dụng. Ví dụ: nếu tất cả ứng dụng của bạn sử dụng Truy cập được xác minh yêu cầu tổng cộng 10 GB xử lý dữ liệu thì bạn sẽ bị tính phí cho 10 GB dữ liệu được xử lý đó.

Bảng giá

Ví dụ 1:

Bạn đã tạo một Truy cập được xác minh ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và liên kết với 10 ứng dụng. 10 ứng dụng này được liên kết trong một giờ, từ đó quy ra 10 giờ ứng dụng. Ngoài ra, mỗi ứng dụng cần 0,5 GB để xử lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ tính phí 0,27 USD/giờ cho mỗi ứng dụng và 5 GB cho quá trình xử lý dữ liệu, kết quả hóa đơn là 2,80 USD. Bảng dưới đây sẽ cho biết cách phân chia chi phí.

Giờ ứng dụng 10 giờ * 0,27 USD 2,70 USD
Xử lý dữ liệu 0,5 GB * 10 ứng dụng * 0,02 USD 0,10 USD
Tổng phí   2,80 USD

Ví dụ 2:

Bạn đã tạo một Truy cập được xác minh ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio) và liên kết với 300 ứng dụng. 300 ứng dụng này được liên kết trong một tháng gồm 31 ngày. Từ đó quy ra 223.200 giờ ứng dụng. Ngoài ra, mỗi ứng dụng cần 1 GB để xử lý dữ liệu. Tổng phí sẽ là 55.062,00 USD và các chi tiết sẽ được trình bày trong bảng dưới đây.

148.800 giờ ứng dụng đầu tiên 148.800 giờ * 0,27 USD     40.176,00 USD
74.400 (223.200 - 148.800) giờ ứng dụng tiếp theo         74.400 giờ * 0,20 USD                                   14.880,00 USD
Xử lý dữ liệu                                                     1 GB * 300 ứng dụng * 0,02 USD 6,00 USD
Tổng phí   55,062.00 USD

Tài nguyên định giá khác

Tìm hiểu thêm về các tính năng của sản phẩm

Khám phá các tính năng của Truy cập được xác minh.

Tìm hiểu thêm »
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

 Xác định chính sách và thiết lập ứng dụng để truy cập từ xa an toàn trong vài phút.

Đăng nhập »
Đọc hướng dẫn sử dụng

Tìm hiểu cách tích hợp các tín hiệu bảo mật để truy cập ứng dụng.

Tìm hiểu thêm »