Quyền được xác minh Amazon

Quản lý quyền và cấp phép chi tiết trong các ứng dụng bạn dựng
Giới thiệu về Quyền được xác minh Amazon (01:27)
Giới thiệu về Quyền được xác minh
Với Quyền được xác minh Amazon, các nhà phát triển có thể dựng các ứng dụng bảo mật hơn, nhanh hơn bằng cách cấp quyền bên ngoài và tập trung quản lý chính sách. Các nhà phát triển cũng có thể điều chỉnh quyền truy cập ứng dụng bằng các nguyên tắc Zero Trust. Các nhóm bảo mật và kiểm tra cũng có thể phân tích và kiểm tra tốt hơn những người có quyền truy cập vào các ứng dụng.
Giới thiệu về Quyền được xác minh Amazon
Với Quyền được xác minh, các nhà phát triển của bạn có thể dựng các ứng dụng an toàn hơn nhanh hơn bằng cách cấp phép bên ngoài và tập trung quản lý chính sách. Họ cũng có thể điều chỉnh quyền truy cập ứng dụng bằng các nguyên tắc Zero Trust. Các nhóm bảo mật và kiểm tra cũng có thể phân tích và kiểm tra tốt hơn những người có quyền truy cập vào các ứng dụng.

Lợi ích của Quyền được xác minh Amazon

Tăng tốc phát triển ứng dụng bằng cách tách riêng quyền hạn với logic nghiệp vụ.
Bảo vệ tài nguyên ứng dụng và quản lý quyền truy cập của người dùng theo nguyên tắc đặc quyền tối thiểu.
Đơn giản hóa kiểm tra tuân thủ trên quy mô lớn bằng cách sử dụng phân tích tự động để xác nhận rằng các quyền hoạt động theo đúng dự định.
Xây dựng các ứng dụng phù hợp với nguyên tắc Zero Trust về các quyết định cấp quyền liên tục theo thời gian thực.

Cách hoạt động

Quyền được xác minh Amazon là công cụ quản lý quyền với quy mô linh hoạt và là dịch vụ cấp phép chi tiết cho các ứng dụng mà bạn dựng. Nhờ sử dụng Cedar, ngôn ngữ chính sách nguồn mở biểu cảm và có thể phân tích, nhà phát triển và quản trị viên có thể xác định các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên chính sách bằng cách sử dụng các vai trò và thuộc tính để kiểm soát quyền truy cập theo ngữ cảnh và chi tiết hơn.

Sơ đồ cho thấy cách Quyền được xác minh Amazon cung cấp công cụ quản lý quyền và cấp phép chi tiết cho các ứng dụng tùy chỉnh.

Trường hợp sử dụng

Tạo các chính sách từ mẫu và thực thi các biện pháp kiểm soát đó trong Cổng API Amazon và AWS AppSync.

Quản trị viên có thể tạo các chính sách trên toàn ứng dụng và nhà phát triển có thể cấp cho người dùng quyền truy cập dữ liệu và tài nguyên.

Xem xét các thay đổi về mô hình chính sách và giám sát các yêu cầu cấp phép bằng Quyền được xác minh.


Khám phá thêm về AWS