Ngày đăng: Mar 1, 2021

Amazon Web Services (AWS) công bố rằng Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) sắp sửa trở thành Khu vực AWS tiêu chuẩn. Osaka từ đầu vốn là Khu vực địa phương, nay đã được mở rộng. Số lượng Vùng sẵn sàng (AZ) tại Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) sẽ tăng từ 1 lên 3, danh mục dịch vụ được mở rộng và sẽ có thêm các lựa chọn giá mới.

Việc mở rộng Khu vực Osaka là để tiếp nối các sáng kiến mà chúng tôi đưa ra nhằm hỗ trợ sự phát triển của quốc gia này. Khu vực AWS Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka) được thiết kế nhằm mang lại tính bảo mật, mức độ sẵn sàng và khả năng thay đổi quy mô như bất cứ khu vực AWS nào khác. Đây là khu vực thứ 9 của AWS tại Châu Á - Thái Bình Dương, sau Bắc Kinh, Hồng Kông, Mumbai, Ninh Hạ, Seoul, Singapore, Sydney và Tokyo.

Để tìm hiểu thêm về khu vực mới, hãy truy cập vào trang Khu vực AWS Châu Á - Thái Bình Dương (Osaka). Để biết danh sách đầy đủ về các Dịch vụ AWS tại Khu vực Osaka, vui lòng truy cập vào trang Bảng khu vực AWS. Giá tại khu vực này được cung cấp trên trang chi tiết của mỗi dịch vụ AWS tương ứng.