Bảng điều khiển thanh toán AWS

Dễ dàng hiểu Hóa đơn AWS hằng tháng

Dễ dàng tìm thấy hóa đơn và dữ liệu thanh toán từ khi bắt đầu sử dụng tài khoản để phân tích hoặc kiểm tra lịch sử.

Đối chiếu hóa đơn với dữ liệu thanh toán chi tiết để hiểu được cách tính toán chi phí của bạn.

Tổng hợp mọi tài khoản thành viên của bạn vào một tài khoản quản lý và nhận một hóa đơn AWS duy nhất.

Bảng điều khiển thanh toán AWS cho phép bạn dễ dàng hiểu về chi phí AWS, xem và thanh toán hóa đơn, quản lý tùy chọn thanh toán cũng như chế độ cài đặt thuế, đồng thời truy cập các dịch vụ Quản lý tài chính trên nền tảng đám mây bổ sung. Nhanh chóng đánh giá xem khoản chi tiêu hằng tháng của bạn có phù hợp với các khoảng thời gian, con số dự báo hoặc ngân sách trước đó hay không, đồng thời điều tra và thực hiện các hành động khắc phục kịp thời.

Cách thức hoạt động

Trang Hóa đơn AWS cung cấp chế độ xem hằng tháng về các chi phí có tính phí. Đối với các khoảng thời gian thanh toán hằng tháng chưa kết thúc, trang Hóa đơn sẽ hiển thị các khoản phí ước tính gần đây nhất dựa trên các dịch vụ được đo lường cho đến nay. Hóa đơn được tạo khi khoảng thời gian thanh toán hằng tháng kết thúc hay khi thực hiện đăng ký hoặc giao dịch mua một lần. Đối với người dùng Tổ chức AWS, những người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản lý có thể xem các khoản phí tổng hợp cho mọi tài khoản thành viên. Thông tin chi tiết ở cấp tài khoản có trên tab “Mức phí theo tài khoản”. Trang Hóa đơn AWS cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ do AWS cung cấp cũng như giao dịch mua được thực hiện qua Chợ điện tử AWS. Đối với người dùng AWS Billing Conductor, trang Hóa đơn AWS cung cấp dữ liệu chiếu lệ cho tài khoản thành viên và tài khoản chính thuộc nhóm thanh toán hóa đơn; tài khoản quản lý có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem dữ liệu có tính phí và dữ liệu chiếu lệ.

Thông báo Hồ sơ thanh toán để tùy chỉnh các tùy chọn thanh toán AWS

Tùy chỉnh tùy chọn thanh toán cho tài khoản thành viên của Tổ chức AWS hiện sử dụng dịch vụ từ nhiều nhà cung cấp.

Trường hợp sử dụng

Truy cập dữ liệu dễ dàng

Trang Hóa đơn AWS có sẵn cho mọi tài khoản AWS mà không cần thiết lập thêm. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy hóa đơn và dữ liệu thanh toán từ khi bắt đầu sử dụng tài khoản để phân tích hoặc kiểm tra lịch sử.

Đối chiếu hóa đơn với dữ liệu thanh toán chi tiết

Xem bản tóm tắt về tổng các khoản phí cho mỗi kỳ thanh toán hàng tháng, truy xuất các tệp hóa đơn PDF, tải xuống các tệp CSV mang dữ liệu bổ sung và phân tích chi tiết để hiểu cách tính phí, xem liệu chi phí được tính theo yêu cầu API, theo giờ sử dụng mỗi phiên bản hay theo GB sử dụng mỗi tháng.

Thanh toán tổng hợp

Sử dụng tính năng thanh toán tổng hợp của AWS Organizations để tổng hợp mọi tài khoản thành viên của bạn vào một tài khoản quản lý và nhận một hóa đơn duy nhất.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào Bảng điều khiển thanh toán AWS để bắt đầu ngay.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách Bảng điều khiển thanh toán AWS có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình tài chính trên đám mây.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Bảng điều khiển thanh toán AWS với tài liệu của chúng tôi.

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS