AWS Cost Categories

Ánh xạ thông tin về chi phí và mức sử dụng đến cơ cấu tổ chức của bạn

Xác định các quy tắc tùy chỉnh nhằm phân loại chi phí cho các cơ cấu tổ chức và doanh nghiệp nội bộ của bạn

Xem thông tin tổng quan về việc phân bổ chi phí trong Các hạng mục chi phí của bạn

Xác định các quy tắc phân chia chi phí để phân bổ công bằng chi phí trên các Hạng mục chi phí của bạn

Thiết lập tích hợp và sử dụng các hạng mục chi phí trong dịch vụ Quản lý chi phí và thanh toán AWS khác

Các hạng mục chi phí AWS là một tính năng trong bộ sản phẩm Quản lý chi phí AWS cho phép bạn nhóm thông tin về chi phí và mức sử dụng vào các danh mục có ý nghĩa dựa trên nhu cầu của mình. Bạn có thể tạo các danh mục tùy chỉnh và ánh xạ thông tin về chi phí và mức sử dụng vào các danh mục dựa trên các quy tắc mà bạn xác định bằng cách sử dụng các thông số khác nhau như tài khoản, thẻ, dịch vụ, loại phí và thậm chí các danh mục chi phí khác. Sau khi các danh mục chi phí được thiết lập và bật, bạn có thể xem thông tin về chi phí và mức sử dụng theo các danh mục này bắt đầu từ đầu tháng trong Trình khám phá chi phí AWS, Ngân sách AWS và AWS Cost and Usage Report (CUR).

Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Tự động phân loại thông tin chi phí của bạn

Xác định các quy tắc tùy chỉnh nhằm ánh xạ đến các cơ cấu tổ chức và doanh nghiệp nội bộ.

Xác định các quy tắc phân chia chi phí theo doanh nghiệp của bạn

Với các quy tắc phân chia chi phí, bạn có thể phân bổ công bằng những chi phí này trên các giá trị Danh mục chi phí.

Tạo mối quan hệ phân cấp có nhiều cấp bậc

Bạn có thể tạo mối quan hệ cấp bậc đa cấp giữa các danh mục chi phí của mình bằng cách sử dụng Danh mục chi phí làm một thông số.

Cách bắt đầu sử dụng

Bắt đầu ngay hôm nay

Đăng nhập vào Bảng điều khiển thanh toán AWS để bắt đầu sử dụng Các hạng mục chi phí AWS.

Xem ngay »

Tìm hiểu cách thức hoạt động

Khám phá cách công cụ này có thể hỗ trợ bạn trong chuyến hành trình tài chính trên đám mây.

Khám phá hướng dẫn sử dụng »

Phân tích chuyên sâu hơn

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Các hạng mục chi phí AWS với hướng dẫn thực hành của chúng tôi.

Bắt đầu »

Khám phá thêm về AWS