Hỗ trợ AWS Backup cho VMware

Hỗ trợ Sao lưu AWS cho VMware cho phép bạn bảo vệ tập trung các môi trường VMware tại chỗ, VMware CloudTM trên AWS và VMware CloudTM trên Outposts cùng với các dịch vụ AWS (bao gồm điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu) được Sao lưu AWS hỗ trợ. AWS Backup cho phép bạn chứng minh trạng thái tuân thủ các chính sách bảo vệ dữ liệu tổ chức của bạn bằng cách giám sát các hoạt động sao lưu, sao chép và khôi phục, đồng thời cho phép bạn tạo các báo cáo thống nhất sẵn sàng cho người kiểm tra để giúp đáp ứng các yêu cầu quản lý dữ liệu và quy định của bạn.

Hỗ trợ AWS Backup cho VMware cung cấp cho bạn 3 lợi ích chính.

  • Quản lý tập trung bảo vệ dữ liệu: AWS Backup cung cấp cho bạn giải pháp tự động để định cấu hình tập trung các chính sách sao lưu trên những ứng dụng của bạn bao gồm các dịch vụ AWS, VMware tại chỗ, VMware Cloud on AWS và VMware Cloud on AWS Outposts, giúp bạn đơn giản hóa việc quản lý vòng đời sao lưu, đồng thời giúp bạn dễ dàng đảm bảo rằng dữ liệu ứng dụng của bạn trên AWS và tại cơ sở được bảo vệ tập trung.
  • Cải thiện tính tuân thủ sao lưu: AWS Backup cung cấp các kiểm soát tích hợp cho các bản sao lưu của VMware cho phép bạn theo dõi các hoạt động sao lưu và khôi phục, đồng thời tạo báo cáo sẵn sàng cho người kiểm tra để chứng minh sự tuân thủ bảo vệ dữ liệu cho người kiểm tra. Hỗ trợ AWS Backup cho VMware thêm VMware vào các dịch vụ được hỗ trợ của AWS Backup mà nó giám sát việc tuân thủ.
  • Tùy chọn khôi phục linh hoạt: Sao lưu AWS cung cấp trải nghiệm khôi phục bằng một lần nhấp cho phép bạn khôi phục các bản sao lưu VMware tại chỗ, đến VMware Cloud trên AWS, VMware Cloud trên AWS Outposts, đến Amazon EBS hoặc đến Amazon EC2 theo yêu cầu của bạn.
Hỗ trợ AWS Backup cho khối lượng công việc VMware (0:54)

Cách thức hoạt động

AWS Backup kết nối với khối lượng công việc VMware bằng cổng AWS Backup mà bạn sẽ triển khai trong môi trường VMware của mình. Cổng AWS Backup phát hiện ra các máy ảo thông qua Máy chủ VMware vCenter, chụp ảnh nhanh máy ảo, đồng thời quản lý dữ liệu sao lưu và khôi phục giữa AWS Backup cũng như môi trường VMware của bạn. Bạn có thể sử dụng thẻ hoặc ID tài nguyên máy ảo hay gán nhóm theo thư mục máy ảo hoặc bộ siêu giám sát để gán máy ảo cho các chính sách sao lưu của bạn, chính sách này chi phối tập trung việc bảo vệ dữ liệu của máy ảo VMware với các dịch vụ AWS Backup được hỗ trợ. Sau khi hoàn thành các bước này, AWS Backup bắt đầu sao lưu các máy ảo một cách an toàn vào các kho lưu trữ của AWS Backup. Bạn có thể xem các bản sao lưu VMware của mình từ Sao lưu AWS và khôi phục các bản sao lưu tại chỗ đến VMware Cloud trên AWS, VMware Cloud trên AWS Outposts, đến Amazon EBS hoặc Amazon EC2 theo yêu cầu của bạn.

Cách thức AWS Backup hoạt động

Sử dụng một chính sách duy nhất trong AWS Backup, bạn có thể bảo vệ tập trung các môi trường VMware tại chỗ, VMware Cloud on AWS và VMware Cloud on AWS Outposts cùng với các dịch vụ được AWS hỗ trợ cho tính toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu. 

Cách thức AWS Backup cho VMware hoạt động
Stemcell Technologies

STEMCELL Technologies là một công ty công nghệ sinh học toàn cầu hỗ trợ nghiên cứu khoa học đời sống với hơn 2.500 loại thuốc thử, công cụ và dịch vụ chuyên dụng. 

“Trong khi nhiều khối lượng công việc của chúng tôi sử dụng AWS, chúng tôi vẫn có các ứng dụng quan trọng đang chạy trong trung tâm dữ liệu của mình. Ngày nay, chúng tôi sử dụng AWS Backup để bảo vệ các ứng dụng của mình đang chạy trong AWS, đồng thời duy trì một công cụ sao lưu riêng cho khối lượng công việc VMware tại chỗ còn lại. Việc duy trì các chính sách, quy trình và báo cáo sao lưu nhất quán trên hai giải pháp sao lưu riêng biệt phức tạp và tốn kém hơn mức cần thiết. Chúng tôi rất thích khả năng mới của AWS Backup giúp bảo vệ khối lượng công việc VMware tại chỗ cùng với các ứng dụng trong đám mây. Điều này sẽ giúp chúng tôi đơn giản hóa việc quản lý và cho phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ dự phòng mà không cần nỗ lực nhiều hơn.”

Adam Leggett, Sr. Người quản lý thuộc bộ phận CNTT của Stemcell.

Bài đăng trên blog

Tính năng mới cho AWS Backup – Hỗ trợ VMware và VMware Cloud on AWS

Giờ đây, bạn có thể sử dụng một chính sách duy nhất, được quản lý tập trung trong AWS Backup để bảo vệ môi trường VMware này cùng với các dịch vụ điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu AWS đã được AWS Backup hỗ trợ.

Sau đó, bạn có thể sử dụng AWS Backup để khôi phục khối lượng công việc VMware vào trung tâm dữ liệu tại chỗ và VMware Cloud on AWS. Trong khi làm như vậy, AWS Backup cho phép bạn chứng minh sự tuân thủ một cách nhất quán bằng cách giám sát hoạt động sao lưu, sao chép và khôi phục, đồng thời tạo báo cáo sẵn sàng cho người kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu quản lý dữ liệu và quy định của bạn.

Đọc blog »

Tìm hiểu thêm về giá

Bạn không phải trả trước để sử dụng AWS Backup và chỉ phải trả cho các tài nguyên bạn sử dụng.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Backup trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập