Amazon Chime dành cho máy tính để bàn

Ứng dụng web của Amazon Chime

Amazon Chime dành cho macOS

Amazon Chime dành cho Windows

Amazon Chime dành cho thiết bị di động

Amazon Chime dành cho iOS

Amazon Chime dành cho Android

Tiện ích mở rộng và bổ trợ cho Amazon Chime

Bổ trợ của Amazon Chime dành cho Outlook

Đặt lịch các cuộc họp Amazon Chime từ Microsoft Outlook

Tiện ích mở rộng của Amazon Chime dành cho Chrome

Chia sẻ màn hình bằng tiện ích mở rộng của Amazon Chime dành cho Google Chrome

Để được trợ giúp hướng dẫn bắt đầu sử dụng Amazon Chime, vui lòng truy cập hướng dẫn trên trang này.

Khi tải xuống Amazon Chime, bạn đồng ý với Thỏa thuận khách hàng của AWS, Điều khoản dịch vụ của AWSThông báo về quyền riêng tư của AWS. Nếu đã tham gia một thỏa thuận khách hàng của AWS, bạn đồng ý rằng các điều khoản của thỏa thuận đó chi phối việc bạn tải xuống và sử dụng sản phẩm này.