AWS Cloud Map

Khám phá dịch vụ cho các tài nguyên đám mây

AWS Cloud Map là một dịch vụ khám phá tài nguyên đám mây. Với Cloud Map, bạn có thể xác định tên tùy chỉnh cho các tài nguyên ứng dụng của mình và dịch vụ này duy trì vị trí cập nhật của những tài nguyên thay đổi linh hoạt đó. Điều này làm tăng tính sẵn sàng của ứng dụng vì dịch vụ web của bạn luôn tìm ra vị trí mới nhất của các nguồn tài nguyên.

Các ứng dụng hiện đại thường bao gồm nhiều dịch vụ có thể truy cập qua API và thực hiện một chức năng cụ thể. Mỗi dịch vụ tương tác với nhiều loại tài nguyên khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hàng đợi, kho lưu trữ đối tượng và vi dịch vụ do khách hàng xác định. Nó cần có khả năng tìm thấy vị trí của tất cả các tài nguyên cơ sở hạ tầng mà nó phụ thuộc vào để hoạt động. Trong hầu hết các trường hợp, bạn quản lý tất cả các tên tài nguyên này và vị trí của chúng theo cách thủ công trong mã ứng dụng. Tuy nhiên, việc quản lý tài nguyên thủ công trở nên tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi khi số lượng tài nguyên cơ sở hạ tầng phụ thuộc tăng lên hoặc số lượng vi dịch vụ mở rộng hoặc thu hẹp quy mô một cách linh hoạt dựa trên lưu lượng truy cập. Bạn cũng có thể sử dụng các sản phẩm khám phá dịch vụ của bên thứ ba, nhưng điều này yêu cầu cài đặt và quản lý phần mềm và cơ sở hạ tầng bổ sung.

Cloud Map cho phép bạn đăng ký bất kỳ tài nguyên ứng dụng nào, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hàng đợi, vi dịch vụ và các tài nguyên đám mây khác, với tên tùy chỉnh. Sau đó, Cloud Map liên tục kiểm tra tình trạng của tài nguyên để đảm bảo vị trí được cập nhật. Sau đó, ứng dụng có thể truy vấn sổ đăng ký để biết vị trí của các tài nguyên cần thiết dựa trên phiên bản ứng dụng và môi trường triển khai.

Giới thiệu AWS Cloud Map

Lợi ích

Tăng khả năng sử dụng của ứng dụng

Cloud Map liên tục theo dõi tình trạng của mọi thành phần dựa trên IP trong ứng dụng của bạn và cập nhật vị trí của từng vi dịch vụ một cách linh hoạt khi nó được thêm vào hoặc xóa bỏ. Điều này đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn chỉ khám phá vị trí cập nhật nhất của các tài nguyên của nó, làm tăng tính khả dụng của ứng dụng.

Tăng năng suất của nhà phát triển

Cloud Map cung cấp một sổ đăng ký duy nhất cho tất cả các dịch vụ ứng dụng của bạn mà bạn có thể xác định bằng các tên tùy chỉnh. Điều này đảm bảo rằng các nhóm phát triển của bạn không phải liên tục lưu trữ, theo dõi và cập nhật tên tài nguyên cũng như thông tin vị trí hoặc thực hiện các thay đổi trực tiếp trong mã ứng dụng.

Cách thức hoạt động

Trường hợp sử dụng

Khám phá dịch vụ

Vi dịch vụ thường được triển khai bằng cách sử dụng các tài nguyên động, chẳng hạn như vùng chứa và có thể nhanh chóng khởi chạy và kết thúc. Các tài nguyên này giao tiếp qua API và cần chỉ định vị trí của các tài nguyên phụ thuộc của chúng từ bên trong mã ứng dụng. Tuy nhiên, mỗi tài nguyên này đều động với các vị trí thay đổi liên tục, gây khó khăn cho các tài nguyên riêng lẻ trong việc liên tục theo dõi và tìm vị trí của tất cả các phần phụ thuộc của chúng. Cloud Map cung cấp một sổ đăng ký tên dịch vụ và vị trí cập nhật duy nhất, cho phép các vi dịch vụ dễ dàng xác định vị trí của nhau.

Đem đến khả năng tích hợp và phân phối liên tục

Việc triển khai mã ứng dụng trên nhiều môi trường, khu vực và phiên bản yêu cầu bạn cập nhật nhiều tệp cấu hình với vị trí của mọi dịch vụ. Cloud Map duy trì sổ đăng ký tên và vị trí dịch vụ được cập nhật. Bạn cập nhật vị trí của tài nguyên dựa trên môi trường, khu vực hoặc phiên bản ứng dụng mà bạn đang triển khai và ứng dụng của bạn sẽ tự động khám phá tài nguyên chính xác.

Kiểm tra tình trạng tự động

Các ứng dụng của bạn thường là sự kết hợp của các dịch vụ AWS và tài nguyên tùy chỉnh. Tuy nhiên, thật khó để có được tình trạng cập nhật một cách đáng tin cậy của tất cả các tài nguyên ứng dụng của bạn. Cloud Map giúp bạn đạt được điều này bằng cách chỉ duy trì sổ đăng ký cập nhật của các tài nguyên an toàn thông qua kiểm tra tình trạng tự động. Điều này đảm bảo rằng lưu lượng truy cập luôn chỉ được phân phát tới các điểm cuối an toàn.

Bài viết và bài đăng trên blog

Giới thiệu Cloud Map

AWS Cloud Map theo dõi tất cả các thành phần ứng dụng của bạn, vị trí, thuộc tính và tình trạng của chúng. Giờ đây, các ứng dụng của bạn có thể chỉ cần truy vấn AWS Cloud Map bằng AWS SDK, API hoặc thậm chí DNS để khám phá vị trí của các phần phụ thuộc của nó.   

Đọc thêm »

Khám phá dịch vụ AWS Cloud Map cho các ứng dụng phi máy chủ

AWS Cloud Map cho phép hành trình đến các vi dịch vụ bằng cách hoạt động như chất keo liên kết tất cả các logic kinh doanh. Tại Peak.ai, chúng tôi sử dụng rất nhiều khung phi máy chủ, vì vậy chúng tôi muốn xem xét các cách tích hợp AWS Cloud Map vào quy trình làm việc khung phi máy chủ.

Đọc thêm »

Xem các tính năng của AWS Cloud Map

Tìm hiểu thêm về Cloud Map

Các tính năng của Cloud Map 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Cloud Map trong Bảng điều khiển AWS

Đăng nhập