Giá AWS Cloud Map dựa trên các tài nguyên mà bạn đăng ký trong hồ sơ đăng ký dịch vụ và các cuộc gọi API mà bạn thực hiện để khám phá chúng. Với AWS Cloud Map, không yêu cầu phí trả trước nào và bạn chỉ phải trả cho những gì mình sử dụng.

Theo tùy chọn, bạn có thể kích hoạt sự khám phá dựa trên DNS đối với các tài nguyên có địa chỉ IP. Bạn cũng có thể kích hoạt kiểm tra tình trạng cho các tài nguyên này bằng cách sử dụng các biện pháp kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53. Bạn sẽ phải chịu các khoản phí bổ sung liên quan đến việc sử dụng DNS của Amazon Route 53 và kiểm tra tình trạng.

Chi tiết về giá

Phí đăng ký dịch vụ

Phí yêu cầu tra cứu

Phí tùy chọn

Ngoài ra, bạn có thể chọn đăng ký tài nguyên dựa trên IP với DNS của Amazon Route 53 và kích hoạt các đợt kiểm tra tình trạng của Amazon Route 53. Để biết thông tin về giá liên quan đến các tùy chọn này, hãy xem giá Amazon Route 53.

Bảng chú giải về giá sản phẩm

Phí đăng ký dịch vụ: Giá bạn phải trả để đăng ký tài nguyên của mình với hồ sơ đăng ký AWS Cloud Map.
 

Phí yêu cầu tra cứu: Giá bạn phải trả cho các ứng dụng của mình để truy vấn vị trí của tài nguyên được đăng ký với hồ sơ đăng ký AWS Cloud Map.

Ví dụ 1


Ứng dụng vi dịch vụ lớn được xây dựng bằng EC2 với 10 dịch vụ, hoạt động từ 50 đến 100 phiên bản (trung bình 75 phiên bản mỗi tháng) và 10 bảng DynamoDB chỉ bằng cách sử dụng HTTP

Phí đăng ký dịch vụ

Phí đăng ký dịch vụ = Số tài nguyên đăng ký mỗi tháng X 0,10 USD

Các phiên bản EC2 đăng ký: 75 tài nguyên-tháng (trung bình)
Tổng phí đăng ký dịch vụ cho 75 phiên bản EC2: 75 X 0,10 USD = 7,50 USD

Bảng DynamoDB: 10 tài nguyên-tháng
Tổng phí đăng ký dịch vụ với hồ sơ đăng ký dành cho 10 bảng DynamoDB: 10 X 0,10 USD = 1,00 USD

Phí cuộc gọi API khám phá

Mỗi phiên bản EC2 thực hiện cuộc gọi API khám phá 15 giây một lần, hoặc 175.000 cuộc gọi mỗi tháng

Cuộc gọi API khám phá cho các phiên bản EC2: Số phiên bản X 1,0 USD ứng với một triệu cuộc gọi API HTTP

Chi phí cho cuộc gọi API khám phá cho tất cả 75 trường hợp: 75 trường hợp x 1,0 USD X 175.000 / 1.000.000 = 13,12 USD

Tổng phí (phí đăng ký dịch vụ + phí cuộc gọi API khám phá) = 7,50 USD + 1,00 USD + 13,12 USD = 21,62 USD mỗi tháng

 

Ví dụ 2


Ứng dụng vi dịch vụ đơn giản được xây dựng bằng DNS. 10 phiên bản EC2 được đăng ký trong DNS với TTL=60 giây

Phí đăng ký dịch vụ

Phí đăng ký dịch vụ = Số tài nguyên đăng ký mỗi tháng X 0,10 USD

Tổng phí đăng ký dịch vụ cho 10 phiên bản EC2 = 10 X 0,10 USD = 1,00 USD

Phí vùng tên DNS

Phí vùng tên DNS: 0,50 USD mỗi vùng lưu trữ / tháng với 25 vùng lưu trữ đầu tiên (từ trang giá Amazon Route 53):
Phí vùng tên DNS cho 10 vùng lưu trữ EC2 = 0,50 USD mỗi tháng

Phí truy vấn DNS

Phí truy vấn DNS: 0,40 USD tính cho một triệu truy vấn - 1 Tỷ truy vấn đầu tiên / tháng (từ trang giá Amazon Route 53)

Mỗi phiên bản EC2 truy vấn DNS khi TTL hết hạn, 60 giây một lần, hoặc 43.200 truy vấn mỗi tháng

Phí DNS cho 10 phiên bản EC2, mỗi phiên bản truy vấn 43.200 lần: 10X 0,4 USD X 43.200 / 1.000.000 = 0,17 USD

Tổng chi phí (phí đăng ký dịch vụ + phí vùng tên DNS + phí truy vấn DNS)
= 1,00 USD + 0,50 USD + 0,17 USD = 1,67 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hãy đọc Các câu hỏi thường gặp về Cloud Map
Tìm hiểu cách bắt đầu

Hãy xem Các câu hỏi thường gặp Cloud Map

Các câu hỏi thường gặp Cloud Map 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Có quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Cloud Map
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Cloud Map trong Bảng điều khiển AWS

Đăng nhập