Chỉ chi trả cho những gì bạn sử dụng

Với Amazon Route 53, bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí trả trước nào cũng như cam kết số lượng truy vấn mà dịch vụ này sẽ giải đáp cho miền của bạn. Giống với các dịch vụ AWS khác, bạn trả phí theo nhu cầu và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng:

 • Quản lý các vùng được lưu trữ: Bạn thanh toán phí hàng tháng cho từng vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.
 • Giải đáp truy vấn DNS: Bạn phát sinh phí cho mọi truy vấn DNS được dịch vụ Amazon Route 53 giải đáp, trừ những truy vấn gửi đến bản ghi Alias A được ánh xạ lên các phiên bản Elastic Load Balancing, phân phối CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk, API Gateway, điểm cuối VPC hoặc bộ chứa trang web Amazon S3, tất cả được cung cấp và không bị tính thêm phí.
 • Quản lý tên miền: Bạn trả phí hàng tháng cho mỗi vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.

Hóa đơn hàng tháng của bạn do AWS gửi sẽ liệt kê tổng mức sử dụng và số tiền phí tính theo đô la cho các dịch vụ Amazon Route 53, độc lập với các dịch vụ AWS khác.

Vùng được lưu trữ và bản ghi

0,5 USD mỗi vùng được lưu trữ / tháng đối với 25 vùng được lưu trữ đầu tiên
0.10 USD mỗi vùng được lưu trữ / tháng đối với vùng được lưu trữ thêm

Giá vùng được lưu trữ hàng tháng được niêm yết bên trên không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng. Vùng được lưu trữ bị tính phí tại thời điểm được tạo và vào ngày đầu tiên của mỗi tháng tiếp theo. Để cho phép kiểm thử, vùng được lưu trữ bị xóa trong vòng 12 giờ sau khi tạo không bị tính phí; tuy nhiên, mọi truy vấn trên vùng được lưu trữ đó sẽ bị tính phí theo các mức giá bên dưới.

Phí bổ sung áp dụng cho vùng được lưu trữ chứa hơn 10.000 bản ghi.

Bạn cần nhiều hơn 500 vùng được lưu trữ hoặc hơn 10.000 bản ghi trong một vùng được lưu trữ? Vui lòng liên hệ chúng tôi.

Truy vấn

Giá truy vấn được liệt kê bên trên được tính theo tỷ lệ tương ứng; ví dụ: vùng được lưu trữ có 100.000 truy vấn tiêu chuẩn / tháng sẽ được tính phí 0.040 USD còn vùng được lưu trữ có 100.000 truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ / tháng sẽ được tính phí 0.060 USD.

Truy vấn tiêu chuẩn

0.400 USD mỗi triệu truy vấn – 1 tỷ truy vấn đầu / tháng
0.200 USD mỗi triệu truy vấn – hơn 1 tỷ truy vấn / tháng

Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ

0.600 USD mỗi triệu truy vấn – 1 tỷ truy vấn đầu / tháng
0.300 USD mỗi triệu truy vấn – trên 1 tỷ truy vấn / tháng

DNS theo vị trí địa lý và truy vấn vị trí địa lý gần đúng

0.700 USD mỗi triệu truy vấn – 1 tỷ truy vấn đầu / tháng
0.350 USD mỗi triệu truy vấn – trên 1 tỷ truy vấn / tháng

Truy vấn giả

Truy vấn tới bản ghi giả được cung cấp miễn phí cho khách hàng Route 53 hiện tại khi bản ghi được ánh xạ với các loại tài nguyên AWS sau:

 • Cân bằng tải co giãn
 • Các bản phân phối Amazon CloudFront
 • Môi trường AWS Elastic Beanstalk
 • Các bộ chứa Amazon S3 được cấu hình là điểm cuối trang web

Bản ghi giả có thể được tạo cho tất cả các loại truy vấn:

 • Truy vấn tiêu chuẩn (bản ghi có chính sách chuyển đổi dự phòng, câu trả lời nhiều giá trị và định tuyến có trọng số), được liệt kê là “Intra-AWS-DNS-Queries” trên báo cáo sử dụng Amazon Route 53
 • Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ (bản ghi có chính sách định tuyến độ trễ), được liệt kê là “Intra-AWS-LBR-Queries” trên báo cáo sử dụng Amazon Route 53
 • Truy vấn địa lý (chính sách định tuyến vị trí địa lý và địa lý lân cận), được liệt kê là “Intra-AWS-Geo-Queries” trên báo cáo sử dụng Amazon Route 53

Chúng tôi không tính phí truy vấn DNS khi loại bản ghi và tên DNS trong truy vấn phù hợp với bản ghi giả định tuyến lưu lượng truy cập Internet đến một trong các loại tài nguyên AWS được liệt kê bên trên (ví dụ: Cân bằng tải co giãn). Chúng tôi tính phí theo giá thông thường đối với các truy vấn DNS khi tên phù hợp nhưng loại không phù hợp, ví dụ: khi truy vấn DNS cho một bản ghi "AAAA" nhưng chỉ một bản ghi "A" tồn tại. Một số trình duyệt tự động gửi cả truy vấn "A" và "AAAA", vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tạo cả hai bản ghi "A" và "AAAA" khi có thể.

Lưu lượng truy cập

50.00 USD mỗi hồ sơ chính sách / tháng

Bạn tạo một bản ghi chính sách khi liên kết chính sách Lưu lượng truy cập Amazon Route 53 với một tên DNS cụ thể (chẳng hạn như www.example.com) để chính sách lưu lượng thực hiện quản lý lưu lượng cho tên DNS đó. Giá tháng được niêm yết bên trên được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng. Các chính sách lưu lượng không gắn liền với tên DNS thông qua hồ sơ chính sách không bị tính phí.

Kiểm tra tình trạng

Bắt đầu với Chuyển đổi dự phòng DNS mà không tốn thêm phụ phí*
Khách hàng mới và khách hàng hiện tại có thể tạo tối đa 50 lần kiểm tra tình trạng cho các điểm cuối AWS** trong hoặc được liên kết với cùng một tài khoản AWS.

  Điểm cuối AWS Không phải điểm cuối AWS
Kiểm tra tình trạng cơ bản 0.50 USD* mỗi báo cáo kiểm tra tình trạng / tháng 0.75 USD mỗi báo cáo kiểm tra tình trạng / tháng

Các tính năng tùy chọn của báo cáo kiểm tra tình trạng:

 • HTTPS
 • Khớp chuỗi
 • Chu kỳ nhanh
 • Đo độ trễ
1.00 USD / tháng cho mỗi tính năng tùy chọn 2.00 USD / tháng cho mỗi tính năng tùy chọn


Các tính năng tùy chọn của báo cáo kiểm tra tình trạng:

 • HTTPS
 • Khớp chuỗi
 • Chu kỳ nhanh
 • Đo độ trễ
1.00 USD/tháng cho mỗi tính năng tùy chọn 2.00 USD/tháng cho mỗi tính năng tùy chọn

Giá kiểm tra tình trạng hàng tháng được niêm yết bên trên không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng.

Bạn cần nhiều hơn 200 báo cáo kiểm tra tình trạng? Vui lòng liên hệ chúng tôi.

* Các khách hàng mới và hiện tại không bị tính phí cho các báo cáo kiểm tra tình trạng của tối đa 50 điểm cuối AWS (được mô tả bên dưới) thuộc khuôn khổ hoặc được liên kết đến cùng tài khoản AWS ("Ưu đãi"). Ưu đãi chịu sự chi phối của Hợp đồng khách hàng AWS và là Chương trình giá đặc biệt theo Điều khoản dịch vụ AWS. Bạn sẽ được tính mức giá tiêu chuẩn của AWS cho mọi tác vụ sử dụng vượt quá lượng sử dụng miễn phí được cung cấp theo Ưu đãi. Khi hết thời hạn Ưu đãi, lượng sử dụng chưa được dùng sẽ không được chuyển sang đợt tiếp. Khi tính toán lượng sử dụng dịch vụ AWS của bạn theo Ưu đãi, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng của bạn trên tất cả các vùng AWS.

** "Điểm cuối AWS" là tài nguyên chạy trong AWS (ví dụ như phiên bản Amazon EC2) được cung cấp trong cùng tài khoản AWS có báo cáo kiểm tra tình trạng hoặc được xuất hóa đơn cho cùng tài khoản kiểm tra tình trạng. Báo cáo kiểm tra tình trạng được tính toán và báo cáo kiểm tra tình trạng theo chỉ số được xuất hóa đơn giống báo cáo kiểm tra tình trạng điểm cuối AWS. Bạn không bị tính phí cho các lần kiểm tra tình trạng tài nguyên Elastic Load Balancing hoặc bộ chứa Amazon S3 được cấu hình là điểm cuối trang web. Các báo cáo kiểm tra tình trạng tài nguyên Elastic Load Balancing và điểm cuối bộ chứa trang web Amazon S3 được AWS cung cấp tự động và có sẵn mà không mất thêm phụ phí, theo khuôn khổ dịch vụ Amazon Route 53.

Trình phân giải Route 53

Điểm cuối Trình phân giải Route 53

Điểm cuối Trình phân giải Route 53 bao gồm một hoặc nhiều địa chỉ IP. Mỗi địa chỉ IP tương ứng với một giao diện mạng linh hoạt (ENI). Một điểm cuối gửi đi có thể được sử dụng bởi nhiều VPC do nhiều tài khoản tạo ra trong cùng một khu vực.

 • 0.125 USD mỗi ENI / giờ

Truy vấn DNS đệ quy đến và từ các mạng tại chỗ

Chỉ các truy vấn đi qua điểm cuối trình phân giải Route 53 đến hoặc từ các nguồn tại chỗ mới được tính phí. Các truy vấn phân giải cục bộ tới Virtual Private Cloud (VPC) của bạn sẽ không bị tính phí.

 • 0.400 USD mỗi triệu truy vấn – 1 tỷ truy vấn đầu / tháng
 • 0.200 USD mỗi triệu truy vấn – hơn 1 tỷ truy vấn / tháng

Tên miền

Giá tên miền theo TLD sẽ khác nhau. Xem toàn bộ danh sách tính giá hiện tại của TLD. Tên miền được đăng ký theo gia số năm. Giá được niêm yết là giá tên miền/năm trừ khi có ghi chú khác. Chúng tôi hiện không giảm giá theo khối lượng cho việc đăng ký miền.

Giới hạn đăng ký cho mỗi tài khoản là 50 tên miền. Để yêu cầu giới hạn cao hơn, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Nhật ký truy vấn DNS

Amazon Route 53 không tính phí nhật ký truy vấn DNS. Tuy nhiên, khi cấu hình ghi nhật ký truy vấn DNS, bạn phải chịu phí Amazon CloudWatch ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) bao gồm thu nạp, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Để biết thông tin về các khoản phí của CloudWatch, hãy xem trang giá của Amazon CloudWatch.

Các khoản phí của CloudWatch tùy thuộc vào kích thước các mục nhập trong nhật ký truy vấn DNS của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem các giá trị xuất hiện tại Nhật ký truy vấn DNS trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Route 53.

Thuế và tín dụng khuyến mãi

Giá bên trên chưa tính các khoản thuế, phí hiện hành hoặc các khoản lệ phí tương tự của chính phủ, nếu có, trừ khi có ghi chú khác. Bạn không được sử dụng Tín dụng khuyến mãi cho bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào cho việc đăng kí tên miền Amazon Route 53. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Tín dụng khuyến mãi, vui lòng nhấp vào đây.

Các lệnh gọi API giữa Amazon Route 53 và Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Việc sử dụng bảng điều khiển Amazon Route 53 có thể tạo các lệnh gọi API đến Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Các hành động chẳng hạn như xác định mục tiêu bản ghi giả sẽ gửi lệnh gọi API đến S3, chẳng hạn như LIST_ALL_MY_BUCKETS. Tùy thuộc vào số lần bạn khởi tạo quy trình này, các lệnh gọi API đến S3 có thể bị tính phí trên hóa đơn S3 là yêu cầu LIST. Xem Trang Mức giá S3 để biết thêm thông tin.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Bắt đầu với Amazon Route 53

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon Route 53 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập