Chỉ chi trả cho những gì bạn sử dụng

Với Amazon Route 53, bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí trả trước nào cũng như cam kết số lượng truy vấn mà dịch vụ này sẽ giải đáp cho miền của bạn. Giống với các dịch vụ AWS khác, bạn trả phí theo nhu cầu và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng:

 • Quản lý các vùng được lưu trữ: Bạn thanh toán phí hàng tháng cho từng vùng được lưu trữ quản lý bằng Route 53.
 • Giải đáp truy vấn DNS: Bạn phát sinh phí cho mọi truy vấn DNS được dịch vụ Route 53 giải đáp, trừ những truy vấn gửi đến bản ghi Alias A được ánh xạ lên các phiên bản Cân bằng tải linh hoạt, phân phối Amazon CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk, Cổng API Amazon, điểm cuối VPC Amazon hoặc vùng lưu trữ trang web Amazon S3, tất cả được cung cấp và không bị tính thêm phí.
 • Quản lý tên miền: Bạn phải trả phí thường niên cho mỗi tên miền được đăng ký qua hoặc được chuyển vào Route 53.

Hóa đơn hàng tháng của bạn do AWS gửi sẽ liệt kê tổng mức sử dụng và số tiền phí tính theo USD cho các dịch vụ Route 53, độc lập với những dịch vụ AWS khác.

Các thành phần định giá

 • DNS có thẩm quyền
 •  

  Vùng được lưu trữ và bản ghi

  • 0,50 USD cho mỗi vùng được lưu trữ mỗi tháng đối với 25 vùng được lưu trữ đầu tiên
  • 0,10 USD cho mỗi vùng được lưu trữ mỗi tháng đối với vùng được lưu trữ thêm

  Giá vùng được lưu trữ hàng tháng được niêm yết bên trên không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng. Vùng được lưu trữ bị tính phí tại thời điểm được tạo và vào ngày đầu tiên của mỗi tháng tiếp theo. Để cho phép kiểm thử, vùng được lưu trữ bị xóa trong vòng 12 giờ sau khi tạo không bị tính phí; tuy nhiên, mọi truy vấn trên vùng được lưu trữ công khai sẽ bị tính phí theo các mức giá bên dưới. Truy vấn trên vùng được lưu trữ riêng tư được cung cấp và không tính phụ phí cho khách hàng của Route 53.

  Một vùng được lưu trữ bao gồm tối đa 10.000 bản ghi. Với mỗi bản ghi lớn hơn con số 10.000 cho mỗi vùng được lưu trữ, bạn sẽ bị tính phí 0,0015 USD mỗi tháng.

  Bạn cần nhiều hơn 500 vùng được lưu trữ hoặc hơn 10.000 bản ghi trong một vùng được lưu trữ? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  Truy vấn DNS

  Giá truy vấn được liệt kê bên trên được tính theo tỷ lệ tương ứng; ví dụ: vùng được lưu trữ công khai có 100.000 truy vấn tiêu chuẩn mỗi tháng sẽ được tính phí 0,04 USD còn vùng được lưu trữ công khai có 100.000 truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ mỗi tháng sẽ được tính phí 0,06 USD. Route 53 không tính phí cho các truy vấn trên các vùng được lưu trữ riêng tư.

  Truy vấn tiêu chuẩn
  • 0,40 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,20 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng)
  Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ
  • 0,60 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,30 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng)
  Truy vấn theo vị trí địa lý và vị trí địa lý gần đúng
  • 0,70 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,35 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng)
  Truy vấn định tuyến dựa trên IP*
  • 0,80 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,40 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng)

  *Phí sẽ không được tính đối với dung lượng lưu trữ lên đến 1.000 khối IP (CIDR) nhưng bạn phải chịu phí 0,0015 USD mỗi tháng (chia tỷ lệ theo giờ) cho mỗi khối IP được lưu trữ nếu quá 1.000 khối.


  Chúng tôi tính mức giá tiêu chuẩn cho các truy vấn DNS sau:

  • Các truy vấn có tên miền hoặc tên miền phụ khớp với tên bản ghi, nhưng không khớp với loại bản ghi. Ví dụ: Giả sử bạn tạo bản ghi cho acme.example.com và chỉ định loại A. Nếu chúng tôi nhận được truy vấn cho acme.example.com với loại AAAA, chúng tôi sẽ tính phí cho các truy vấn đó. Một số trình duyệt tự động gửi cả truy vấn A và AAAA cho tên miền hoặc tên miền phụ được chỉ định, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên tạo cả hai bản ghi A và AAAA khi có thể.
  • Truy vấn cho bản ghi không tồn tại (w.example.com).

  Truy vấn bí danh

  Truy vấn cho bản ghi bí danh đủ điều kiện được cung cấp và không tính phụ phí cho khách hàng của Route 53. Bạn có thể tạo bản ghi bí danh cho tài nguyên AWS, chẳng hạn như:

  • Cân bằng tải co giãn
  • Các bản phân phối Amazon CloudFront
  • Môi trường AWS Elastic Beanstalk
  • Các vùng lưu trữ Amazon S3 được cấu hình là điểm cuối trang web

  Để có được danh sách đầy đủ các loại tài nguyên AWS được hỗ trợ cho bản ghi bí danh, hãy xem mục Loại bản ghi trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Route 53.

  Bạn có thể tạo bản ghi bí danh cho tất cả các loại truy vấn xuất hiện trên báo cáo mức sử dụng Route 53 của mình, cụ thể là:

  • Truy vấn tiêu chuẩn (bản ghi có chính sách chuyển đổi dự phòng, câu trả lời nhiều giá trị và định tuyến có trọng số), được liệt kê là “Intra-AWS-DNS-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Route 53
  • Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ (bản ghi có chính sách định tuyến độ trễ), được liệt kê là “Intra-AWS-LBR-Queries” trên báo cáo sử dụng Route 53
  • Truy vấn định tuyến địa lý (bản ghi có chính sách định tuyến vị trí địa lý và vị trí địa lý gần đúng), được liệt kê là “Intra-AWS-Geo-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Route 53
  • Truy vấn định tuyến dựa trên IP (bản ghi có chính sách định tuyến dựa trên IP), được liệt kê là “Intra-AWS-Cidr-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Route 53

  Truy vấn DNS được miễn phí khi cả hai điều sau đây chính xác:

  • Tên miền hoặc tên miền phụ (example.com hoặc acme.example.com) và loại bản ghi (A) trong truy vấn khớp với bản ghi bí danh.
  • Mục tiêu bí danh là tài nguyên AWS chứ không phải một bản ghi Route 53 khác.

  Chúng tôi tính mức giá tiêu chuẩn cho các truy vấn DNS có tên miền và loại khớp với bản ghi nhưng mục tiêu bí danh của bản ghi là bản ghi không bí danh trong cùng một vùng được lưu trữ. Chúng tôi không tính phí truy vấn DNS nếu bạn tạo một chuỗi bản ghi bí danh tham chiếu các bản ghi bí danh khác và bản ghi bí danh cuối cùng trong chuỗi tham chiếu tới tài nguyên AWS, chẳng hạn như Bộ cân bằng tải linh hoạt. Ví dụ: Giả sử a.example.com là bản ghi bí danh tham chiếu tới bản ghi bí danh khác, b.example.com. Nếu b.example.com định tuyến lưu lượng truy cập đến tài nguyên AWS, chẳng hạn như Bộ cân bằng tải linh hoạt, truy vấn DNS sẽ được miễn phí cho cả a.example.com và b.example.com.

  Lệnh gọi API giữa Route 53 và Amazon S3

  Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Route 53 để tạo các lệnh gọi API tới S3. Các hành động như xác định mục tiêu bản ghi bí danh sẽ gửi lệnh gọi API đến S3, chẳng hạn như LIST_ALL_MY_BUCKETS. Tùy thuộc vào số lần bạn khởi tạo quy trình làm việc này, các lệnh gọi API đến S3 có thể bị tính phí trên hóa đơn S3 là yêu cầu LIST. Xem Trang định giá S3 để biết thêm thông tin.

  Bản ghi truy vấn DNS có thẩm quyền

  Route 53 không tính phí bản ghi truy vấn DNS có thẩm quyền. Tuy nhiên, khi cấu hình tạo bản ghi truy vấn DNS, bạn phải chịu phí Amazon CloudWatch ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Virginia) bao gồm tải nhập, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Để biết thông tin về các khoản phí của CloudWatch, hãy xem trang định giá CloudWatch.

  Các khoản phí của CloudWatch tùy thuộc vào kích thước các mục nhập trong bản ghi truy vấn DNS của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem các giá trị xuất hiện trong mục Bản ghi truy vấn DNS trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Route 53.

  Lưu lượng truy cập

  • 50,00 USD cho mỗi bản ghi chính sách mỗi tháng

  Bạn tạo một bản ghi chính sách khi liên kết chính sách Lưu lượng truy cập Route 53 với một tên miền cụ thể (chẳng hạn như www.example.com) để chính sách lưu lượng thực hiện quản lý lưu lượng cho tên miền đó. Giá hàng tháng được niêm yết bên trên được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng. Các chính sách lưu lượng không gắn liền với tên miền thông qua bản ghi chính sách không bị tính phí.

 • Kiểm tra tình trạng
 •  

  Bắt đầu sử dụng Chuyển đổi dự phòng DNS mà không tốn thêm phụ phí*

  Khách hàng mới và khách hàng hiện tại có thể tạo miễn phí tối đa 50 lượt kiểm tra tình trạng cho các điểm cuối AWS thuộc khuôn khổ hoặc được liên kết với cùng một tài khoản AWS.

    Điểm cuối AWS Không phải điểm cuối AWS
  Kiểm tra tình trạng cơ bản (bao gồm kiểm tra tình trạng được tính toán và kiểm tra tình trạng theo chỉ số) 0,50 USD cho mỗi lượt kiểm tra tình trạng mỗi tháng 0,75 USD cho mỗi lượt kiểm tra tình trạng mỗi tháng
  Các tính năng tùy chọn của kiểm tra tình trạng (bao gồm HTTPS, khớp chuỗi; chu kỳ yêu cầu nhanh và đo độ trễ) 1,00 USD cho mỗi tính năng tùy chọn của kiểm tra tình trạng mỗi tháng 2,00 USD cho mỗi tính năng tùy chọn của kiểm tra tình trạng mỗi tháng

  Giá kiểm tra tình trạng hàng tháng được niêm yết bên trên không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng.

  Bạn cần nhiều hơn 200 báo cáo kiểm tra tình trạng? Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  *Các khách hàng mới và hiện tại không bị tính phí cho các lượt kiểm tra tình trạng của tối đa 50 điểm cuối AWS (như mô tả bên dưới) thuộc khuôn khổ hoặc được liên kết đến cùng tài khoản AWS ("Ưu đãi"). Ưu đãi này tuân theo Thỏa thuận khách hàng của AWS và là Chương trình định giá đặc biệt theo Điều khoản dịch vụ AWS. Bạn sẽ được tính mức giá tiêu chuẩn của AWS cho mọi tác vụ sử dụng vượt quá lượng sử dụng miễn phí được cung cấp theo Ưu đãi. Khi hết thời hạn Ưu đãi, lượng sử dụng chưa được dùng sẽ không được chuyển sang đợt tiếp. Khi tính toán lượng sử dụng dịch vụ AWS của bạn theo Ưu đãi, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng của bạn trên tất cả các Khu vực AWS.

  Điểm cuối AWS là tài nguyên chạy trong AWS (ví dụ: phiên bản Amazon EC2) được cung cấp trong cùng tài khoản AWS có kiểm tra tình trạng hoặc được tính phí cho cùng tài khoản có kiểm tra tình trạng. Kiểm tra tình trạng được tính toánkiểm tra tình trạng theo chỉ số được tính phí dưới dạng kiểm tra tình trạng điểm cuối AWS. Bạn sẽ không bị tính phí cho các lượt kiểm tra tình trạng tài nguyên Cân bằng tải linh hoạt hoặc vùng lưu trữ Amazon S3 được cấu hình làm điểm cuối trang web. Các lượt kiểm tra tình trạng tài nguyên Cân bằng tải linh hoạt và điểm cuối vùng lưu trữ trang web S3 được AWS cung cấp tự động và có sẵn mà không mất thêm phụ phí, theo khuôn khổ dịch vụ Route 53.

 • Bộ phân giải
 •  

  Điểm cuối Bộ phân giải

  Bạn có thể đặt cấu hình điểm cuối Bộ phân giải Route 53 có hoặc không có DNS trên HTTPS (DoH)* để giải quyết các truy vấn DNS giữa tài nguyên tại chỗ và VPC trong Khu vực hoặc giữa tủ mạng AWS Outposts và các tài nguyên tại chỗ khác của bạn. Điểm cuối Bộ phân giải Route 53 cần có hai địa chỉ IP trở lên. Mỗi địa chỉ IP tương ứng với một Giao diện mạng linh hoạt (ENI). Một điểm cuối gửi đi có thể được sử dụng bởi nhiều VPC do nhiều tài khoản tạo ra trong cùng một khu vực.

  • 0,125 USD cho mỗi ENI mỗi giờ

  Truy vấn DNS đệ quy đến và từ các mạng tại chỗ

  Chỉ những truy vấn chuyển qua điểm cuối Bộ phân giải Route 53 (gửi đến hoặc gửi đi) mới bị tính phí. Những truy vấn phân giải cục bộ bằng Bộ phân giải Route 53 sẽ không bị tính phí.

  • 0,40 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,20 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng)

  *Hỗ trợ điểm cuối Bộ phân giải cho DoH hiện không khả dụng cho tủ mạng AWS Outposts.

  Bản ghi truy vấn Bộ phân giải

  Route 53 không tính phí bản ghi truy vấn Bộ phân giải. Tuy nhiên, khi cấu hình tạo bản ghi truy vấn DNS, bạn phải chịu các khoản phí Amazon CloudWatch, Amazon S3 hoặc Firehose dữ liệu Amazon Kinesis, tùy thuộc vào đích mục tiêu bạn chọn cho bản ghi của mình. Để biết thông tin về các khoản phí bản ghi, hãy xem mục Logs (Bản ghi) trên trang định giá CloudWatch.

  Tường lửa DNS Bộ phân giải

  Truy vấn DNS

  Chúng tôi tính phí các truy vấn DNS xuất phát từ các VPC có các liên kết nhóm quy tắc tường lửa và các truy vấn DNS dẫn các điểm cuối Bộ phân giải gửi đến từ các mạng tại chỗ vào các VPC có các liên kết nhóm quy tắc tường lửa. Xin lưu ý rằng bất kỳ truy vấn DNS nào bắt nguồn từ các CNAME sau đây cũng bị tính phí.

  • 0,60 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (1 tỷ truy vấn đầu tiên mỗi tháng)
  • 0,40 USD cho mỗi 1 triệu truy vấn (trên 1 tỷ truy vấn mỗi tháng

  Tên miền

  Chúng tôi tính phí đối với từng tên miền lưu trữ trong danh sách tên miền trong một nhóm quy tắc. Phí sẽ không được tính đối với các tên miền trong danh sách miền được quản lý.

  • 0,0005 USD mỗi tháng (chia tỷ lệ theo giờ)

  Danh sách miền được quản lý

  Khi dùng các danh sách miền được quản lý trong quy tắc tường lửa của mình, bạn không phải trả phí cho tên miền nêu trên, nhưng phải trả phí cho các truy vấn DNS được đánh giá theo quy tắc có sử dụng danh sách miền được quản lý.

   

   

 • Trình điều khiển phục hồi ứng dụng
 •  

  Phí bạn trả cho Trình điều khiển phục hồi ứng dụng của Route 53 dựa trên hai khía cạnh: tác vụ kiểm tra mức độ sẵn sàng và cụm. Đối với Trình điều khiển phục hồi ứng dụng của Route 53, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng và không cần trả trước.

  Kiểm tra mức độ sẵn sàng: Tác vụ kiểm tra mức độ sẵn sàng giúp kiểm tra tài nguyên của bạn trên các Khu vực hoặc Vùng sẵn sàng để đảm bảo rằng những tài nguyên này được chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình khôi phục. Phí cho mỗi lần kiểm tra mức độ sẵn sàng do bạn cấu hình là 0,045 USD mỗi giờ. Ví dụ: nếu bạn đã tạo mô hình một ứng dụng bằng Bộ điều khiển khôi phục ứng dụng Route 53 và đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các nhóm Auto Scaling cũng như làm một kiểm tra khác cho bảng biểu của DynamoDB, bạn sẽ có hai lần kiểm tra mức độ sẵn sàng được cấu hình, mỗi lần tính phí 0,045 USD. Vì vậy, tổng hóa đơn cho việc kiểm tra mức độ sẵn sàng là 0,09 USD mỗi giờ.

  Cụm: Cụm là một tập hợp những điểm cuối dự phòng của khu vực, từ đó bạn có thể thực hiện các lệnh gọi API để cập nhật hoặc nắm được trạng thái của một hay nhiều hoạt động kiểm soát định tuyến. Phí cho mỗi cụm được cấu hình là 2,5 USD mỗi giờ. Mỗi cụm (tối đa 2 cụm) có thể lưu trữ nhiều biện pháp kiểm soát định tuyến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt chuyển đổi dự phòng.

 • Các tính năng bổ sung
 •  

  Miền

  Giá tên miền theo TLD sẽ khác nhau. Xem toàn bộ danh sách cách định giá hiện tại theo TLD. Tên miền được đăng ký theo gia số năm. Giá được niêm yết là giá tên miền mỗi năm trừ khi có ghi chú khác. Chúng tôi hiện không giảm giá theo khối lượng cho việc đăng ký miền.

  Bạn không được sử dụng Tín dụng khuyến mãi cho bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào cho việc đăng kí tên miền Route 53. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Tín dụng khuyến mãi, vui lòng nhấp vào đây.

  Giới hạn đăng ký mặc định cho mỗi tài khoản là 20 tên miền. Để yêu cầu giới hạn cao hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

  DNSSEC

  Route 53 không tính phí bạn khi bật tính năng ký DNSSEC trên các vùng được lưu trữ công khai của bạn hoặc bật xác thực DNSSEC cho Bộ phân giải Route 53. Tuy nhiên, khi bạn bật tính năng ký DNSSEC trên các vùng được lưu trữ công cộng của mình, bạn phải chịu phí Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS cho việc lưu trữ khóa riêng và sử dụng các phiên bản của khóa để ký các vùng của bạn. Để biết thêm thông tin về phí KMS, hãy xem mục Khóa KMS và quản lý ZSK trong Route 53 trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Route 53 và trang định giá KMS.

  Lưu ý rằng bạn có thể chọn sử dụng một khóa của AWS KMS duy nhất do khách hàng quản lý, khóa này được lưu trữ trong KMS trên nhiều vùng được lưu trữ công khai.

  Hồ sơ Route 53

  Đối với Hồ sơ Route 53, mức phí theo giờ là 0,75 USD cho mỗi tài khoản AWS cho tối đa 100 liên kết Hồ sơ-VPC liên quan đến Hồ sơ được tạo bởi một tài khoản. Ngoài 100 liên kết ban đầu, có một khoản phí 0,0014 USD cho mỗi liên kết Hồ sơ-VPC mỗi giờ. Giá theo giờ của bậc cơ sở cho 100 liên kết Hồ sơ-VPC đầu tiên bao gồm các liên kết trên tất cả các Hồ sơ thuộc sở hữu của tài khoản AWS.

  Ví dụ về giá số 1
  Tài khoản AWS tạo 3 Hồ sơ ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Mỗi Hồ sơ được liên kết với 30 VPC trong tài khoản, tổng cộng có 90 VPC trong 3 Hồ sơ.

  Tổng số liên kết Hồ sơ-VPC = 30 + 30 + 30 = 90

  Vào cuối một tháng có 30 ngày, tài khoản AWS của bạn sẽ phát sinh các chi phí sau cho Hồ sơ Route 53 =
  [0,75 USD (mỗi giờ) (cho 100 VPC đầu tiên) + Tổng số liên kết VPC vượt quá 100 * 0,0014 USD] x [24 giờ x 30 ngày]
  = [0,75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  Ví dụ về giá 2
  Tài khoản AWS tạo một Hồ sơ ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Hồ sơ này được liên kết với 50 VPC trong tài khoản. Hồ sơ này cũng được chia sẻ với một Tài khoản AWS khác (sử dụng AWS Resource Access Manager) liên kết Hồ sơ với 50 VPC trong tài khoản của hồ sơ.

  Tổng số liên kết Hồ sơ-VPC = 100 (50 trong tài khoản chủ sở hữu + 50 trong tài khoản chung)

  Vào cuối một tháng có 30 ngày, tài khoản AWS của bạn sẽ phát sinh các chi phí sau cho Hồ sơ Route 53 =
  [0,75 USD (mỗi giờ) (cho 100 VPC đầu tiên) + Tổng số liên kết VPC vượt quá 100 * 0,0014 USD] x [24 giờ x 30 ngày]
  = [0,75 USD + 0 USD] x 720
  = 540 USD

  Ví dụ về giá 3
  Một tài khoản AWS tạo một Hồ sơ Route 53 ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) được liên kết với 200 VPC trong tài khoản của hồ sơ đó.

  Tổng số liên kết Hồ sơ-VPC = 200

  Vào cuối một tháng có 30 ngày, tài khoản AWS của bạn sẽ phát sinh các chi phí sau cho Hồ sơ Route 53 =
  [0,75 USD (mỗi giờ) (cho 100 VPC đầu tiên) + Tổng số liên kết VPC vượt quá 100 * 0,0014 USD] x [24 giờ x 30 ngày]
  = [0,75 USD +100 x 0,0014 USD] x 720
  = 640,8 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Bắt đầu với Amazon Route 53

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon Route 53 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập