Chỉ chi trả cho những gì bạn sử dụng

Với Amazon Route 53, bạn không phải thanh toán bất kỳ khoản phí trả trước nào cũng như cam kết số lượng truy vấn mà dịch vụ này sẽ giải đáp cho miền của bạn. Giống với các dịch vụ AWS khác, bạn trả phí theo nhu cầu và chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng:

 • Quản lý các vùng được lưu trữ: Bạn thanh toán phí hàng tháng cho từng vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.
 • Giải đáp truy vấn DNS: Bạn phát sinh phí cho mọi truy vấn DNS được dịch vụ Amazon Route 53 giải đáp, trừ những truy vấn gửi đến bản ghi Alias A được ánh xạ lên các phiên bản Elastic Load Balancing, phân phối CloudFront, môi trường AWS Elastic Beanstalk, API Gateway, điểm cuối VPC hoặc bộ chứa trang web Amazon S3, tất cả được cung cấp và không bị tính thêm phí.
 • Quản lý tên miền: Bạn trả phí hàng tháng cho mỗi vùng lưu trữ được quản lý bằng Route 53.

Hóa đơn hàng tháng của bạn do AWS gửi sẽ liệt kê tổng mức sử dụng và số tiền phí tính theo đô la cho các dịch vụ Amazon Route 53, độc lập với những dịch vụ AWS khác.

Vùng được lưu trữ và bản ghi

Truy vấn

Truy vấn tiêu chuẩn
Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ
DNS theo vị trí địa lý và truy vấn vị trí địa lý gần đúng
Truy vấn định tuyến dựa trên IP*

Truy vấn bí danh

Truy vấn cho bản ghi bí danh đủ điều kiện được cung cấp và không tính phụ phí cho khách hàng của Route 53. Bạn có thể tạo bản ghi bí danh cho tài nguyên AWS, chẳng hạn như:

 • Cân bằng tải co giãn
 • Các bản phân phối Amazon CloudFront
 • Môi trường AWS Elastic Beanstalk
 • Các bộ chứa Amazon S3 được đặt cấu hình là điểm cuối trang web

Để có được danh sách đầy đủ các loại tài nguyên AWS được hỗ trợ cho bản ghi bí danh, hãy xem Mục tiêu bí danh trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Route 53.

Bạn có thể tạo bản ghi bí danh cho tất cả các loại truy vấn xuất hiện trên báo cáo mức sử dụng Amazon Route 53 của mình—cụ thể là:

 • Truy vấn tiêu chuẩn (bản ghi có chính sách chuyển đổi dự phòng, câu trả lời nhiều giá trị và định tuyến có trọng số), được liệt kê là “Intra-AWS-DNS-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Amazon Route 53
 • Truy vấn định tuyến dựa trên độ trễ (bản ghi có chính sách định tuyến độ trễ), được liệt kê là “Intra-AWS-LBR-Queries” trên báo cáo sử dụng Amazon Route 53
 • Truy vấn địa lý (chính sách định tuyến vị trí địa lý và địa lý lân cận), được liệt kê là “Intra-AWS-Geo-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Amazon Route 53
 • Truy vấn định tuyến dựa trên IP (bản ghi có chính sách định tuyến dựa trên IP), được liệt kê là “Intra-AWS-Cidr-Queries” trên báo cáo mức sử dụng Amazon Route 53

Truy vấn DNS được miễn phí khi cả hai điều sau đây chính xác:

 • Tên miền hoặc tên miền phụ (example.com hoặc acme.example.com) và loại bản ghi (A) trong truy vấn khớp với bản ghi bí danh.
 • Mục tiêu bí danh là tài nguyên AWS chứ không phải một bản ghi Route 53 khác.

Chúng tôi tính mức giá tiêu chuẩn cho các truy vấn DNS có tên miền và loại khớp với bản ghi nhưng mục tiêu bí danh của bản ghi là bản ghi không bí danh trong cùng một vùng được lưu trữ. Chúng tôi không tính phí truy vấn DNS nếu bạn tạo một chuỗi bản ghi bí danh tham chiếu các bản ghi bí danh khác và bản ghi bí danh cuối cùng trong chuỗi tham chiếu tới tài nguyên AWS, chẳng hạn như cân bằng tải ELB. Ví dụ: Giả sử a.example.com là bản ghi bí danh tham chiếu tới bản ghi bí danh khác, b.example.com. Nếu b.example.com định tuyến lưu lượng truy cập đến tài nguyên AWS, chẳng hạn như cân bằng tải ELB, truy vấn DNS sẽ được miễn phí cho cả a.example.com và b.example.com.

Lưu lượng truy cập

Kiểm tra tình trạng

Bắt đầu với Chuyển đổi dự phòng DNS mà không tốn thêm phụ phí*
Khách hàng mới và khách hàng hiện tại có thể tạo tối đa 50 lần kiểm tra tình trạng cho các điểm cuối AWS** trong hoặc được liên kết với cùng một tài khoản AWS.

Giá tháng của kiểm tra tình trạng được niêm yết bên trên không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng.

Bạn cần nhiều hơn 200 báo cáo kiểm tra tình trạng? Vui lòng liên hệ chúng tôi.

* Các khách hàng mới và hiện tại không bị tính phí cho các báo cáo kiểm tra tình trạng của tối đa 50 điểm cuối AWS (được mô tả bên dưới) thuộc khuôn khổ hoặc được liên kết đến cùng tài khoản AWS ("Ưu đãi"). Ưu đãi chịu sự chi phối của Hợp đồng khách hàng AWS và là Chương trình giá đặc biệt theo Điều khoản dịch vụ AWS. Bạn sẽ được tính mức giá tiêu chuẩn của AWS cho mọi tác vụ sử dụng vượt quá lượng sử dụng miễn phí được cung cấp theo Ưu đãi. Khi hết thời hạn Ưu đãi, lượng sử dụng chưa được dùng sẽ không được chuyển sang đợt tiếp. Khi tính toán lượng sử dụng dịch vụ AWS của bạn theo Ưu đãi, chúng tôi sẽ tính gộp lượng sử dụng của bạn trên tất cả các vùng AWS.

** "Điểm cuối AWS" là tài nguyên chạy trong AWS (ví dụ như phiên bản Amazon EC2) được cung cấp trong cùng tài khoản AWS có báo cáo kiểm tra tình trạng hoặc được xuất hóa đơn cho cùng tài khoản kiểm tra tình trạng. Báo cáo kiểm tra tình trạng được tính toán và báo cáo kiểm tra tình trạng theo chỉ số được xuất hóa đơn giống báo cáo kiểm tra tình trạng điểm cuối AWS. Bạn không bị tính phí cho các lần kiểm tra tình trạng tài nguyên Elastic Load Balancing hoặc bộ chứa Amazon S3 được cấu hình là điểm cuối trang web. Các báo cáo kiểm tra tình trạng tài nguyên Elastic Load Balancing và điểm cuối vùng lưu trữ trang web Amazon S3 được AWS cung cấp tự động và có sẵn mà không mất thêm phụ phí, theo khuôn khổ dịch vụ Amazon Route 53.

Điểm cuối Route 53 Resolver

Nhật ký truy vấn Route 53 Resolver

Amazon Route 53 không tính phí nhật ký truy vấn trình phân giải. Tuy nhiên, khi cấu hình ghi nhật ký truy vấn DNS, bạn phải chịu các khoản phí Amazon CloudWatch, Amazon S3 hoặc Amazon Kinesis Data Firehose tùy thuộc vào mục tiêu đích bạn chọn cho nhật ký của mình. Để biết thông tin về các khoản phí nhật ký, hãy xem phần “Nhật ký” trên trang định giá của Amazon CloudWatch.

Tường lửa DNS Route 53 Resolver

Bộ điều khiểu khôi phục ứng dụng Route 53

Phí bạn trả cho Bộ điều khiển khôi phục ứng dụng Route 53 dựa trên hai khía cạnh: tác vụ kiểm tra mức độ sẵn sàng và cụm. Đối với Bộ điều khiển khôi phục ứng dụng Route 53, bạn chỉ phải trả cho những gì bạn sử dụng và không cần trả trước.

Kiểm tra mức độ sẵn sàng: Tác vụ kiểm tra mức độ sẵn sàng giúp kiểm tra tài nguyên của bạn trên các Vùng sẵn sàng hoặc Khu vực để đảm bảo rằng những tài nguyên này được chuẩn bị sẵn sàng cho quá trình khôi phục. Phí cho mỗi lần kiểm tra mức độ sẵn sàng được bạn cấu hình là 0,045 USD mỗi giờ. Ví dụ: nếu bạn đã tạo mô hình một ứng dụng bằng Bộ điều khiển khôi phục ứng dụng Route 53 và đã kiểm tra mức độ sẵn sàng của các nhóm Auto Scaling cũng như làm một kiểm tra khác cho bảng biểu của DynamoDB, bạn sẽ có hai lần kiểm tra mức độ sẵn sàng được cấu hình, mỗi lần tính phí 0,045 USD. Vì vậy, tổng hóa đơn cho việc kiểm tra mức độ sẵn sàng là 0,09 USD mỗi giờ.

Cụm: Một cụm là một tập hợp những điểm cuối dự phòng của khu vực, từ đó bạn có thể thực thi các lệnh gọi API để cập nhật hoặc nắm được trạng thái của một hay nhiều hoạt động điều khiển định tuyến. Phí cho mỗi cụm được cấu hình là 2,5 USD mỗi giờ. Mỗi cụm (tối đa là 2) có thể lưu trữ nhiều hoạt động điều khiển định tuyến mà bạn có thể sử dụng để kích hoạt chuyển đổi dự phòng.

Tên miền

Giá tên miền theo TLD sẽ khác nhau. Xem toàn bộ danh sách tính giá hiện tại của TLD. Tên miền được đăng ký theo gia số năm. Giá được niêm yết là giá tên miền/năm trừ khi có ghi chú khác. Chúng tôi hiện không giảm giá theo khối lượng cho việc đăng ký miền.

Giới hạn đăng ký cho mỗi tài khoản là 20 tên miền. Để yêu cầu giới hạn cao hơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

DNSSEC

Amazon Route 53 không tính phí bạn khi bật tính năng ký DNSSEC trên các vùng được lưu trữ công cộng của bạn hoặc để bật xác thực DNSSEC cho Amazon Route 53 Resolver. Tuy nhiên, khi bạn bật tính năng ký DNSSEC trên các vùng được lưu trữ công cộng của mình, bạn phải chịu phí AWS Key Management Service (KMS) cho việc lưu trữ khóa riêng và sử dụng các bản sao của khóa để ký các vùng của bạn. Để biết thêm thông tin về chi phí KMS, xem trang giá của AWS KMS.

Lưu ý rằng bạn có thể chọn sử dụng một khóa AWS KMS duy nhất do khách hàng quản lý, khóa này được lưu trữ trong KMS trên nhiều vùng được lưu trữ công khai.

Nhật ký truy vấn DNS công cộng

Amazon Route 53 không tính phí nhật ký truy vấn DNS công cộng. Tuy nhiên, khi cấu hình ghi nhật ký truy vấn DNS, bạn phải chịu phí Amazon CloudWatch ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) bao gồm thu nạp, lưu trữ và phân tích dữ liệu. Để biết thông tin về các khoản phí của CloudWatch, hãy xem trang giá của Amazon CloudWatch.

Các khoản phí của CloudWatch tùy thuộc vào kích thước các mục nhập trong nhật ký truy vấn DNS của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem các giá trị xuất hiện tại Nhật ký truy vấn DNS trong Hướng dẫn dành cho nhà phát triển Amazon Route 53.

Thuế và tín dụng khuyến mãi

Giá bên trên chưa tính các khoản thuế, phí hiện hành hoặc các khoản lệ phí tương tự của chính phủ, nếu có, trừ khi có ghi chú khác. Bạn không được sử dụng Tín dụng khuyến mãi cho bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào cho việc đăng kí tên miền Amazon Route 53. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Tín dụng khuyến mãi, vui lòng nhấp vào đây.

Các lệnh gọi API giữa Amazon Route 53 và Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Việc sử dụng bảng điều khiển Amazon Route 53 có thể tạo các lệnh gọi API đến Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Các hành động chẳng hạn như xác định mục tiêu bản ghi giả sẽ gửi lệnh gọi API đến S3, chẳng hạn như LIST_ALL_MY_BUCKETS. Tùy thuộc vào số lần bạn khởi tạo quy trình này, các lệnh gọi API đến S3 có thể bị tính phí trên hóa đơn S3 là yêu cầu LIST. Xem Trang Giá S3 để biết thêm thông tin.

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Bắt đầu với Amazon Route 53

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon Route 53 trên Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập