AWS CodeBuild sử dụng giá thanh toán theo mức sử dụng đơn giản. Không áp dụng chi phí trả trước hay phí tối thiểu. Bạn sẽ chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn sử dụng. Bạn phải trả phí cho việc tính toán tài nguyên dựa trên thời gian cần thiết để bản dựng của bạn thực thi. Mức giá mỗi phút phụ thuộc vào loại tính toán được lựa chọn.

Thời lượng xây dựng

Thời lượng xây dựng được tính bằng phút, kể từ khi bạn gửi bản dựng cho đến khi bản dựng của bạn kết thúc, làm tròn đến phút gần nhất.

Các loại điện toán

AWS CodeBuild cung cấp ba loại phiên bản tính toán với số lượng bộ nhớ và CPU khác nhau. Các khoản phí khác nhau tùy theo loại phiên bản tính toán mà bạn chọn cho dựng của mình.

Bậc miễn phí

Bậc miễn phí của AWS CodeBuild gồm tổng cộng 100 phút sử dụng mỗi tháng với các loại phiên bản general1.small hoặc arm1.small. Bậc miễn phí CodeBuild không tự động hết hạn vào cuối thời hạn Bậc Miễn phí AWS 12 tháng của bạn. Nó có sẵn cho khách hàng AWS mới và hiện có.

Phụ phí

Bạn có thể phải chịu phí bổ sung nếu bản dựng của bạn chuyển dữ liệu hoặc sử dụng các dịch vụ AWS khác. Ví dụ: bạn có thể phải chịu phí từ Amazon CloudWatch Logs để xây dựng luồng nhật ký, Amazon S3 để xây dựng bộ lưu trữ nhân tạo, và AWS Key Management Service để mã hóa. Bạn cũng có thể phải chịu phí bổ sung nếu bạn sử dụng AWS CodeBuild với AWS CodePipeline.

Ví dụ về giá

Nếu bạn thực hiện 100 bản dựng trong một tháng bằng cách sử dụng build.general1.small trong đó mỗi bản dựng chạy trong 5 phút, thì chi phí của bạn sẽ được tính như sau:

Phí dựng hàng tháng

Số phút dựng = 100 bản dựng* 5 phút = 500 phút dựng

Số phút dựng – Số phút dựng Bậc miễn phí = Số phút dựng theo hóa đơn hàng tháng = 500 – 100 = 400 phút dựng

Phí dựng hàng tháng = 400 phút dựng * 0,005 USD = 2 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu với AWS CodeBuild

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CodeBuild
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi