Các loại quy trình

AWS CodePipeline cung cấp hai loại quy trình: V1 và V2. Các loại quy trình có tính năng và giá cả khác nhau. Quy trình được tự động chỉ định là quy trình V1, ngay cả khi loại quy trình không được chọn. Để một quy trình trở thành quy trình V2, bạn phải định cấu hình rõ ràng loại quy trình thành V2.

Định nghĩa quy trình loại V1 chứa các tham số cấp quy trình, giai đoạn và hành động tiêu chuẩn. Quy trình loại V2 mở rộng định nghĩa để thêm các phần cấu hình bổ sung như trình kích hoạt và biến. Để biết thêm thông tin về loại quy trình phù hợp với bạn, hãy xem Hướng dẫn sử dụng AWS CodePipeline.

Với AWS CodePipeline, bạn sẽ không phải trả phí trước hay cam kết gì.

  • Đối với quy trình loại V1: Bạn trả 1,00 USD cho mỗi quy trình hiện hoạt (quy trình đã tồn tại được hơn 30 ngày và có ít nhất một thay đổi mã chạy qua quy trình trong tháng) mỗi tháng. Các quy trình không có thay đổi mã mới chạy qua trong tháng thì không bị tính phí. Quy trình hiện hoạt không được tính theo tỷ lệ tương ứng đối với các khoảng thời gian không đủ tháng. Quy trình miễn phí trong 30 ngày đầu tiên sau khi tạo.
  • Đối với quy trình loại V2: Bạn trả 0,002 USD cho mỗi phút thực hiện hành động. Thời lượng thực hiện hành động được tính bằng phút, kể từ thời điểm hành động trong quy trình của bạn bắt đầu thực hiện cho đến khi hành động đó đạt đến trạng thái hoàn thành, được làm tròn lên đến phút gần nhất. Bạn bị tính phí cho tất cả các loại hành động, ngoại trừ loại hành động phê duyệt thủ công và hành động tùy chỉnh.   

Bậc miễn phí của AWS*

Là một phần trong Bậc miễn phí của AWS, CodePipeline cung cấp cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại:

  • Đối với quy trình loại V1: Một quy trình hiện hoạt miễn phí mỗi tháng đối với quy trình loại V1.
  • Đối với quy trình loại V2: 100 phút thực hiện hành động miễn phí mỗi tháng. Số phút thực hiện hành động miễn phí được chia sẻ giữa tất cả các quy trình V2 trong tài khoản, bất kể số lượng quy trình V2 trong tài khoản. Số phút này được tự động đặt lại vào đầu mỗi tháng dương lịch. Số phút không sử dụng không được chuyển sang tháng tiếp theo.

Phụ phí

Bạn có thể phải trả thêm phí để lưu trữ và truy cập vào các tạo tác trong quy trình của mình trong Amazon S3 và để kích hoạt hành động từ các dịch vụ AWS và dịch vụ của bên thứ ba khác mà bạn kết nối với quy trình của mình.

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Quy trình V2 với các loại hành động khác nhau

Giả sử bạn có 1 quy trình loại V2 và không có quy trình loại V1 trong một tháng 30 ngày. Quy trình loại V2 có ba giai đoạn - giai đoạn Nguồn với 1 AWS CodeCommit và 1 hành động Amazon S3, giai đoạn Tạo với 2 hành động AWS CodeBuild song song và giai đoạn Triển khai có hành động phê duyệt Thủ công, hành động tùy chỉnh và hành động AWS CodeDeploy. Giả sử trong tháng chỉ có một lần thực hiện quy trình với các hành động trong giai đoạn nguồn, trong đó mỗi hành động mất 1 phút để hoàn thành và các hành động trong giai đoạn Tạo mất 2 phút để hoàn thành.

Phí của loại quy trình V2
2 * 1 (số phút thực hiện hành động giai đoạn Nguồn) + 2 * 2 (số phút thực hiện hành động giai đoạn Tạo) + 2 (giai đoạn Triển khai sẽ chỉ bao gồm CodeDeploy. Không tính phí cho các loại hành động phê duyệt thủ công và hành động tùy chỉnh) = 7 phút thực hiện hành động

Tổng cộng trong tháng = 0,00 USD (100 phút miễn phí từ Bậc miễn phí của AWS)

Ví dụ 2: Kết hợp Quy trình V1 và V2

Giả sử bạn có 1 quy trình loại V2 và 10 quy trình loại V1 trong một tháng 30 ngày.

Phí của loại quy trình V1
10 (số lượng quy trình loại V1 đang hoạt động) - 1 (từ Bậc miễn phí của AWS) * 1,00 USD = 9,00 USD

Phí của loại quy trình V2
20 (số lần thực hiện quy trình loại V2) * 4 (số hành động trong quy trình) * 2 (thời lượng của mỗi lần thực hiện hành động) = 160 phút thực hiện hành động → (160 - 100 (từ Bậc miễn phí của AWS)) * 0,002 USD = 0,12 USD

Tổng số trong tháng = 9,00 USD + 0,12 USD = 9,12 USD

Ví dụ 3: Chỉ quy trình V2

Giả sử bạn có 2 quy trình loại V2 và không có quy trình loại V1 trong một tháng 30 ngày. Một trong hai quy trình loại V2 có ba giai đoạn - giai đoạn Nguồn có một hành động nguồn, giai đoạn Tạo có một hành động CodeBuild duy nhất, giai đoạn Thử nghiệm có ba hành động CodeBuild song song. Quy trình loại V2 còn lại có 10 hành động trên 4 giai đoạn khác nhau (không phải loại hành động phê duyệt thủ công hoặc hành động tùy chỉnh) và có 10 lần thực hiện quy trình, trong đó mỗi hành động mất 1 phút để hoàn thành.

Phí của loại quy trình V2
Quy trình 1 = 10 (số lần thực hiện quy trình) * 5 (số hành động trong quy trình) * 2 (thời lượng của mỗi lần thực hiện hành động) = 100 phút thực hiện hành động
Quy trình 2 = 10 (số lần thực hiện quy trình) * 10 (số hành động trong quy trình) * 1 (thời lượng của mỗi lần thực hiện hành động) = 100 phút thực hiện hành động

Tổng số trong tháng = (200 - 100 (từ Bậc miễn phí của AWS)) * 0,002 USD = 0,20 USD

Ví dụ 4: Chỉ quy trình V1

Giả sử bạn có 100 quy trình loại V1 đang hoạt động và không có quy trình loại V2 trong một tháng 30 ngày.

Phí của loại quy trình V1
(100 (số quy trình hoạt động V1) - 1 (từ Bậc miễn phí của AWS)) * 1,00 USD = 99,00 USD

Tổng số trong tháng = 99,00 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS.

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng.

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS CodePipeline

Truy cập trang bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với AWS CodePipeline
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi