Amazon Comprehend

Trích xuất và hiểu những thông tin chi tiết có giá trị từ văn bản trong tài liệu

Khám phá thông tin chuyên sâu có giá trị từ văn bản trong tài liệu, phiếu hỗ trợ khách hàng, đánh giá sản phẩm, thư điện tử, bảng tin mạng xã hội, v.v. 

Đơn giản hóa quy trình công việc xử lý tài liệu bằng cách trích xuất văn bản, cụm từ khóa, chủ đề, cảm xúc, v.v. từ các tài liệu như yêu cầu quyền lợi bảo hiểm. 

Tạo khác biệt cho doanh nghiệp của bạn bằng cách đào tạo mô hình phân loại tài liệu và xác định thuật ngữ mà không yêu cầu kinh nghiệm về máy học. 

Bảo vệ và kiểm soát những người có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của bạn bằng cách xác định và biên tập Thông tin nhận dạng cá nhân (PII) từ tài liệu. 

Cách thức hoạt động

Amazon Comprehend là dịch vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) sử dụng công nghệ máy học để phát hiện những thông tin chuyên sâu có giá trị và các mối liên kết trong văn bản.

Trường hợp sử dụng

Khai thác nội dung phân tích của doanh nghiệp và tổng đài

Phát hiện cảm xúc của khách hàng và phân tích hoạt động tương tác với khách hàng, đồng thời tự động phân loại yêu cầu hỗ trợ được gửi đến. Trích xuất thông tin chuyên sâu từ bản khảo sát khách hàng để cải thiện sản phẩm của bạn. 

Lập chỉ mục và tìm kiếm các bài đánh giá sản phẩm

Tập trung vào ngữ cảnh bằng cách trang bị cho công cụ tìm kiếm của bạn khả năng lập chỉ mục các cụm từ, thực thể và cảm xúc quan trọng, chứ không chỉ là từ khóa.

Tự động hóa công việc trích xuất thông tin chuyên sâu từ các gói văn bản tóm tắt pháp lý như hợp đồng và hồ sơ tòa án. Bảo mật tài liệu của bạn tốt hơn bằng cách xác định và biên tập Thông tin nhận dạng cá nhân (PII).

Xử lý tài liệu tài chính

Phân loại và trích xuất những thực thể từ tài liệu dịch vụ tài chính như yêu cầu bảo hiểm hay gói vay thế chấp, hoặc tìm ra mối quan hệ giữa các sự kiện tài chính trong bài báo tài chính. 

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá mức định giá của Amazon Comprehend

Khám phá cấu trúc định giá.

Tìm hiểu thêm về mức định giá »

Bắt đầu sử dụng Amazon Comprehend

Khởi động hành trình của bạn ngay hôm nay.

Khám phá hướng dẫn »

Kết nối với chuyên gia


Duyệt tìm các chuyên gia AWS trong ngành của bạn.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS