Với Amazon Comprehend, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn sẽ bị tính phí dựa trên lượng văn bản được xử lý hàng tháng. Amazon Comprehend cung cấp tính năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, tạo mô hình chủ đề và Phân loại tùy chỉnh, cho phép nhiều ứng dụng có thể phân tích văn bản.   

Các yêu cầu NLP được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.

Custom Comprehend

Thực thể và phân loại tùy chỉnh

Đối với phân loại không đồng bộ và nhận dạng thực thể

Tác vụ suy diễn được tính theo các đơn vị, mỗi đơn vị là 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là 3 đơn vị (300 ký tự) cho mỗi yêu cầu.

Đối với phân loại đồng bộ

Điểm cuối được tính phí theo gia số một giây, tối thiểu là 60 giây. Phí sẽ tiếp tục được tính trong khi điểm cuối của bạn đang hoạt động ngay cả khi không có tài liệu nào được phân tích.

*Bạn có thể cung cấp thông lượng cho điểm cuối theo mức tăng 100 ký tự/giây với tối thiểu 100 ký tự/giây.

3 USD mỗi giờ đối với Đào tạo mô hình
Tạo mô hình chủ đề

Đối với 100MB đầu tiên

Đối với mỗi MB vượt quá 100MB

Bạn sẽ bị tính phí dựa trên tổng kích thước tài liệu được xử lý trên mỗi tác vụ tạo mô hình chủ đề. 100 MB đầu tiên sẽ được tính theo mức phí cố định. Trên 100 MB, bạn sẽ được tính phí theo MB.

Bậc miễn phí

50 nghìn đơn vị văn bản (5 triệu ký tự)

Đối với mỗi API trong số 7 API (Trích xuất cụm từ khóa, Phân tích cảm xúc, Nhận dạng thực thể, Phát hiện ngôn ngữ, Phân tích cú pháp, Thực thể tùy chỉnh và Phân loại tùy chỉnh) mỗi tháng, bắt đầu từ ngày bạn yêu cầu Amazon Comprehend đầu tiên.

Đối với các Phân loại tùy chỉnh và Thực thể tùy chỉnh, không có bậc miễn phí dành cho huấn luyện mô hình, quản lý mô hình và điểm cuối.

5 tác vụ, mỗi tác vụ tối đa 1MB

Cho mô hình chủ đề

Bậc miễn phí Amazon Comprehend được cung cấp cho cả khách hàng AWS hiện tại và khách hàng mới trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày có yêu cầu Amazon Comprehend đầu tiên.

Giá Amazon Comprehend Medical

Với Amazon Comprehend Medical, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn sẽ bị tính phí dựa trên lượng văn bản được xử lý hàng tháng. Amazon Comprehend Medical cung cấp hai API: Medical Named Entity and Relationship Extraction (NERe) và Protected Health Information Data Extraction and Identification (PHId).

API Medical NERe trích xuất các thực thể, mối quan hệ thực thể, đặc điểm thực thể và PHI. Nếu khách hàng chỉ muốn xác định PHI để bảo vệ dữ liệu, họ có thể yêu cầu API PHId. Tất cả các yêu cầu API được đo bằng đơn vị 100 ký tự, với mức phí tối thiểu là một đơn vị (100 ký tự) cho mỗi yêu cầu.

Bậc miễn phí Amazon Comprehend Medical

Amazon Comprehend Medical cung cấp một bậc miễn phí bao gồm 25 nghìn đơn vị văn bản (2,5 triệu ký tự) trong ba tháng đầu tiên khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ cho bất kỳ API nào.

Ví dụ về giá Amazon Comprehend

Ví dụ 1 - Phân tích bình luận của khách hàng

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend để phân tích bình luận của khách hàng về cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn đã nhận được 10.000 bình luận của khách hàng, mỗi bình luận có 550 ký tự, và bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 6

Tổng số đơn vị: 10.000 (yêu cầu) x 6 (đơn vị trên mỗi yêu cầu) = 60.000

Giá trên mỗi đơn vị = 0.0001 USD

Tổng chi phí = [Số đơn vị] x [Chi phí trên mỗi đơn vị] = 60.000 x 0.0001 USD = 6.00 USD


Ví dụ 2 - Phân loại tài liệu theo chủ đề

Giả sử bạn có một bộ tài liệu nghiên cứu có tổng kích thước là 240 MB và bạn muốn phân loại theo chủ đề và giới thiệu tài liệu cho khách hàng của bạn dựa trên lĩnh vực họ quan tâm. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Tổng số megabyte đã xử lý = 240

Số megabyte tính phí ở mức phí cố định 1 USD = 100

Số megabyte tính phí ở mức 0.004 USD/MB = 140 [240-100]

Tổng chi phí của tác vụ = 1.00 USD + [140 x 0.004 USD] = 1.00 USD + 0.56 USD = 1.56 USD


Ví dụ 3 - Phân loại phản hồi của khách hàng bằng cách sử dụng API Phân loại tùy chỉnh

Giả sử bạn muốn huấn luyện một bộ phân loại để tự động sắp xếp phản hồi của khách hàng mới từ trang web của mình. Bạn có 3.000 ký tự cần đưa vào mô hình tùy chỉnh. Phải mất một giờ để huấn luyện mô hình tùy chỉnh và bạn dự kiến sẽ duy trì mô hình này trong một tháng. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 3.000 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 30 đơn vị [3.000 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Giá trên mỗi đơn vị = 0.0005 USD

Tổng chi phí của các đơn vị = 0.015 USD [30 đơn vị x 0.0005 USD]

Tổng số giờ huấn luyện mô hình = 1 giờ

Giá mỗi giờ = 3 USD

Tổng chi phí huấn luyện mô hình = 3 USD [1 giờ x 3 USD]

Số tháng quản lý mô hình = 1 tháng

Giá mỗi tháng = 0.50 USD 

Tổng chi phí quản lý mô hình = 0.50 USD [1 tháng x 0.50 USD]

Tổng chi phí = 3.515 USD [0.015 USD + 3 USD + 0.50 USD]


Ví dụ 4 - Trích xuất thực thể y tế từ tài liệu lâm sàng

Giả sử bạn đã xây dựng một ứng dụng sử dụng Amazon Comprehend Medical để phân tích tài liệu lâm sàng trong kho dữ liệu. Bạn có 1.000 tài liệu lâm sàng, mỗi tài liệu có 2.550 ký tự. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 2.550 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 26 đơn vị [2.550 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Tổng số đơn vị: 1.000 (yêu cầu) x 26 (đơn vị trên mỗi yêu cầu) = 26.000

Giá trên mỗi đơn vị = 0.01 USD

Tổng chi phí = [Số đơn vị] x [Chi phí trên mỗi đơn vị] = 26.000 x 0.01 USD = 260.00 USD


Ví dụ 5 - Phân tích bình luận của khách hàng bằng cách sử dụng API Thực thể tùy chỉnh

Giả sử bạn muốn huấn luyện một mô hình thực thể tùy chỉnh để tự động trích xuất các thuật ngữ tùy chỉnh từ phản hồi của khách hàng trên trang web của mình. Tác vụ huấn luyện kéo dài 1,5 giờ và bạn phân tích 10.000 phản hồi của khách hàng, mỗi phản hồi có 550 ký tự. Bạn dự kiến duy trì mô hình này trong 1 tháng. Chúng tôi cũng giả sử rằng bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai và không đủ điều kiện để nhận bậc miễn phí.

Tính tổng phí:

Kích thước mỗi yêu cầu = 5.500.000 ký tự

Số đơn vị trên mỗi yêu cầu = 55.000 đơn vị [5.500.000 ký tự ÷ 100 ký tự trên mỗi đơn vị]

Giá trên mỗi đơn vị = 0.0005 USD

Tổng chi phí của các đơn vị = 27.5 USD [55.000 đơn vị x 0.0005 USD]

Tổng số giờ huấn luyện mô hình = 1,5 giờ

Giá mỗi giờ = 3 USD

Tổng chi phí huấn luyện mô hình = 4.5 USD [1,5 giờ x 3 USD]

Số tháng quản lý mô hình = 1 tháng

Giá mỗi tháng = 0.50 USD 

Tổng chi phí quản lý mô hình = 0.50 USD [1 tháng x 0.50 USD]

Tổng chi phí = 37 USD [27.5 USD + 4.5 USD + 0.50 USD]

Tìm hiểu thêm về tính năng của Amazon Comprehend

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi