Dù bạn đang bắt đầu hành trình đám mây của mình hay có một chiến lược ưu tiên đám mây, AWS đều có giải pháp để giúp tạo điều kiện cho việc giảng dạy và học tập, phát động các sáng kiến phân tích của học viên và quản lý nghiệp vụ CNTT. AWS cung cấp một loạt dịch vụ điện toán, lưu trữ, cơ sở dữ liệu, phân tích, ứng dụng và triển khai giúp giảm chi phí, mở rộng ứng dụng, phản ứng nhanh trong tình huống khẩn cấp và đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của học viên hiện đại.

Chính quyền tiểu bang và địa phương đang tiên phong trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới cho người dân và cùng với người dân. Dù là qua các sáng kiến dữ liệu mở, hiện đại hóa an toàn công cộng, cải cách giáo dục, cải thiện dịch vụ cho người dân hay các chương trình cơ sở hạ tầng, ngày càng có nhiều bộ máy chính quyền địa phương đang nhờ đến AWS để cung cấp cơ sở hạ tầng theo cách tiết kiệm chi phí, có khả năng mở rộng, bảo mật và linh hoạt cần thiết để tạo nên sự khác biệt.


Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Dịch vụ đám mây PaaS và IaaS đạt chứng nhận FedRAMP Cao của AWS của Sở công nghệ tiểu bang California (CDT), vui lòng truy cập trang web của Tiểu bang California tại đây.

Sở công nghệ tiểu bang California (CDT) sẽ là điểm liên hệ duy nhất cho tất cả các cơ quan của tiểu bang California được phép sử dụng hợp đồng này.

Chọn Đối tác AWS bên dưới để tìm hiểu thêm.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Dịch vụ đăng ký lưu trữ với nhà cung cấp (VHSS) của Sở công nghệ tiểu bang California (CDT), vui lòng truy cập trang web của CDT tại đây.

Áp dụng cho tất cả cơ quan công quyền ở California

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng California Multiple Award Schedules (CMAS) của Sở dịch vụ tổng hợp tiểu bang California (DGS), vui lòng truy cập trang web của DGS tại đây.

Cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương có thể sử dụng hợp đồng CMAS, trừ khi nhà thầu quy định rõ trong hợp đồng CMAS của mình rằng hợp đồng không áp dụng cho chính quyền địa phương. Cơ quan chính quyền địa phương là bất kỳ cơ quan chính quyền của thành phố, hạt, quận hay địa phương nào khác, bao gồm các hệ thống Trường đại học tiểu bang California (CSU) và Trường đại học California (UC), trường công lập K-12 và cao đẳng cộng đồng được cho phép sử dụng quỹ công.

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng E&I Cooperative Services, vui lòng truy cập trang web E&I Cooperative Services tại đây.

Áp dụng cho các tổ chức K-12 và giáo dục đại học

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng G2G Cloud Solutions, vui lòng truy cập trang web G2G Cloud Solutions tại đây.

Áp dụng cho tất cả cơ quan công quyền thông qua thỏa thuận piggyback (kết hợp qua kênh) với Hạt Oakland, MI

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Internet2, vui lòng truy cập trang web Internet2 tại đây.

Thành viên Internet2 (tổ chức giáo dục bậc cao)

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Liên hiệp giáo dục bậc cao công lập Illinois (IPHEC), vui lòng truy cập trang web của IPHEC tại đây.

Tiểu bang Illinois

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Hạt Maricopa, AZ, vui lòng truy cập trang web của Hạt Maricopa tại đây.

Hợp đồng của Hạt Maricopa, AZ gồm điều khoản liên địa phương cho phép chính quyền thành phố/hạt, các tổ chức giáo dục bậc cao và K-12 ở tất cả 50 tiểu bang có thể áp dụng.

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Đám mây của Khối thịnh vượng chung Massachusetts, vui lòng truy cập trang web của Khối thịnh vượng chung Massachusetts tại đây.

Áp dụng cho tất cả cơ quan công quyền ở Massachusetts

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Giải pháp đám mây của Tổ chức mua sắm hợp tác NASPO ValuePoint (NASPO ValuePoint), vui lòng truy cập trang web của NASPO ValuePoint tại đây hoặc trang web của AWS tại đây.

Bất kỳ cơ quan công quyền nào có phụ lục tham gia được phê duyệt

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của IPA quốc gia, vui lòng truy cập trang web của IPA quốc gia tại đây.

Áp dụng cho tất cả cơ quan công quyền ở Hoa Kỳ là thành viên của liên hiệp

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Dịch vụ web và điện toán đám mây của Liên minh mua sắm hợp tác quốc gia (NCPA), vui lòng truy cập trang web của NCPA tại đây.

Các học khu cụ thể (bao gồm trường K-12, trường bán công và trường K-12 tư thục); giáo dục bậc cao (bao gồm trường đại học, cao đẳng cộng đồng, cao đẳng tư thục và trường dạy nghề); thành phố; hạt; và bất kỳ cơ quan tiểu bang chính quyền địa phương, tổ chức y tế, nhà thờ/tổ chức tôn giáo hay doanh nghiệp phi lợi nhuận nào

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Sở công nghệ thông tin tiểu bang New Mexico, vui lòng truy cập trang web của Tiểu bang New Mexico tại đây.

Tiểu bang New Mexico

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Chương trình mua sắm giáo dục cho vi máy tính của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, Pennsylvania, vui lòng chọn một đối tác bên dưới.

Các cơ quan trên toàn quốc

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng Quilt, vui lòng truy cập trang web của Quilt tại đây.

Áp dụng cho hơn 75.000 tổ chức Giáo dục bậc cao và Nghiên cứu tham gia có tư cách thành viên trong 38 Mạng lưới nghiên cứu và giáo dục (REN).

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Sở tài nguyên thông tin (DIR) tiểu bang Texas, vui lòng truy cập trang web của Texas DIR tại đây.

Ở Texas, bất kỳ chủ thể nào được xác định là “Khách hàng” đều có thể mua dịch vụ AWS qua hợp đồng TX-DIR. Ngoài Texas, các cơ quan thuộc khu vực công có thể chọn ký một Thỏa thuận liên địa phương và tận dụng các điều khoản trong hợp đồng TX-DIR cho mục đích mua sắm của mình.

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Trường đại học South Carolina, vui lòng chọn một đối tác bên dưới.

Phòng ban thuộc Trường đại học South Carolina

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của U.S. Communities, vui lòng truy cập trang web của U.S. Communities tại đây.

Các học khu K-12 và tổ chức giáo dục bậc cao, cơ quan công quyền tiểu bang và địa phương, tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan quản lý nhà ở

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về hợp đồng của Hiệp hội chuyên gia mua sắm đại học và cao đẳng của tiểu bang Virginia (VASCUPP), vui lòng truy cập trang web của VASCUPP tại đây.

Các trường đại học thuộc Khối thịnh vượng chung Virginia, được nêu rõ tại đây.

Chọn một Đối tác AWS bên dưới để biết thêm thông tin.