Bậc miễn phí của AWS cho phép bạn có trải nghiệm miễn phí, thực tế với nền tảng, sản phẩm và dịch vụ của AWS.

 

1
01_SignUp

Việc tạo tài khoản AWS hoàn toàn miễn phí và cho phép bạn lập tức có quyền truy cập vào Bậc miễn phí của AWS


02_10MinuteTutorials

Khám phá và tìm hiểu bằng hướng dẫn dễ thực hiện cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau

 

03_StartBuilding

Xây dựng giải pháp sản xuất của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng sau khi bạn đã sẵn sàng


AWS Marketplace cung cấp các sản phẩm phần mềm miễn phí và có trả phí chạy trên Bậc miễn phí của AWS. Nếu bạn đủ điều kiện sử dụng Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể sử dụng các sản phẩm này trên một phiên bản t2.micro của Amazon EC2 trong tối đa 750 giờ mỗi tháng và không phải trả thêm phí cho phiên bản Amazon EC2 (trong 12 tháng).

 

Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS và vẫn khả dụng với toàn bộ khách hàng của AWS.

 

 • 25 GB dung lượng lưu trữ, 25 đơn vị dung lượng đọc và 25 đơn vị dung lượng ghi – đủ để xử lý tối đa 200 triệu yêu cầu mỗi tháng bằng Amazon DynamoDB.**
 • Tính năng Your User Pool có bậc miễn phí bằng 50.000 MAU mỗi tháng**
 • Tính năng Federated Identities để xác thực người dùng và tạo mã nhận diện duy nhất luôn miễn phí khi sử dụng Amazon Cognito**

Cognito cũng bao gồm:

 • 10 GB dung lượng lưu trữ đồng bộ lên đám mây. Hết hạn sau 12 tháng sau khi đăng ký
 • 1.000.000 hoạt động đồng bộ mỗi tháng. Hết hạn sau 12 tháng sau khi đăng ký

Tính năng Your User Pool hiện là phiên bản Beta và bạn không phải trả phí khi gửi tin nhắn SMS cho Multi-Factor Authentication (MFA) và xác thực qua điện thoại. Tuy nhiên, sẽ áp dụng mức giá riêng khi gửi tin nhắn SMS sau khi kết thúc thời gian phiên bản Beta.

 

 • 5 người dùng ở trạng thái kích hoạt mỗi tháng**
 • Dung lượng lưu trữ 50 GB-tháng mỗi tháng**
 • 10.000 yêu cầu Git mỗi tháng**
 • 10 chỉ số tùy chỉnh của Amazon Cloudwatch, 10 cảnh báo và 1.000.000 yêu cầu API**
 • 5 GB Sử dụng dữ liệu nhật ký**
 • 5 GB Lưu trữ dữ liệu nhật ký**
 • 3 Bảng thông tin với tối đa 50 chỉ số mỗi tháng**
 • 100.000 vết được ghi lại mỗi tháng**
 • 1.000.000 vết được quét hoặc truy xuất mỗi tháng**
 • 750 giờ sử dụng phiên bản dms.t2.micro của Amazon DMS Một vùng sẵn sàng**
 • 50 GB dung lượng lưu trữ Mục đích chung (SSD) đi kèm**
 • Miễn phí 100 GB đầu tiên cho mỗi tài khoản*
 • Truyền miễn phí đến AWS
 • phí tối đa lên đến 125 USD mỗi tháng**
 • Sử dụng không giới hạn Amazon Chime Basic**
 • 1 triệu đối tượng lưu trữ trên AWS Glue Data Catalog**
 • 1 triệu yêu cầu gửi tới AWS Glue Data Catalog mỗi tháng**
 • 100 phút xây dựng mỗi tháng của dung lượng sử dụng loại điện toán build.general1.small**
 • 1.000 lần thực thi luồng công việc của Amazon SWF và tổng cộng 10.000 tác vụ hoạt động, tín hiệu, bộ tính giờ và bộ đánh dấu và 30.000 luồng công việc-ngày.**
 • 20 phút chuyển mã SD hoặc 10 phút chuyển mã HD**
 • 20.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng**
 • 1.000.000 yêu cầu miễn phí mỗi tháng**
 • Tối đa 3,2 triệu giây thời gian điện toán mỗi tháng**
 • 1 kênh kích hoạt mỗi tháng**
 • Dùng thử miễn phí một lần trong 1.000 phút thiết bị
 • 4.000 lượt chuyển đổi trạng thái mỗi tháng**
 • 62.000 tin nhắn gửi đi mỗi tháng, gửi tới bất kỳ người nhận nào khi bạn gọi Amazon SES từ phiên bản Amazon EC2 trực tiếp hoặc qua AWS Elastic Beanstalk.**
 • 1.000 tin nhắn nhận được mỗi tháng.**
 • 1 người dùng, 1 GB SPICE 
 • Truy xuất 10 GB dữ liệu miễn phí trên Amazon Glacier mỗi tháng. Có thể sử dụng hạn mức của bậc miễn phí vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng và áp dụng với các truy xuất Tiêu chuẩn.
 • 1 GB được xử lý bởi máy phân loại nội dung**
 • 100.000 sự kiện**

Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này chỉ khả dụng với khách hàng AWS mới và khả dụng trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

 • 750 giờ sử dụng phiên bản Linux t2.micro của Amazon EC2 (1 GiB bộ nhớ và hỗ trợ nền tảng 32-bit và 64-bit) – đủ số giờ để chạy liên tục mỗi tháng*
 • 750 giờ sử dụng phiên bản t2.micro cho Microsoft Windows Server† của Amazon EC2 (1 GiB bộ nhớ và hỗ trợ nền tảng 32-bit và 64-bit) – đủ số giờ để chạy liên tục mỗi tháng*
 • 750 giờ sử dụng một Elastic Load Balancer được chia sẻ giữa các bộ cân bằng tải Cổ điển và Ứng dụng, 15 GB dữ liệu xử lý cho bộ cân bằng tải Cổ điển và 15 LCU cho bộ cân bằng tải Ứng dụng*
 • 30 GB Amazon Elastic Block Storage theo bất kỳ cách kết hợp của Mục đích chung (SSD) hoặc Magnetic, cộng thêm 2 triệu I/O (với EBS Magnetic) và 1 GB dung lượng lưu trữ nhanh*
 • 500 MB-tháng của dung lượng lưu trữ Amazon Elastic Container Registry cho khách hàng mới*
 • 5 GB dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn của Amazon S3, 20.000 yêu cầu Get và 2.000 yêu cầu Put*
 • 5 GB dung lượng miễn phí củaAmazon EFS mỗi tháng*
 • 750 giờ sử dụng các phiên bản db.t2.micro Một vùng sẵn sàng của Amazon RDS để chạy MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle BYOL hoặc SQL Server (chạy SQL Server Express Edition) – đủ số giờ để chạy một phiên bản DB liên tục mỗi tháng*
 • 20 GB dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu, theo bất kỳ cách kết hợp nào của RDS Mục đích chung (SSD) hoặc lưu trữ Magnetic
 • 10 triệu I/O (để dùng với lưu trữ RDS Magnetic; I/O trên lưu trữ RDS General Purpose (SSD) không bị tính phí riêng)
 • 20 GB lưu trữ dự phòng để tự động sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn và bất kỳ Kết xuất nhanh CSDL nào do người dùng khởi tạo
 • 1 GB dung lượng lưu trữ mỗi tháng*
 • 10.000 yêu cầu ghi mỗi tháng*
 • 100.000 yêu cầu đọc mỗi tháng*
 • 90 phút sử dụng Amazon Connect mỗi tháng*
 • Một số điện thoại quay số trong nước trực tiếp (DID) địa phương cho khu vực AWS*
 • 30 phút gọi điện DID trong nước mỗi tháng (tới khu vực AWS)*
 • 30 phút gọi điện DID ra nước ngoài mỗi tháng (tới khu vực AWS)*
 • Đối với các khu vực của Hoa Kỳ, một số điện thoại miễn phí để sử dụng mỗi tháng và 30 phút gọi điện miễn phí trong nước Hoa Kỳ mỗi tháng*
 • 125 giờ sử dụng phiên bản c4.large.gamelift theo nhu cầu trên Amazon GameLift mỗi tháng*
 • 50 GB dung lượng lưu trữ EBS General Purpose (SSD)*
 • 15 GB truyền dữ liệu đi và 1GB truyền dữ liệu giữa các vùng được tổng hợp cho toàn bộ các dịch vụ AWS*
 • 3 điều kiện tiên quyết tần suất thấp chạy trên AWS mỗi tháng*
 • 5 hoạt động tần suất thấp chạy trên AWS mỗi tháng*
 • 750 giờ sử dụng Nút cache.t2micro trên Amazon ElastiCache – đủ số giờ để chạy liên tục mỗi tháng.*
 • 50 GB truyền dữ liệu đi, 2.000.000 yêu cầu HTTP và HTTPS của Amazon CloudFront*
 • 1 triệu cuộc gọi API mỗi tháng*
 • 50MB hiển thị hình ảnh tiếp nhận 100 lượt xem miễn phí mỗi tháng trong năm đầu tiên*
 • 750 giờ sử dụng phiên bản t2.small.elasticsearch một vùng sẵn sàng mỗi tháng*
 • 10GB dung lượng lưu trữ EBS tùy chọn mỗi tháng (Mục đích băng từ hoặc Mục đích chung)*
 • 5.000 người dùng đích miễn phí mỗi tháng*
 • 1.000.000 thông báo đẩy miễn phí mỗi tháng*
 • 100.000.000 sự kiện mỗi tháng*
 • 7.500 giờ sử dụng nút mạng (tương đương 10 nút mạng) mỗi tháng*
 • 7.500 giờ sử dụng nút mạng (tương đương 10 nút mạng) mỗi tháng*
 • 5 triệu ký tự mỗi tháng*
 • 250.000 tin nhắn (được đăng tải hoặc gửi đi) mỗi tháng*
 • 10.000 yêu cầu văn bản mỗi tháng*
 • 5.000 yêu cầu giọng nói mỗi tháng*

*Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này chỉ khả dụng với khách hàng AWS mới và khả dụng trong 12 tháng kể từ ngày bạn đăng ký AWS. Khi hết 12 tháng sử dụng miễn phí hoặc dung lượng sử dụng cho ứng dụng của bạn vượt quá các bậc, bạn chỉ phải trả mức phí dịch vụ đã sử dụng, tiêu chuẩn (tham khảo từng trang về dịch vụ để biết đầy đủ chi tiết về giá). Có áp dụng các giới hạn; tham khảo điều khoản dịch vụ để biết thêm chi tiết.

**Các dịch vụ thuộc bậc miễn phí này không tự động hết hạn sau khi kết thúc thời hạn 12 tháng của Bậc miễn phí của AWS nhưng vẫn khả dụng không giới hạn với cả khách hàng hiện có và mới của AWS.

† Các biến thể của Windows sau đây không đủ điều kiện sử dụng bậc miễn phí: Microsoft Windows Server 2008 R2 với SQL Server Web, Microsoft Windows Server 2008 R2 với SQL Server Standard, Microsoft Windows 2008 R2 64-bit cho Cluster Instances và Microsoft Windows 2008 R2 SQL Server 64-bit cho các Phiên bản cụm.

Bậc miễn phí của Amazon AWS áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ trên các khu vực toàn cầu của chúng tôi. Việc sử dụng miễn phí của bạn trên Bậc miễn phí của AWS được tính từng tháng trên toàn bộ các khu vực và tự động cộng vào tiền phí của bạn – sử dụng miễn phí không được lũy kế. Bậc miễn phí của AWS không khả dụng ở khu vực Trung Quốc (Bắc Kinh) tại thời điểm này.