Giờ bạn đã tạo xong bảng, hãy tìm hiểu cách kết nối, điền giá trị và chạy bảng MySQL đầu tiên với tập lệnh SQL đã điền trước.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 10 phút


Bạn có thể điền cơ sở dữ liệu bằng tệp seed.sql được cung cấp trong kho lưu trữ hướng dẫn. Đăng nhập vào phiên bản EC2 và chạy lệnh sau:

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p < seed.sql

Nếu lệnh không chạy, có thể cài đặt Nhóm bảo mật đã chặn bạn. Xác nhận rằng phiên bản EC2 của bạn có quyền truy cập vào nhóm bảo mật được chỉ định cho phiên bản MySQL của bạn. Ví dụ: Giả sử phiên bản EC2 của bạn được chỉ định cho nhóm bảo mật mặc định. Giờ bạn có thể sửa đổi nhóm bảo mật của phiên bản MySQL, chỉnh sửa quy tắc Gửi đến và thêm quy tắc MYSQL/Aurora cho phép kết nối trên cổng 3306 từ phiên bản bất kỳ trong nhóm bảo mật mặc định:

Bước 3

Trong Nguồn, bạn có thể bắt đầu nhập tên của nhóm bảo mật và bạn sẽ có thể nhấp vào ID Nhóm bảo mật. Nếu cần tìm hiểu thêm về Nhóm bảo mật, bạn có thể xem tài liệu hoặc Security Group Rules Reference

Dưới đây là phần phân tích các lệnh có trong tệp seed.sql. Nếu bạn đã điền thành công cơ sở dữ liệu, bạn có thể bỏ qua các bước dưới đây và chuyển thẳng sang bước 4.

syntax: shell

$ mysql -h endpoint -P 3306 -u admin -p

Khi được nhắc nhập mật khẩu, hãy nhập mật khẩu bạn đã lưu ở bước 2.19.

syntax: SQL

mysql> CREATE database tutorial;

Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

Lúc này, bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu hướng dẫn, tạo bảng và thêm một số bản ghi.

syntax: SQL

mysql> USE tutorial;

Database changed

mysql> CREATE TABLE planet (
    -> id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT,
    -> name VARCHAR(30),
    -> PRIMARY KEY(id));

Query OK, 0 rows affected (0.057 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mercury");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Venus");

Query OK, 1 row affected (0.011 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Earth");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Mars");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Jupiter");

Query OK, 1 row affected (0.008 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Saturn");

Query OK, 1 row affected (0.010 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Uranus");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

mysql> INSERT INTO planet (name) VALUES ("Neptune");

Query OK, 1 row affected (0.009 sec)

Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ sử dụng bảng hành tinh trong cơ sở dữ liệu hướng dẫn.