Ở các mô-đun trước, bạn đã thực hiện một số bước cấu hình cho trang web Drupal của mình. Bạn đã tạo cả phiên bản cơ sở dữ liệu RDS và phiên bản máy chủ EC2. Bạn đã định cấu hình phiên bản RDS của mình để cho phép truy cập mạng từ phiên bản EC2. Cuối cùng, bạn đã tìm hiểu cách SSH vào phiên bản EC2 của mình và định cấu hình người dùng cơ sở dữ liệu mà Drupal dùng.

Trong mô-đun này, bạn sẽ thiết lập bản cài đặt Drupal để đưa vào hoạt động. Ở các bước bên dưới, bạn sẽ định cấu hình một máy chủ web, tải mã Drupal xuống và định cấu hình cài đặt Drupal. Khi kết thúc mô-đun này, bạn sẽ có một trang web Drupal hoạt động và có thể truy cập vào đó từ trình duyệt web.

Để hoàn thành các bước trong mô-đun này, bạn sẽ cần SSH vào phiên bản EC2 của mình. Vui lòng xem lại các bước trong mô-đun trước nếu bạn cần kết nối lại với phiên bản EC2 thông qua SSH.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 15 phút


 • Bước 1: Cài đặt máy chủ web Apache

  Để chạy Drupal, bạn cần chạy máy chủ web trên phiên bản EC2. Máy chủ web là một quy trình theo dõi yêu cầu HTTP, xử lý yêu cầu và trả về phản hồi cho người dùng.

  Máy chủ web Apache nguồn mở là máy chủ web phổ biến nhất được sử dụng với Drupal.

  Để cài đặt Apache trên phiên bản EC2, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

  sudo yum install -y httpd

  Bạn sẽ thấy một số kết quả đầu ra terminal của gói cần thiết đang được cài đặt.

  Bạn cần thay đổi cài đặt trong tệp cấu hình Apache. Mở tệp với nano bằng lệnh sau:

  sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

  Có một khối nằm ở khoảng một phần ba tệp có dạng như sau:

  # Further relax access to the default document root:
  <Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #  Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    #
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    #
    # The Options directive is both complicated and important. Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
    # for more information.
    #
    Options Indexes FollowSymLinks
  
    #
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #  Options FileInfo AuthConfig Limit
    #
    AllowOverride None
  
    #
    # Controls who can get stuff from this server.
    #
    Require all granted
  </Directory>

  Trong khối này, thay đổi “AllowOverride None” thành “AllowOverride All”.

  Bạn có thể lưu và thoát khỏi nano bằng cách nhấn CTRL + O, tiếp đó là CTRL + X. 

  Để khởi động máy chủ web Apache, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

  sudo service httpd start

  Bạn có thể thấy rằng máy chủ web Apache đang hoạt động và các nhóm bảo mật được định cấu hình chính xác bằng cách truy cập DNS công khai của phiên bản EC2 trong trình duyệt.

  Truy cập trang Phiên bản EC2 và tìm phiên bản của bạn. Trong mục Mô tả bên dưới, hãy tìm DNS công khai (IPv4) cho phiên bản của bạn.

  Mô-đun 4 - bước 1a

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 1a

  Nhập giá trị này vào trình duyệt web và bạn sẽ thấy trang kiểm tra Apache.

  Mô-đun 4 - bước 1b

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 1b

  Máy chủ web Apache của bạn đang hoạt động, giờ bạn hãy tải xuống và định cấu hình cho Drupal.

 • Bước 2: Định cấu hình Drupal

  Trong bước này, bạn sẽ tải phần mềm Drupal xuống và thiết lập cấu hình.

  Đầu tiên, cài đặt PHP và các thành phần phụ thuộc PHP khác nhau bằng cách chạy các lệnh sau.

  sudo amazon-linux-extras install -y php7.2
  sudo yum install -y php-dom php-gd php-simplexml php-xml php-opcache php-mbstring
  

  Nếu bạn đã chọn PostgreSQL làm công cụ cơ sở dữ liệu, hãy chạy lệnh sau để cài đặt thư viện PostgreSQL PHP.

  sudo yum install -y php-pgsql
  

  Tiếp theo, tải xuống và giải nén phần mềm Drupal bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của bạn:

  wget https://www.drupal.org/download-latest/tar.gz
  tar -xzf tar.gz
  mv drupal-* drupal
  

  Nếu chạy “ls” để xem nội dung thư mục, bạn sẽ thấy một tệp tar và một thư mục có tên drupal với nội dung đã giải nén.

  $ ls
  drupal tar.gz

  Thay đổi thành thư mục drupal và sao chép các tệp vào gốc Apache bằng các lệnh sau.

  cd drupal
  sudo rsync -avz . /var/www/html
  sudo chown -R apache:apache /var/www/html
  

  Sau đó, khởi động lại dịch vụ Apache

  sudo service httpd restart

  Trang web Drupal của bạn gần như đã sẵn sàng. Ở bước tiếp theo, bạn sẽ tham khảo trình hướng dẫn định cấu hình trang web Drupal để tạo trang web của bạn.

 • Bước 3: Thiết lập trang web Drupal

  Giờ là lúc bạn tạo trang web của mình. Truy cập trang Phiên bản EC2 một lần nữa và tìm phiên bản của bạn. Trong mục Mô tả bên dưới, hãy tìm DNS công khai (IPv4) cho phiên bản của bạn.

  Mô-đun 4 - bước 3a

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3a

  Nhập giá trị này vào trình duyệt web của bạn.

  Lưu ý: Bạn có thể gặp sự cố khi chạy quy trình thiết lập Drupal với một số cấu hình nhất định của Google Chrome. Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử dùng trình duyệt web khác để thiết lập Drupal.

  Bạn nên thiết lập phần khởi đầu của trình hướng dẫn thiết lập Drupal.

  Chọn ngôn ngữ ưa thích rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

  Trên màn hình Chọn hồ sơ, chọn hồ sơ cài đặt Tiêu chuẩn rồi nhấp vào Lưu và tiếp tục.

  Mô-đun 4 - bước 3b

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3b

  Giờ là lúc bạn thiết lập cơ sở dữ liệu của mình. Chọn loại cơ sở dữ liệu tương ứng với công cụ cơ sở dữ liệu mà bạn đã chọn trong Amazon RDS. Nếu bạn đã chọn MySQL, hãy chọnMySQL, MariaDB, Percona Server hoặc tùy chọn tương đương. Nếu bạn đã chọn PostgreSQL, hãy chọn tùy chọn PostgreSQL.

  Tìm điểm cuối cơ sở dữ liệu RDS của bạn trong bảng điều khiển RDS.

  Mô-đun 4 - bước 3c

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3c

  Trong trình hướng dẫn thiết lập Drupal, nhập cấu hình của bạn cho Tên cơ sở dữ liệu, Người dùng cơ sở dữ liệuMật khẩu cơ sở dữ liệu. Sau đó, nhấp vào mũi tên Tùy chọn nâng cao để mở rộng các tùy chọn. Trong trường Máy chủ, nhập giá trị cho điểm cuối RDS của bạn.

  Mô-đun 4 - bước 3d

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3d

  Nhấp vào Lưu và tiếp tục. Quá trình này sẽ mất chút thời gian khi Drupal tạo các bảng cơ sở dữ liệu và cài đặt mô-đun cần thiết.

  Mô-đun 4 - bước 3e

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3e

  Sau khi cài đặt xong, hãy nhập cấu hình cho trang web của bạn.

  Mô-đun 4 - bước 3f

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3f

  Sau khi nhập cấu hình, hãy nhấn vào Lưu và tiếp tục để hoàn tất quá trình thiết lập trang web Drupal.

  Một thông báo xuất hiện cho biết bạn đã thiết lập thành công và trang web Drupal sẽ khởi động.

  Mô-đun 4 - bước 3g

  (Nhấp vào để phóng to)

  Mô-đun 4 - bước 3f

  Xin chúc mừng! Bạn đã định cấu hình trang web Drupal trên Amazon EC2 bằng cơ sở dữ liệu Amazon RDS. Với quy trình thiết lập này, bạn có thể điều chỉnh quy mô để ít phải bảo trì, từ đó tập trung vào những điều quan trọng nhất với bạn.

  Ở mô-đun kế tiếp, bạn sẽ dọn dẹp các tài nguyên đã tạo ở mô-đun này và xem một số bước tiếp theo.