Trong các mô-đun trước, bạn đã xây dựng hệ thống bảng xếp hạng cho một trò chơi trực tuyến. Để xây dựng hệ thống này, bạn đã sử dụng:

Những công cụ này cung cấp các giải pháp quy mô lớn, linh hoạt cho nhiều vấn đề bạn gặp phải khi xây dựng các ứng dụng trò chơi có lưu lượng truy cập cao.

Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ dọn dẹp các tài nguyên đã tạo trong phòng thực hành này.

Thời gian hoàn thành mô-đun: 20 phút


 • Bước 1. Xóa các tài nguyên AWS Lambda, Amazon API Gateway và Amazon Cognito

  AWS Lambda và AWS API Gateway đều tính phí theo mức sử dụng nên bạn sẽ không phải thanh toán khi để chúng trong tài khoản. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên dọn dẹp tài nguyên khi sử dụng xong.

  Trong thư mục scripts/ có một tệp tên là delete-resources.sh. Tập lệnh này xóa hàm Lambda, REST API trong API Gateway, vai trò IAM của hàm và nhóm người dùng Amazon Cognito của bạn.

  Thực thi tập lệnh này với lệnh sau trong terminal của bạn:

  bash scripts/delete-resources.sh

  Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra như sau trong terminal của mình:

  Removing REST API
  Deleting IAM role
  Deleting Lambda function
  Deleting Cognito User Pool
 • Bước 2. Xóa cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless

  Xóa cơ sở dữ liệu Amazon Aurora Serverless bạn đã tạo.

  1. Vào bảng điều khiển RDS, rồi chọn Cơ sở dữ liệu trong ngăn bên trái.
  2. Chọn cơ sở dữ liệu bảng xếp hạng.
  3. Chọn Hành động, rồi chọn Xóa.
  4. Trong hộp thoại xác nhận, đối với tùy chọn [Create final snapshot], chọn [No], rồi chọn hộp kiểm [I acknowledge].
  5. Chọn [Delete DB cluster].
 • Bước 3. Xóa thông tin xác thực cơ sở dữ liệu trong AWS Secrets Manager

  Tiếp theo, xóa thông tin xác thực cơ sở dữ liệu bạn đã lưu trong AWS Secrets Manager.

  1. Vào bảng điều khiển Secrets Manager.
  2. Chọn bí mật cơ sở dữ liệu bảng xếp hạng.
  3. Chọn Hành động, rồi chọn Xóa bí mật.
  4. Để an toàn, Secrets Manager yêu cầu khoảng thời gian chờ trước khi xóa vĩnh viễn một bí mật. Sử dụng khoảng thời gian mặc định là 30 ngày rồi chọn Đặt lịch xóa.
 • Bước 4. Xóa phiên bản Amazon ElastiCache

  Tiếp theo, xóa phiên bản Amazon ElastiCache.

  1. Điều hướng đến bảng điều khiển ElastiCache.
  2. Chọn Redis.
  3. Chọn phiên bản bảng xếp hạng.
  4. Chọn Hành động, rồi chọn Xóa.
  5. Trong màn hình xác nhận Xóa cụm, chọn Xóa để xóa cụm. Không lựa chọn tùy chọn tạo bản sao lưu.
 • Bước 5. Xóa tài nguyên mạng

  Để cho phép hàm Lambda của bạn truy cập phiên bản ElastiCache và API dữ liệu, bạn đã tạo một số tài nguyên mạng như mạng con riêng, Cổng NAT, bảng định tuyến và địa chỉ IP linh hoạt.

  Một số tài nguyên này -- như Cổng NAT và địa chỉ IP linh hoạt -- phát sinh chi phí, vì vậy bạn cần xóa chúng. Có một tệp gọi là remove-networking.sh trong thư mục scripts/ để xóa các tài nguyên này.

  Bạn có thể thực thi tập lệnh bằng cách chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối của mình:

  bash scripts/remove-networking.sh

  Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra như sau trong thiết bị đầu cuối của mình:

  Disassociating route table
  Deleting route table
  Deleting NAT Gateway
  Sleeping for EIP disassociation
  Releasing Elastic IP
  Networking resources deleted!
 • Bước 6. Xóa quy tắc cho môi trường AWS Cloud9 của bạn

  Trong một mô-đun trước đó, bạn đã thêm một quy tắc vào nhóm bảo mật ElastiCache mà cho phép truy cập từ phiên bản Cloud9 của bạn. Để xóa phiên bản Cloud9 và nhóm bảo mật của bạn, bạn cần xóa quy tắc đó.

  1. Chuyển đến phần Nhóm bảo mật của bảng điều khiển EC2.
  2. Tìm nhóm bảo mật mà phiên bản ElastiCache của bạn đang sử dụng. Nếu bạn không thay đổi cài đặt tiêu chuẩn thì đó sẽ là nhóm bảo mật với Tên nhómmặc định.
  3. Lựa chọn một nhóm bảo mật. Sau đó, chọn tab Gửi đến.
  4. Chọn Chỉnh sửa.
  5. Trong hộp thoại quy tắc gửi đến Chỉnh sửa, chọn biểu tượng X cạnh quy tắc cho phiên bản Cloud9 của bạn.
  6. Ngoài ra, bạn cũng có thể đồng thời xóa quy tắc Lambda.
  7. Chọn Lưu.  
 • Bước 7. Xóa môi trường AWS Cloud9

  Cuối cùng, xóa môi trường AWS Cloud9 mà bạn đã sử dụng trong phòng thực hành này:

  1. Chuyển đến bảng điều khiển AWS Cloud9.
  2. Chọn môi trường Bảng xếp hạng câu đố và chọn Xóa.
  3. Trong hộp thoại, nhập Xóa rồi chọn Xóa.