Với AWS Glue, bạn trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây, đối với các crawler (khám phá dữ liệu) và tác vụ ETL (xử lý và tải dữ liệu). Đối với Danh mục dữ liệu AWS Glue, bạn trả khoản phí hàng tháng đơn giản để lưu trữ và truy cập siêu dữ liệu. Miễn phí lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và miễn phí truy cập một triệu lượt truy cập đầu tiên. Nếu bạn cung cấp điểm cuối phát triển để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác, bạn phải trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây.

 • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
 • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
 • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
 • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
 • Với AWS Glue, bạn chỉ phải trả phí cho thời gian chạy tác vụ ETL của bạn. Không có tài nguyên cần quản lý, không có chi phí trả trước và bạn không bị tính phí đối với thời gian khởi động và đóng dịch vụ. Bạn bị tính phí theo mức phí theo giờ dựa trên số Đơn vị xử lý dữ liệu (hay DPU) dùng để chạy tác vụ ETL của bạn. Một Đơn vị xử lý dữ liệu (DPU) cung cấp 4 vCPU và 16 GB bộ nhớ.

  Có hai loại tác vụ trong AWS Glue: Apache Spark và Python shell.

  Tác vụ AWS Glue loại Apache Spark yêu cầu tối thiểu 2 DPU. Theo mặc định, AWS Glue phân bổ 10 DPU cho mỗi tác vụ Apache Spark. Bạn bị tính phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ theo gia số tăng dần 1 giây, làm tròn về giây gần nhất, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi tác vụ thuộc loại Apache Spark.

  Tác vụ AWS Glue loại Python shell có thể được phân bổ 1 DPU hoặc 0,0625 DPU. Theo mặc định, AWS Glue phân bổ 0,0625 DPU cho mỗi tác vụ Python shell. Bạn bị tính phí 0.44 USD trên mỗi Giờ sử dụng DPU theo gia số tăng dần 1 giây, làm tròn về giây gần nhất, với thời gian tối thiểu bằng 1 phút cho mỗi tác vụ Python shell.

  Điểm cuối phát triển mang tính tùy chọn và chỉ áp dụng tính phí nếu bạn chọn phát triển mã ETL của bạn theo hình thức tương tác. Điểm cuối phát triển được tính phí dựa trên số giờ sử dụng Đơn vị xử lý dữ liệu đã dùng trong thời gian điểm phát triển của bạn được cung cấp. Một điểm cuối phát triển AWS Glue yêu cầu tối thiểu 2 DPU. Theo mặc định, AWS Glue phân bổ 5 DPU cho mỗi điểm cuối phát triển. Bạn bị tính phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ theo gia số tăng dần 1 giây, làm tròn về giây gần nhất, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi điểm cuối phát triển.

  Mức giá

  Đối với tất cả các Khu vực AWS nơi AWS Glue được cung cấp:

  • 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ, tính phí theo giây, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi tác vụ ETL thuộc loại Apache Spark
  • 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ, tính phí theo giây, với thời gian tối thiểu bằng 1 phút cho mỗi tác vụ ETL thuộc loại Python shell
  • 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ, tính phí theo giây, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi điểm cuối phát triển được cung cấp

  Phụ phí

  Nếu dữ liệu ETL từ các nguồn dữ liệu như Amazon S3, Amazon RDS hoặc Amazon Redshift, bạn bị tính phí theo mức phí truy vấn và truyền dữ liệu tiêu chuẩn. Nếu bạn sử dụng Amazon CloudWatch, bạn bị tính phí theo mức phí tiêu chuẩn đối với nhật ký CloudWatch và sự kiện CloudWatch.

 • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
 • Với Danh mục dữ liệu của AWS Glue, bạn có thể lưu trữ miễn phí tới một triệu đối tượng. Nếu bạn lưu trữ nhiều hơn một triệu đối tượng, bạn sẽ bị tính phí 1 USD trên mỗi 100.000 đối tượng vượt mức một triệu đối tượng, mỗi tháng. Một đối tượng trên Danh mục dữ liệu của AWS Glue là một bảng, phiên bản bảng, phân vùng hoặc cơ sở dữ liệu.

  Miễn phí một triệu yêu cầu truy cập đầu tiên đến Danh mục dữ liệu của AWS Glue mỗi tháng. Nếu bạn vượt quá một triệu yêu cầu trong một tháng, bạn sẽ bị tính phí 1 USD trên mỗi một triệu yêu cầu vượt quá một triệu yêu cầu đầu tiên. Một số yêu cầu thông dụng gồm CreateTable, CreatePartition, GetTable và GetPartitions. Để biết danh sách đầy đủ các yêu cầu được Danh mục dữ liệu của AWS Glue hỗ trợ, vui lòng tham khảo tài liệu của chúng tôi.

  Mức giá

  Đối với tất cả các Khu vực AWS nơi AWS Glue được cung cấp:
  Lưu trữ:
  • Miễn phí lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên
  • 1 USD trên 100.000 đối tượng được lưu trữ vượt quá 1 triệu, mỗi tháng
  Yêu cầu:
  • Miễn phí một triệu yêu cầu đầu tiên mỗi tháng
  • 1 USD trên một triệu yêu cầu vượt quá 1 triệu trong một tháng
 • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
 •  

  Áp dụng mức phí theo giờ đối với thời gian hoạt động của crawler AWS Glue để khám phá dữ liệu và tập hợp Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Bạn bị tính phí theo mức phí theo giờ dựa trên số Đơn vị xử lý dữ liệu (hay DPU) dùng để chạy crawler của bạn. Một Đơn vị xử lý dữ liệu (DPU) cung cấp 4 vCPU và 16 GB bộ nhớ. Bạn bị tính phí theo gia số tăng dần 1 giây, làm tròn về giây gần nhất, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi lần thu thập dữ liệu. Không bắt buộc phải sử dụng trình thu thập dữ liệu AWS Glue và bạn có thể tạo Danh mục dữ liệu của AWS Glue trực tiếp thông qua API.

  Mức giá

  Đối với tất cả các Khu vực AWS nơi AWS Glue được cung cấp:
  • 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ, tính phí theo giây, với thời gian tối thiểu bằng 10 phút cho mỗi lần lấy tin tự động

Ví dụ về giá cả

Ví dụ về tác vụ ETL: Xem xét một tác vụ AWS Glue loại Apache Spark chạy trong 10 phút và sử dụng 6 DPU. Mức giá của 1 DPU-Giờ là 0.44 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và sử dụng 6 DPU, bạn sẽ bị tính phí 6 DPU * 1/6 giờ theo mức phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD.

Ví dụ về điểm cuối phát triển: Bây giờ chúng ta xem xét rằng bạn cung cấp một điểm cuối phát triển để kết nối máy tính xách tay của bạn để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác. Điểm cuối phát triển được cung cấp 5 DPU. Nếu bạn duy trì điểm cuối phát triển chạy trong 24 phút hoặc 2/5 giờ, bạn sẽ bị tính phí đối với 5 DPU * 2/5 giờ theo mức phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.88 USD.

Ví dụ về bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Chúng ta hãy xem xét rằng bạn lưu trữ một triệu bảng trên Danh mục dữ liệu của AWS Glue trong một tháng cụ thể và thực hiện một triệu yêu cầu truy cập đến các bảng này. Bạn trả 0 USD vì mức sử dụng của bạn nằm trong bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Bạn có thể lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và thực hiện một triệu yêu cầu mỗi tháng miễn phí.

Ví dụ về Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Bây giờ hãy xem xét rằng mức sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn không đổi ở mức một triệu bảng mỗi tháng, tuy nhiên yêu cầu của bạn tăng gấp đôi lên hai triệu yêu cầu mỗi tháng. Chúng ta giả sử bạn cũng sử dụng crawler để tìm bảng mới và chúng chạy trong 30 phút và sử dụng 2 DPU.

Chi phí dung lượng lưu trữ của bạn vẫn bằng 0 USD, vì dung lượng lưu trữ cho một triệu bảng đầu tiên được miễn phí. Một triệu yêu cầu đầu tiên của bạn cũng được miễn phí. Bạn sẽ bị tính phí đối với một triệu yêu cầu từ bậc miễn phí trở lên, tức là 1 USD. Crawler bị tính phí theo mức 0,44 USD mỗi Giờ sử dụng DPU nên bạn sẽ phải trả 2 DPU * 1/2 giờ ở mức 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD. Tổng tiền phí hàng tháng bằng 1.44 USD.

Xem Bảng Khu vực toàn cầu để tìm hiểu thêm về độ sẵn sàng của AWS Glue

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Glue trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập