Với AWS Glue, bạn trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây, đối với các crawler (khám phá dữ liệu) và tác vụ ETL (xử lý và tải dữ liệu). Đối với Danh mục dữ liệu AWS Glue, bạn trả khoản phí hàng tháng đơn giản để lưu trữ và truy cập siêu dữ liệu. Miễn phí lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và miễn phí truy cập một triệu lượt truy cập đầu tiên. Nếu bạn cung cấp điểm cuối phát triển để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác, bạn phải trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây. Đối với AWS Glue DataBrew, các phiên tương tác sẽ được tính phí theo mỗi phiên và các tác vụ DataBrew sẽ được tính phí theo phút. Mức sử dụng sổ đăng ký AWS Glue Schema được cung cấp mà không mất phụ phí.

Lưu ý: Mức giá có thể thay đổi theo khu vực.

 • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
 • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
 • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
 • Phiên tương tác DataBrew
 • Tác vụ DataBrew
 • Elastic Views
 • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
 • Ví dụ về giá

  Ví dụ về tác vụ ETL: Xem xét một tác vụ AWS Glue loại Apache Spark chạy trong 10 phút và sử dụng 6 DPU. Mức giá của 1 DPU-Giờ là 0,44 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và sử dụng 6 DPU, bạn sẽ bị tính phí 6 DPU * 1/6 giờ theo mức phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD.

  Ví dụ về điểm cuối phát triển: Bây giờ chúng ta xem xét rằng bạn cung cấp một điểm cuối phát triển để kết nối máy tính xách tay của bạn để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác. Điểm cuối phát triển được cung cấp 5 DPU. Nếu bạn duy trì điểm cuối phát triển chạy trong 24 phút hoặc 2/5 giờ, bạn sẽ bị tính phí đối với 5 DPU * 2/5 giờ theo mức phí 0,44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0,88 USD.

  Ví dụ về ML Transforms: Tương tự như các đợt chạy tác vụ AWS Glue, chi phí chạy ML Transforms, bao gồm FindMatches, trên dữ liệu của bạn sẽ thay đổi theo kích cỡ dữ liệu, nội dung dữ liệu, số lượng và loại nốt mạng bạn sử dụng. Trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng FindMatches để tích hợp thông tin điểm quan tâm từ nhiều nguồn dữ liệu. Với kích cỡ bộ dữ liệu khoảng 11.000.000 hàng (1,6 GB), kích cỡ dữ liệu Nhãn (ví dụ kết quả khớp thực sự hoặc kết quả không khớp thực sự) khoảng 8.000 hàng (641 kb), chạy trên 16 phiên bản thuộc loại G.2x, thì bạn sẽ có thời gian chạy tạo bộ nhãn là 34 phút với chi phí là 8,23 USD, thời gian chạy ước tính chỉ số là 11 phút với chi phí là 2,66 USD và thời gian chạy thực thi tác vụ FindingMatches là 32 phút với chi phí là 7,75 USD.

 • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
 • Ví dụ về giá

  Ví dụ về bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Chúng ta hãy xem xét rằng bạn lưu trữ một triệu bảng trên Danh mục dữ liệu của AWS Glue trong một tháng cụ thể và thực hiện một triệu yêu cầu truy cập đến các bảng này. Bạn trả 0 USD vì mức sử dụng của bạn nằm trong bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Bạn có thể lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và thực hiện một triệu yêu cầu mỗi tháng miễn phí.

  Ví dụ về Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Bây giờ hãy xem xét rằng mức sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn không đổi ở mức một triệu bảng mỗi tháng, tuy nhiên yêu cầu của bạn tăng gấp đôi lên hai triệu yêu cầu mỗi tháng. Chúng ta giả sử bạn cũng sử dụng crawler để tìm bảng mới và chúng chạy trong 30 phút và sử dụng 2 DPU.

  Chi phí dung lượng lưu trữ của bạn vẫn bằng 0 USD, vì dung lượng lưu trữ cho một triệu bảng đầu tiên được miễn phí. Một triệu yêu cầu đầu tiên của bạn cũng được miễn phí. Bạn sẽ bị tính phí đối với một triệu yêu cầu từ bậc miễn phí trở lên, tức là 1 USD. Crawler bị tính phí theo mức 0,44 USD mỗi Giờ sử dụng DPU nên bạn sẽ phải trả 2 DPU * 1/2 giờ ở mức 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD. Tổng tiền phí hàng tháng là 1,44 USD.

 • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
 • Phiên tương tác DataBrew
 • Ví dụ về giá

  Ví dụ về AWS Glue DataBrew: Giá cho mỗi phiên tương tác 30 phút là 1,00 USD. Nếu bạn dùng 2 phiên cho 1 dự án AWS Glue DataBrew, bạn sẽ phải trả phí cho 2 phiên tương tác * 1,00 USD mỗi phiên hay 2,00 USD.

  Nếu tác vụ AWS Glue DataBrew chạy trong 10 phút và tiêu tốn 6 nốt AWS Glue DataBrew, thì giá cho mỗi 1 nốt-giờ là 0,48 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và tiêu tốn 6 nốt, bạn sẽ phải trả phí cho 6 nốt * 1/6 giờ với mức giá 0,48 USD mỗi nốt-giờ, tương đương với 0,48 USD.

 • Tác vụ DataBrew
 • Ví dụ về giá

  Ví dụ về AWS Glue DataBrew: Giá cho mỗi phiên tương tác 30 phút là 1,00 USD. Nếu bạn dùng 2 phiên cho 1 dự án AWS Glue DataBrew, bạn sẽ phải trả cho 2 phiên tương tác * 1,00 USD mỗi phiên hay 2,00 USD.

  Nếu tác vụ AWS Glue DataBrew chạy trong 10 phút và tiêu tốn 6 nốt AWS Glue DataBrew, thì giá cho mỗi 1 nốt-giờ là 0,48 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và tiêu tốn 6 nốt, bạn sẽ phải trả phí cho 6 nốt * 1/6 giờ với mức giá 0,48 USD mỗi nốt-giờ, tương đương với 0,48 USD.

 • Elastic Views
 • Ví dụ 1: Bạn tạo một chế độ xem sao chép dữ liệu từ bảng Amazon DynamoDB và cụ thể hóa chế độ xem này trong miền Amazon OpenSearch Service. Ứng dụng của bạn ghi 5 GB dữ liệu mỗi giờ sang bảng DynamoDB trong thời gian trung bình 8 giờ mỗi ngày. Do chế độ xem này sao chép dữ liệu từ một nguồn sang một đích duy nhất trong số các dịch vụ phân tích và cơ sở dữ liệu của AWS (DynamoDB sang Amazon OpenSearch Service) nên sẽ tiêu tốn khoảng 1 VPU-giờ để xử lý 1 GB. Dung lượng lưu trữ bảng trung bình sử dụng trong suốt 1 tháng là 100 GB.

  Phí hàng tháng của AWS Glue Elastic Views:
  Xử lý chế độ xem
  – 0,5 GB/giờ × 1 VPU-giờ/GB × 8 giờ/ngày × 30 ngày × 0,16/VPU-giờ = 19,20 USD
  Dung lượng lưu trữ bảng – 100 GB × 0,023 USD/GB-tháng = 2,30 USD
  Tổng – 19,20 USD + 2,30 USD = 21,50 USD

  Ví dụ 2: Bạn tạo một chế độ xem sao chép dữ liệu từ bảng DynamoDB và cụ thể hóa chế độ xem đó trong Amazon S3. Ứng dụng của bạn ghi khoảng 2 GB dữ liệu mỗi giờ sang bảng DynamoDB trong thời gian trung bình 12 giờ mỗi ngày. Do chế độ xem này sao chép dữ liệu từ một bảng duy nhất trong DynamoDB (dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn của AWS) sang một vùng lưu trữ duy nhất trong Amazon S3 (không phải cơ sở dữ liệu được quản lý, cũng không phải dịch vụ phân tích), nên sẽ tiêu tốn khoảng 1,3 VPU-giờ để xử lý 1 GB. Dung lượng lưu trữ bảng trung bình sử dụng trong suốt 1 tháng là 150 GB.

  Phí hàng tháng của AWS Glue Elastic Views:
  Xử lý chế độ xem – 2 GB/giờ × 1,3 VPU-giờ/GB × 12 giờ/ngày × 30 ngày × 0,16/VPU-giờ = 149,76 USD
  Dung lượng lưu trữ bảng – 150 GB × 0,023 USD/GB-tháng = 3,45 USD
  Tổng – 149,76 USD + 3,45 USD = 153,21 USD

Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi theo khu vực. 

Xem bảng Khu vực toàn cầu để tìm hiểu thêm về độ sẵn sàng của AWS Glue

Tài nguyên định giá khác

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với AWS Glue
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Glue

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Glue trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập