Với AWS Glue, bạn trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây, đối với các crawler (khám phá dữ liệu) và tác vụ ETL (xử lý và tải dữ liệu). Đối với Danh mục dữ liệu AWS Glue, bạn trả khoản phí hàng tháng đơn giản để lưu trữ và truy cập siêu dữ liệu. Miễn phí lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và miễn phí truy cập một triệu lượt truy cập đầu tiên. Nếu bạn cung cấp điểm cuối phát triển để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác, bạn phải trả phí theo mức phí theo giờ, tính tiền theo giây.

Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi theo khu vực.

  • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
  • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
  • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)
  • Tác vụ ETL và điểm cuối phát triển
  • Lưu trữ và truy vấn Danh mục dữ liệu
  • Crawler (Trình lấy dữ liệu tự động)

Ví dụ định giá

Ví dụ về tác vụ ETL: Xem xét một tác vụ AWS Glue loại Apache Spark chạy trong 10 phút và sử dụng 6 DPU. Mức giá của 1 DPU-Giờ là 0.44 USD. Do tác vụ của bạn chạy trong 1/6 giờ và sử dụng 6 DPU, bạn sẽ bị tính phí 6 DPU * 1/6 giờ theo mức phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD.

Ví dụ về điểm cuối phát triển: Bây giờ chúng ta xem xét rằng bạn cung cấp một điểm cuối phát triển để kết nối máy tính xách tay của bạn để dựng mã ETL theo phương pháp tương tác. Điểm cuối phát triển được cung cấp 5 DPU. Nếu bạn duy trì điểm cuối phát triển chạy trong 24 phút hoặc 2/5 giờ, bạn sẽ bị tính phí đối với 5 DPU * 2/5 giờ theo mức phí 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.88 USD.

Ví dụ về bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Chúng ta hãy xem xét rằng bạn lưu trữ một triệu bảng trên Danh mục dữ liệu của AWS Glue trong một tháng cụ thể và thực hiện một triệu yêu cầu truy cập đến các bảng này. Bạn trả 0 USD vì mức sử dụng của bạn nằm trong bậc miễn phí của Danh mục dữ liệu của AWS Glue. Bạn có thể lưu trữ một triệu đối tượng đầu tiên và thực hiện một triệu yêu cầu mỗi tháng miễn phí.

Ví dụ về Danh mục dữ liệu của AWS Glue: Bây giờ hãy xem xét rằng mức sử dụng dung lượng lưu trữ của bạn không đổi ở mức một triệu bảng mỗi tháng, tuy nhiên yêu cầu của bạn tăng gấp đôi lên hai triệu yêu cầu mỗi tháng. Chúng ta giả sử bạn cũng sử dụng crawler để tìm bảng mới và chúng chạy trong 30 phút và sử dụng 2 DPU.

Chi phí dung lượng lưu trữ của bạn vẫn bằng 0 USD, vì dung lượng lưu trữ cho một triệu bảng đầu tiên được miễn phí. Một triệu yêu cầu đầu tiên của bạn cũng được miễn phí. Bạn sẽ bị tính phí đối với một triệu yêu cầu từ bậc miễn phí trở lên, tức là 1 USD. Crawler bị tính phí theo mức 0,44 USD mỗi Giờ sử dụng DPU nên bạn sẽ phải trả 2 DPU * 1/2 giờ ở mức 0.44 USD trên mỗi DPU-Giờ hay 0.44 USD. Tổng tiền phí hàng tháng là 1.44 USD.

Ví dụ về ML Transforms: Tương tự như các đợt chạy tác vụ AWS Glue, chi phí chạy ML Transforms, bao gồm FindMatches, trên dữ liệu của bạn sẽ thay đổi theo kích cỡ dữ liệu, nội dung dữ liệu, số lượng và loại nút mạng bạn sử dụng. Trong ví dụ sau, chúng tôi sử dụng FindMatches để tích hợp thông tin điểm quan tâm từ nhiều nguồn dữ liệu. Với kích cỡ bộ dữ liệu khoảng 11.000.000 hàng (1,6 GB), kích cỡ dữ liệu Nhãn (ví dụ kết quả khớp thực sự hoặc kết quả không khớp thực sự) khoảng 8.000 hàng (641 kb), chạy trên 16 phiên bản thuộc loại G.2x, thì bạn sẽ có thời gian chạy tạo bộ nhãn là 34 phút với chi phí là 8.23 USD, thời gian chạy ước tính chỉ số là 11 phút với chi phí là 2.66 USD và thời gian chạy thực thi tác vụ FindingMatches là 32 phút với chi phí là 7.75 USD. 

Lưu ý: Giá cả có thể thay đổi theo khu vực. 

Xem bảng Khu vực toàn cầu để tìm hiểu thêm về độ sẵn sàng của AWS Glue

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với AWS Glue
Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng AWS Glue

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với AWS Glue trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập