Amazon Kinesis Data Streams sử dụng phương pháp tính giá đơn giản, đó là trả phí theo mức sử dụng. Không có phí trả trước hay phí tối thiểu và bạn chỉ phải trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng. Mức giá được dựa trên hai thứ nguyên chính, đó là đơn vị phần tải dữ liệu PUT và Giờ phân mảnh. Ngoài ra còn có các thứ nguyên tùy chọn dành cho phương thức lưu giữ dữ liệu dài hạn, lưu giữ dữ liệu kéo dài và phân xuất tăng cường.

Giờ phân mảnh

Phân mảnh là đơn vị thông lượng cơ sở của một luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Bạn nêu rõ số lượng phân đoạn cần thiết trong luồng dựa trên yêu cầu thông lượng của bạn. Bạn phải trả phí cho mỗi phân đoạn với tốc độ theo giờ.

  • Một phân đoạn cung cấp dung lượng thu nạp là 1MB/giây hoặc 1000 bản ghi/giây.
  • Khi người sử dụng dữ liệu chọn tham gia sử dụng quạt phân xuất, mỗi phân đoạn cung cấp tối đa 2MB/giây dữ liệu đầu ra cho mỗi người sử dụng bằng cách phân xuất tăng cường.
  • Khi người sử dụng dữ liệu không sử dụng phân xuất tăng cường, mỗi phân đoạn cung cấp tối đa 2MB/giây dữ liệu đầu ra, bất kể số lượng người sử dụng xử lý dữ liệu song song từ phân đoạn.  

Đơn vị dữ liệu thực PUT (25KB)

Bản ghi là dữ liệu mà nhà sản xuất dữ liệu của bạn thêm vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis của bạn. Đơn vị dữ liệu thực PUT được tính bằng “khúc dữ liệu” tải trọng là 25KB có chứa một bản ghi. Ví dụ: bản ghi 5KB chứa một Đơn vị dữ liệu thực PUT, bản ghi 45KB chứa hai Đơn vị dữ liệu thực PUT và bản ghi 1MB chứa 40 Đơn vị dữ liệu thực PUT. Đơn vị dữ liệu thực PUT được tính theo mức giá của Đơn vị dữ liệu thực PUT trên một triệu.

Phân xuất tăng cường

Mô hình phân xuất tăng cường sẽ cải thiện cơ cấu đọc song song nhờ cung cấp cho mỗi nguồn dùng dữ liệu thông lượng đọc riêng của họ trên mỗi phân mảnh, tối đa là 2 MB/giây. Khi sử dụng phân xuất tăng cường, nguồn dùng dữ liệu sẽ phải trả phí theo giờ trên mỗi giờ phân mảnh của nguồn dùng dữ liệu và trên mỗi GB dữ liệu truy xuất.

Lưu giữ dữ liệu kéo dài

Theo mặc định, Amazon Kinesis Data Streams lưu trữ dữ liệu của bạn trong 24 giờ. Tùy chọn lưu giữ dữ liệu kéo dài cho phép bạn kéo dài thời gian lưu trữ luồng dữ liệu từ 24 giờ lên đến 7 ngày. Bạn sẽ bị tính phí bổ sung trên mỗi giờ phân mảnh phát sinh do luồng dữ liệu của bạn ngay khi bạn cho phép kéo dài thời gian lưu giữ dữ liệu.

Lưu giữ dữ liệu dài hạn

Tùy chọn lưu giữ dữ liệu dài hạn cho phép bạn lưu trữ luồng dữ liệu lên đến 365 ngày. Trong 7 ngày đầu tiên, bạn sẽ được tính phí theo mức lưu giữ dữ liệu kéo dài. Từ ngày thứ 8 cho đến thời hạn lưu giữ mà bạn chỉ định, bạn sẽ được tính phí theo GB-tháng của lượng dữ liệu lưu trữ.

Truy xuất dữ liệu lưu giữ dài hạn

Nếu truy xuất những dữ liệu đã được lưu trữ quá 7 ngày bằng API GetRecords, thì bạn sẽ được tính phí theo số GB dữ liệu được truy xuất. Bạn không bị tính phí khi truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong 24 giờ theo mặc định hoặc khi dữ liệu được lưu trữ kéo dài trong 7 ngày. Bạn không bị tính phí truy xuất dữ liệu dài hạn khi sử dụng mô hình nguồn dùng phân xuất tăng cường (API SubscribeToShard).

Quản lý tài nguyên AWS

* Bạn không bị tính phí tải bản ghi từ luồng dữ liệu Amazon Kinesisn khi dữ liệu được lưu trữ trong 24 giờ theo mặc định hoặc khi dữ liệu được lưu trữ kéo dài trong 7 ngày. Đối với dữ liệu lưu trữ dài hạn, bạn bị tính phí theo mỗi GB khi truy xuất dữ liệu đã được lưu trữ hơn 7 ngày cho đến giới hạn 365 ngày.

* Nếu dùng mô hình phân suất tăng cường, thì bạn phải trả phí theo giờ trên mỗi giờ phân mảnh của nguồn dùng dữ liệu và trên mỗi GB dữ liệu được truy xuất.

* AWS không tính phí truyền dữ liệu từ bên tạo dữ liệu đến Amazon Kinesis Data Streams hoặc từ Amazon Kinesis Data Streams đến các ứng dụng Amazon Kinesis của bạn.

*Xin lưu ý Amazon Kinesis Data Streams hiện KHÔNG có sẵn ở Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của AWS là chương trình cho phép bạn dùng thử miễn phí một nhóm dịch vụ AWS. Để biết thêm chi tiết về Bậc miễn phí của AWS, hãy xem bài viết Bậc miễn phí của AWS.

* Bạn không bị tính phí khi tải bản ghi từ luồng dữ liệu Amazon Kinesis.

* Truyền dữ liệu miễn phí. * AWS không tính phí truyền dữ liệu từ nhà sản xuất dữ liệu của bạn sang Amazon Kinesis Data Streams hoặc từ Amazon Kinesis Data Streams sang các ứng dụng Amazon Kinesis của bạn.

*Xin lưu ý Amazon Kinesis Data Streams hiện KHÔNG có sẵn ở Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của AWS là chương trình cho phép dùng thử miễn phí một nhóm dịch vụ AWS. Để biết thêm chi tiết về Bậc miễn phí của AWS, hãy xem bài viết Bậc miễn phí của AWS.

Giá theo khu vực

Ví dụ về giá

Giả sử các bên tạo dữ liệu của bạn tạo ra tổng cộng 100 bản ghi/giây và mỗi bản ghi là 35 KB. Trong trường hợp này, tổng tốc độ nhập dữ liệu là 3,4 MB/giây (100 bản ghi/giây x 35 KB/bản ghi: 1.024 = 3,4 MB/giây). Để đơn giản, chúng tôi giả định rằng kích thước thông lượng và dữ liệu của mỗi bản ghi đều ổn định và không đổi trong suốt cả ngày. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tự động điều chỉnh thông lượng của luồng Amazon Kinesis vào bất cứ lúc nào.

Trước tiên, chúng tôi tính toán số lượng phân mảnh cần thiết để luồng dữ liệu của bạn đạt được thông lượng yêu cầu. Vì một phân mảnh cung cấp công suất đầu vào dữ liệu là 1 MB/giây và hỗ trợ 1.000 bản ghi/giây, nên bốn phân mảnh cung cấp công suất đầu vào dữ liệu 4 MB/giây và hỗ trợ 4.000 bản ghi/giây. Vì vậy, một luồng có bốn phân mảnh sẽ thỏa mãn thông lượng yêu cầu của chúng tôi là 3,4 MB/giây với 100 bản ghi/giây.

Sau đó, chúng tôi tính toán chi phí Kinesis Data Streams hàng tháng bằng cách sử dụng giá của Kinesis Data Streams ở khu vực Đông-Mỹ:

  • Giờ phân mảnh: Một phân đoạn có giá 0.015 USD mỗi giờ, hoặc 0.36 USD mỗi ngày (0.015 USD*24). Luồng của chúng tôi có bốn phân đoạn nên luồng có giá 1.44 USD mỗi ngày (0.36 USD*4). Trong một tháng có 31 ngày, chi phí Giờ phân mảnh hàng tháng của chúng tôi là 44.64 USD (1.44 USD*31).
  • Đơn vị dữ liệu thực PUT (25KB): Vì bản ghi của chúng tôi là 35KB, mỗi bản ghi chứa hai Đơn vị dữ liệu thực PUT. Các nhà sản xuất dữ liệu của chúng tôi tổng hợp 100 bản ghi hoặc 200 Đơn vị dữ liệu thực PUT cho mỗi giây. Đó là 267.840.000 bản ghi hoặc 535.680.000 Đơn vị dữ liệu thực PUT cho mỗi tháng. Vì một triệu Đơn vị dữ liệu thực PUT có giá 0.014 USD, chi phí hàng tháng cho Đơn vị dữ liệu thực PUT của chúng tôi là 7.499 USD (0.011 USD*535,68).

Bạn có thể tùy ý chọn tăng thời gian lưu giữ dữ liệu của luồng dữ liệu từ 24 giờ đến tối đa là 7 ngày. Trong ví dụ này, giả sử luồng dữ liệu của chúng tôi có thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài trong cả tháng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chọn chỉ cho phép kéo dài thời gian lưu giữ dữ liệu trong những trường hợp cần lưu giữ dữ liệu kéo dài để ngăn ngừa mất dữ liệu, giúp tiết kiệm chi phí khi lưu giữ dữ liệu kéo dài.

  • Thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài (tới 7 ngày): Thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài tốn thêm 0.020 USD mỗi giờ phân mảnh. Khi luồng của chúng tôi phát sinh 2.976 giờ phân mảnh mỗi tháng (4 phân mảnh*24 giờ/ngày*31 ngày/tháng), chi phí Lưu giữ dữ liệu kéo dài hàng tháng của chúng tôi là 59.52 USD (0.020 USD*2.976)

Cộng chi phí Giờ phân mảnh với chi phí Đơn vị dữ liệu thực PUT, tổng chi phí Amazon Kinesis Data Streams của chúng tôi là 1.68 USD cho mỗi ngày hoặc 52.14 USD cho mỗi tháng. Với 1.68 USD mỗi ngày, chúng tôi có cơ sở hạ tầng dữ liệu luồng được quản lý đầy đủ, cho phép chúng tôi tiếp tục thu nạp 4 MB dữ liệu mỗi giây, hoặc 337GB dữ liệu mỗi ngày một cách đáng tin cậy và linh hoạt. Ngoài ra, chúng tôi có thể tăng thời gian lưu giữ luồng dữ liệu Amazon Kinesis từ 24 giờ lên đến 7 ngày với mức phụ phí 59.52 USD/tháng.

Bạn cũng có thể lưu giữ dữ liệu lâu hơn 7 ngày và sử dụng mô hình nguồn dùng dữ liệu Phân suất tăng cường. 

  • Lưu giữ dữ liệu dài hạn (dữ liệu cũ hơn 7 ngày): Giả sử bạn muốn lưu giữ luồng dữ liệu trong 30 ngày. Bạn sẽ phải trả phí theo giờ phân mảnh lưu giữ dữ liệu kéo dài từ 24 giờ đến 7 ngày (xem phần tính toán ở trên) và phí lưu giữ dữ liệu dài hạn trên 7 ngày đến 30 ngày (tức là 23 ngày). Đối với giá lưu giữ dài hạn trong 23 ngày, bạn phải trả thêm 0,023 USD/GB-Tháng cho dịch vụ lưu trữ và 0,021 USD/GB cho dịch vụ truy xuất dữ liệu nếu bạn sử dụng mô hình nguồn dùng dữ liệu mặc định (API GetRecords). Dựa trên tốc độ nhập dữ liệu là 3,4 MB/giây, bạn sẽ tích lũy được 3,4 (tốc độ nhập) x 1.024 x 1.024 x 3.600 = 12.902.400.000 byte trong một giờ. Vào cuối tháng, bạn sẽ có mức sử dụng theo Byte-Giờ như sau: Tổng mức sử dụng Byte-Giờ = 3.565.158 x 23 ngày x 24 giờ/ngày = 7.122.124.800.000 Byte-Giờ. Hãy quy đổi giá trị này thành GB-Tháng: 1.967.967.436,80 Byte-Giờ/1.073.741.824 byte mỗi GB = 6.633 GB mỗi tháng. Do đó, tổng chi phí lưu trữ trong khoảng thời gian lưu giữ 23 ngày = 6.633 x 0,023 USD = 152,56 USD mỗi tháng.
  • Truy xuất dữ liệu dài hạn (dữ liệu cũ hơn 7 ngày): Nếu truy xuất tất cả dữ liệu dài hạn thông qua một nguồn dùng dữ liệu duy nhất sử dụng API GetRecords để tìm nạp bản ghi, thì bạn sẽ chỉ phải trả phí truy xuất cho những dữ liệu đã được lưu trữ quá 7 ngày đầu tiên. Vì truy xuất 6.623 GB dữ liệu, nên bạn sẽ bị tính phí 6.623 * 0,021 = 139,08 USD vào cuối tháng. Khi truy xuất dữ liệu dài hạn thông qua nguồn dùng dữ liệu phân xuất tăng cường, bạn sẽ phải trả phí truy xuất dữ liệu phân xuất tăng cường như được mô tả bên dưới.
  • Giờ phân mảnh của mô hình nguồn dùng dữ liệu phân xuất tăng cường: Trong mô hình phân xuất tăng cường, bạn phải trả thêm 0.015 USD mỗi phân mảnh vào chi phí của mỗi nguồn dùng dữ liệu. Khi luồng của chúng tôi phát sinh 2.976 giờ phân mảnh mỗi tháng (4 phân mảnh*24 giờ/ngày*31 ngày/tháng), mỗi người sử dụng sử dụng phân xuất tăng cường trong suốt giai đoạn này sẽ phải chịu chi phí là 44.64 USD (2.976 x 0.015 USD). Hai người sử dụng trong cùng thời gian sẽ phải chịu chi phí là 89.28 USD.
  • Truy xuất dữ liệu lưu trữ theo mô hình phân xuất tăng cường: Khi truy xuất dữ liệu từ một luồng, nguồn dùng dữ liệu theo mô hình phân xuất tăng cường phải trả 0.013 USD/GB. Nếu sau hơn một tháng, hai luồng phân mảnh đã thu nạp 50.000 MB dữ liệu, đồng thời 2 bên đã dùng dữ liệu theo mô hình phân xuất tăng cường và truy xuất toàn bộ lượng dữ liệu này trong tháng, 100.000 MB (50.000 MB x 2 nguồn dùng dữ liệu

Công cụ tính giá

Cam kết chất lượng dịch vụ

Hãy tìm hiểu thêm về Thỏa thuận mức độ cung cấp dịch vụ Amazon Kinesis Data Streams bằng cách truy cập bài viết Câu hỏi thường gặp.

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Kinesis Data Streams

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi