Amazon Kinesis Data Streams sử dụng phương pháp tính giá đơn giản, đó là trả phí theo mức sử dụng. Không có phí trả trước hay phí tối thiểu và bạn chỉ phải trả phí cho tài nguyên mà bạn sử dụng. Giá được dựa trên hai kích thước cốt lõi - Đơn vị dữ liệu thực Giờ phân mảnh và PUT và các kích thước tùy chọn để tăng cường lưu giữ dữ liệu phân xuất và mở rộng.

Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng việc sử dụngBộ tính toán giá AWS.

Giờ phân mảnh

Phân mảnh là đơn vị thông lượng cơ sở của một luồng dữ liệu Amazon Kinesis. Bạn nêu rõ số lượng phân đoạn cần thiết trong luồng dựa trên yêu cầu thông lượng của bạn. Bạn phải trả phí cho mỗi phân đoạn với tốc độ theo giờ.

  • Một phân đoạn cung cấp dung lượng thu nạp là 1MB/giây hoặc 1000 bản ghi/giây.
  • Khi người sử dụng dữ liệu chọn tham gia sử dụng quạt phân xuất, mỗi phân đoạn cung cấp tối đa 2MB/giây dữ liệu đầu ra cho mỗi người sử dụng bằng cách phân xuất tăng cường.
  • Khi người sử dụng dữ liệu không sử dụng phân xuất tăng cường, mỗi phân đoạn cung cấp tối đa 2MB/giây dữ liệu đầu ra, bất kể số lượng người sử dụng xử lý dữ liệu song song từ phân đoạn.  

Đơn vị dữ liệu thực PUT (25KB)

Bản ghi là dữ liệu mà nhà sản xuất dữ liệu của bạn thêm vào luồng dữ liệu Amazon Kinesis của bạn. Đơn vị dữ liệu thực PUT được tính bằng “khúc dữ liệu” tải trọng là 25KB có chứa một bản ghi. Ví dụ: bản ghi 5KB chứa một Đơn vị dữ liệu thực PUT, bản ghi 45KB chứa hai Đơn vị dữ liệu thực PUT và bản ghi 1MB chứa 40 Đơn vị dữ liệu thực PUT. Đơn vị dữ liệu thực PUT được tính theo mức giá của Đơn vị dữ liệu thực PUT trên một triệu.

Phân xuất tăng cường

Phân xuất tăng cường cải thiện cơ cấu đọc song song bằng cách cung cấp cho mỗi người dùng dữ liệu thông lượng đọc riêng của họ trên mỗi phân đoạn, tối đa 2 MB/giây. Khi sử dụng phân xuất tăng cường, người dùng phải chịu phí hàng giờ cho mỗi giờ phân mảnh của người dùng và mỗi GB dữ liệu được truy xuất.

Thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài (Tối đa 7 ngày)

Theo mặc định, Amazon Kinesis Data Streams lưu giữ dữ liệu trong 24 giờ. Bạn có thể chọn tăng thời gian lưu giữ dữ liệu của luồng dữ liệu lên tối đa là 7 ngày. Bạn sẽ được tính phí bổ sung trên mỗi giờ phân mảnh phát sinh do luồng dữ liệu của bạn ngay khi bạn cho phép kéo dài thời gian lưu giữ dữ liệu.

Quản lý tài nguyên AWS của bạn

* Nhận bản ghi từ luồng dữ liệu Amazon Kinesis đều miễn phí khi không sử dụng phân xuất tăng cường.

* AWS không tính phí truyền dữ liệu từ nhà sản xuất dữ liệu của bạn sang Amazon Kinesis Data Streams hoặc từ Amazon Kinesis Data Streams sang các ứng dụng Amazon Kinesis của bạn.

*Xin lưu ý Amazon Kinesis Data Streams hiện KHÔNG có sẵn ở Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của AWS là chương trình cho phép dùng thử miễn phí một nhóm dịch vụ AWS. Để biết thêm chi tiết về Bậc miễn phí của AWS, hãy xem Bậc miễn phí của AWS.

* Nhận bản ghi từ luồng dữ liệu Amazon Kinesis đều miễn phí.

* Truyền dữ liệu miễn phí. * AWS không tính phí truyền dữ liệu từ nhà sản xuất dữ liệu của bạn sang Amazon Kinesis Data Streams hoặc từ Amazon Kinesis Data Streams sang các ứng dụng Amazon Kinesis của bạn.

*Xin lưu ý Amazon Kinesis Data Streams hiện KHÔNG có sẵn ở Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của AWS là chương trình cho phép dùng thử miễn phí một nhóm dịch vụ AWS. Để biết thêm chi tiết về Bậc miễn phí của AWS, hãy xem Bậc miễn phí của AWS.

Giá theo khu vực

Ví dụ về giá

Giả sử các nhà sản xuất dữ liệu của chúng tôi tổng hợp 100 bản ghi mỗi giây và mỗi bản ghi là 35KB. Trong trường hợp này, tổng tốc độ nhập dữ liệu là 3,4 MB/giây (100 bản ghi/giây*35KB/bản ghi chia cho 1024 = 3,4 MB/giây). Để đơn giản, chúng tôi giả định rằng kích thước thông lượng và dữ liệu của mỗi bản ghi đều ổn định và không đổi trong suốt cả ngày. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tự động điều chỉnh thông lượng của luồng Amazon Kinesis vào bất cứ lúc nào.

Trước tiên, chúng tôi tính toán số lượng phân đoạn cần thiết để luồng đạt được thông lượng cần thiết. Vì một phân đoạn cung cấp công suất đầu vào dữ liệu là 1MB/giây và hỗ trợ 1000 bản ghi/giây, bốn phân đoạn cung cấp công suất đầu vào dữ liệu 4 MB/giây và hỗ trợ 4000 bản ghi/giây. Vì vậy, một luồng có bốn phân đoạn thỏa mãn thông lượng yêu cầu của chúng tôi là 3,4 MB/giây với 100 bản ghi/giây.

Sau đó, chúng tôi tính toán chi phí Kinesis Data Streams hàng tháng bằng cách sử dụng giá của Kinesis Data Streams ở khu vực Đông-Mỹ:

  • Giờ phân mảnh: Một phân đoạn có giá 0.015 USD mỗi giờ, hoặc 0.36 USD mỗi ngày (0.015 USD*24). Luồng của chúng tôi có bốn phân đoạn nên luồng có giá 1.44 USD mỗi ngày (0.36 USD*4). Trong một tháng có 31 ngày, chi phí Giờ phân mảnh hàng tháng của chúng tôi là 44.64 USD (1.44 USD*31).
  • Đơn vị dữ liệu thực PUT (25KB): Vì bản ghi của chúng tôi là 35KB, mỗi bản ghi chứa hai Đơn vị dữ liệu thực PUT. Các nhà sản xuất dữ liệu của chúng tôi tổng hợp 100 bản ghi hoặc 200 Đơn vị dữ liệu thực PUT cho mỗi giây. Đó là 267.840.000 bản ghi hoặc 535.680.000 Đơn vị dữ liệu thực PUT cho mỗi tháng. Vì một triệu Đơn vị dữ liệu thực PUT có giá 0.014 USD, chi phí hàng tháng cho Đơn vị dữ liệu thực PUT của chúng tôi là 7.499 USD (0.011 USD*535,68).

Bạn có thể tùy ý chọn tăng thời gian lưu giữ dữ liệu của luồng dữ liệu từ 24 giờ đến tối đa là 7 ngày. Trong ví dụ này, giả sử luồng dữ liệu của chúng tôi có thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài trong cả tháng. Ngoài ra, chúng tôi có thể chọn chỉ cho phép kéo dài thời gian lưu giữ dữ liệu trong những trường hợp cần lưu giữ dữ liệu kéo dài để ngăn ngừa mất dữ liệu, giúp tiết kiệm chi phí khi lưu giữ dữ liệu kéo dài.

  • Thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài (tới 7 ngày): Thời gian lưu giữ dữ liệu kéo dài tốn thêm 0.020 USD mỗi giờ phân mảnh. Khi luồng của chúng tôi phát sinh 2.976 giờ phân mảnh mỗi tháng (4 phân mảnh*24 giờ/ngày*31 ngày/tháng), chi phí Lưu giữ dữ liệu kéo dài hàng tháng của chúng tôi là 59.52 USD (0.020 USD*2.976)

Cộng chi phí Giờ phân mảnh với chi phí Đơn vị dữ liệu thực PUT, tổng chi phí Amazon Kinesis Data Streams của chúng tôi là 1.68 USD cho mỗi ngày hoặc 52.14 USD cho mỗi tháng. Với 1.68 USD mỗi ngày, chúng tôi có cơ sở hạ tầng dữ liệu luồng được quản lý đầy đủ, cho phép chúng tôi tiếp tục thu nạp 4 MB dữ liệu mỗi giây, hoặc 337GB dữ liệu mỗi ngày một cách đáng tin cậy và linh hoạt. Ngoài ra, chúng tôi có thể tăng thời gian lưu giữ luồng dữ liệu Amazon Kinesis của mình từ 24 giờ lên đến 7 ngày để có thêm 59.52 USD mỗi tháng.

  • Số giờ sử dụng-phân mảnh có phân xuất tăng cường: Phân xuất tăng cường tốn thêm 0.015 USD mỗi phân mảnh và chi phí này là chi phí bổ sung cho mỗi người sử dụng dữ liệu. Khi luồng của chúng tôi phát sinh 2.976 giờ phân mảnh mỗi tháng (4 phân mảnh*24 giờ/ngày*31 ngày/tháng), mỗi người sử dụng sử dụng phân xuất tăng cường trong suốt giai đoạn này sẽ phải chịu chi phí là 44.64 USD (2.976 x 0.015 USD). Hai người sử dụng trong cùng thời gian sẽ phải chịu chi phí là 89.28 USD.
  • Truy xuất dữ liệu được phân xuất tăng cường: Dữ liệu được người sử dụng truy xuất từ luồng bằng cách sử dụng phân xuất tăng cường phải chịu khoản phí 0.013 USD mỗi GB. Nếu sau hơn một tháng, hai luồng phân đoạn đã thu nạp 50.000 MB dữ liệu và 2 người sử dụng dữ liệu đã sử dụng phân xuất tăng cường và truy xuất tất cả những dữ liệu này trong tháng, 100.000 MB (50.000 MB x 2 người sử dụng dữ liệu) dữ liệu sẽ được truy xuất hoặc 100 GB, phát sinh khoản phí 1,30 USD (100 GB x 0,013 USD/GB).  

Công cụ tính giá

Cam kết chất lượng dịch vụ

Tìm hiểu thêm về Cam kết chất lượng dịch vụ Amazon Kinesis Data Streams bằng cách truy cập Câu hỏi thường gặp.

Khám phá thêm tài nguyên Amazon Kinesis Data Streams

Truy cập trang tài nguyên
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chưa?
Đăng ký
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi