Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng, điều chỉnh quy mô linh hoạt dựa trên mức sử dụng và không cần đầu tư cơ sở hạ tầng. Bạn có hai lựa chọn thanh toán: thứ nhất, dịch vụ chuyên dụng tính phí theo phiên bản nút, dung lượng lưu trữ, yêu cầu API và kích thước truyền dữ liệu; hoặc thứ hai, dịch vụ phi máy chủ tính phí theo số yêu cầu API và độ phức tạp của API được yêu cầu. Có năm thành phần cần xem xét khi làm việc với blockchain và dữ liệu blockchain, dựa trên tính năng của Blockchain được quản lý của Amazon (AMB), blockchain và Khu vực AWS: Định giá nút ngang hàng theo nhu cầu, định giá lưu trữ, định giá yêu cầu, định giá truy xuất dữ liệu và truyền dữ liệu.

 • Truy cập AMB dành cho Ethereum
 • Truy cập dành cho Ethereum cho phép bạn tạo các nút và kết nối với các mạng công cộng Ethereum mà không cần đầu tư cơ sở hạ tầng. Bạn bị tính phí cho các nút ngang hàng, lưu trữ nút ngang hàng và số lượng yêu cầu Ethereum mà bạn thực hiện. Mức giá phụ thuộc vào Khu vực AWS của bạn.

  Định giá nút ngang hàng theo nhu cầu

  Bạn trả tiền theo giây cho các nút blockchain ngang hàng mà bạn tạo, với mức tối thiểu là 1 phút. Tăng và giảm quy mô dựa trên mức sử dụng mà không tốn chi phí và tránh được sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng nút ngang hàng trả trước.

  Lưu trữ nút ngang hàng

  Lưu trữ nút ngang hàng điều chỉnh quy mô một cách linh hoạt để lưu trữ lịch sử của tất cả các giao dịch trên mạng. Bạn thanh toán theo đơn vị gia số mỗi GB-tháng. Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có
  địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

  Định giá yêu cầu

  Một yêu cầu là một lệnh gọi API Ethereum đến nút truyền dữ liệu đến và từ các mạng Ethereum. Thông qua các API quen thuộc, bạn có thể đọc và ghi giao dịch, truy xuất khối, tìm nạp bản ghi và đăng ký các sự kiện theo thời gian thực. Bạn sẽ bị tính phí cho mỗi yêu cầu được tích lũy theo gia số mỗi 32 KB dữ liệu được trao đổi hoặc 500 ms thời gian phản hồi, tùy theo điều kiện nào xảy ra trước.  

   

   

  Phí truyền dữ liệu AWS Tiêu chuẩn

  Bạn trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi AMB.

 • Truy cập AMB phi máy chủ
 • Truy cập phi máy chủ cung cấp quyền truy cập tức thì và truy cập phi máy chủ vào cơ sở hạ tầng blockchain cho các mạng công cộng nhiều đối tượng thuê như Bitcoin and Polygon. Bạn chỉ phải trả tiền cho các yêu cầu API mà bạn thực hiện. Không có phí theo giờ và không có số lượng yêu cầu API tối thiểu. Truy cập AMB dành cho Polygon đang ở chế độ xem trước và có thể được sử dụng miễn phí.

  Định giá yêu cầu API

  Bạn chỉ phải trả tiền cho các yêu cầu API mà bạn thực hiện. Các API Truy cập AMB được nhóm thành các vùng lưu trữ giá phản ánh lượng tài nguyên điện toán khác nhau được sử dụng cho API.

 • Truy vấn AMB
 • Truy vấn là một dịch vụ API dữ liệu blockchain có quy mô cực kỳ linh hoạt, dịch vụ này cung cấp cho bạn quyền truy cập liền mạch vào dữ liệu lịch sử và thời gian thực từ nhiều blockchain công khai mà không cần đầu tư cơ sở hạ tầng và không cần trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL). Bạn chỉ phải trả tiền cho số lượng API dữ liệu mà bạn yêu cầu. Không cần đăng ký, không có hạn mức tối thiểu và không có phí vượt định mức.

  Định giá yêu cầu API

  Các yêu cầu API được nhóm thành các bậc phản ánh lượng điện toán và dữ liệu khác nhau cần thiết để mang lại kết quả cho bạn. Bạn chỉ phải trả tiền cho các yêu cầu API mà bạn thực hiện.

   

 • Truy cập AMB dành cho Hyperledger Fabric
 • Truy cập AMB dành for Hyperledger Fabric cung cấp tài nguyên để xây dựng và triển khai mạng lưới blockchain riêng tư của bạn. Blockchain được quản lý của bạn bao gồm một hoặc nhiều thành viên có thể ghi dữ liệu vào mạng, mỗi thành viên có các nút ngang hàng với ổ lưu trữ cục bộ. Bạn bị tính phí cho tư cách thành viên mạng (Cơ bản hoặc Tiêu chuẩn), các nút ngang hàng, lưu trữ nút ngang hàng, dữ liệu được ghi vào mạng và truyền dữ liệu. Các chi phí liên quan đến các thành phần mạng chia sẻ được bao gồm trong mức giá tư cách thành viên mạng theo giờ của bạn, được tính phí theo giây. Mức giá phụ thuộc vào Khu vực AWS của bạn. 

  Tư cách thành viên

  Tư cách thành viên của bạn xác thực và cho phép nhận dạng cá nhân để tham gia mạng. Mức giá tư cách thành viên bao gồm nhà cung cấp chứng chỉ (CA) Hyperledger Fabric và các chi phí mạng chia sẻ khác. Một tài khoản AWS có thể tạo nhiều thành viên. Mạng Phiên bản cơ bản được thiết kế cho các mạng kiểm thử và mạng sản xuất nhỏ, trong khi mạng Phiên bản tiêu chuẩn được thiết kế cho các mạng sản xuất. Các thuộc tính khác nhau giữa các loại tư cách thành viên.

  Thuộc tính Phiên bản cơ bản Phiên bản tiêu chuẩn
  Số thành viên tối đa trên mỗi mạng 5 14
  Số nút ngang hàng tối đa cho mỗi thành viên 2 3
  Các loại phiên bản có sẵn cho các nút ngang hàng bc.t3.small, bc.t3.medium Các dòng phiên bản bc.t3, bc.m5 và bc.c5
  Số kênh tối đa trên mỗi mạng 8 8
  Dịch vụ xếp thứ tự thông lượng giao dịch và độ sẵn sàng thấp hơn thông lượng giao dịch và độ sẵn sàng cao hơn

  Định giá nút ngang hàng theo nhu cầu

  Bạn trả tiền theo giây cho các nút blockchain ngang hàng mà bạn tạo, với mức tối thiểu là 1 phút. Tăng và giảm quy mô dựa trên mức sử dụng mà không tốn chi phí và tránh được sự phức tạp của việc lập kế hoạch và mua dung lượng nút ngang hàng trả trước.

  Lưu trữ nút ngang hàng

  Lưu trữ nút ngang hàng điều chỉnh quy mô linh hoạt để lưu trữ sổ cái blockchain và các ứng dụng mã chuỗi. Lưu trữ nút ngang hàng được tính theo gia số mỗi GB-tháng. Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

  Dữ liệu được ghi

  Dữ liệu được ghi là lượng dữ liệu mà bạn đã ghi vào mạng Hyperledger Fabric. Dữ liệu này bao gồm toàn bộ kích thước tải trọng của mỗi giao dịch mà bạn tạo trên mạng.

   

   

  Phí truyền dữ liệu AWS Tiêu chuẩn

  Bạn trả phí truyền dữ liệu AWS tiêu chuẩn cho dữ liệu được truyền đến và ra khỏi AMB.

Ví dụ định giá

Ví dụ 1: Ứng dụng giám sát gọi đến mạng công cộng Bitcoin

Bạn có một ứng dụng giám sát sử dụng Bitcoin Truy cập AMB ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ứng dụng này thực hiện 10 triệu lệnh gọi getblock (verbosity = 1) và 1 triệu lệnh gọi getblockstats trong một tháng. Ứng dụng của bạn cũng thực hiện 10.000 lệnh gọi createrawtransaction và 10.000 lệnh gọi sendrawtransaction trên ba tài khoản ví trong cùng khoảng thời gian. 

API Lệnh gọi (Triệu) Bậc API Chi phí (Mỗi triệu) Tổng
getblock (verbosity = 1) 10 Lớn 16 USD 160 USD
sendrawtransaction 0,01 Cực nhỏ 5 USD 0,05 USD
createrawtransaction 0,01 Cực nhỏ 5 USD 0,05 USD
getblockstats 1 Lớn 16 USD 16 USD
Tổng       176,10 USD

Hóa đơn của bạn cho tháng đó sẽ là 176,10 USD.

Ví dụ 2: Ứng dụng giám sát gọi đến mạng công cộng Bitcoin và Ethereum

Bạn có một ứng dụng ví sử dụng Truy vấn AMB ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Ứng dụng này tạo ra 0,5 triệu lệnh gọi ListTransactionEvents và 20 triệu lệnh gọi GetTokenBalance trên Bitcoin cho 30 địa chỉ tài khoản trong một ngày. Ứng dụng cũng tạo ra 2,5 triệu lệnh gọi ListTransactionEvents và 5 triệu lệnh gọi GetTokenBalance trên Ethereum cho 20.000 địa chỉ tài khoản trong cùng khoảng thời gian. 

Blockchain API Lệnh gọi (Triệu) Bậc API Chi phí (Mỗi triệu) Tổng
Bitcoin GetTokenBalance 20 Nhỏ 7 USD 140 USD
Bitcoin ListTransactionEvents 0,5 Trung bình 9 USD 4,5 USD
Ethereum GetTokenBalance 5 Nhỏ 7 USD 35 USD
Ethereum ListTransactionEvents 2,5 Trung bình 9 USD 22,5 USD
Tổng         202 USD

Hóa đơn của bạn cho tháng đó sẽ là 202 USD


Tìm hiểu cách bắt đầu
Tìm hiểu cách bắt đầu
Tìm hiểu thêm về định giá phiên bản Cơ bản và Tiêu chuẩn của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm 
Tìm hiểu cách bắt đầu
Đăng ký tài khoản miễn phí
Nhanh chóng đăng ký tài khoản AWS ngay hôm nay.
Đăng ký 
Đăng ký để nhận bản xem trước
Bắt đầu xây dựng
Bắt đầu sử dụng AMB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.
Đăng ký