AWS Elemental MediaLive cung cấp định giá theo nhu cầu, đặt trước và chiết khấu theo mức sử dụng cho việc chuyển mã video trực tiếp.

Theo nhu cầu


AWS Elemental MediaLive cung cấp định giá theo mức sử dụng. Bạn trả mức phí theo giờ cho các đầu vào, đầu ratính năng bổ sung đang chạy. Thời lượng của mỗi tài nguyên đang chạy sẽ được làm tròn đến phút gần nhất, trên mức tối thiểu 10 phút. Không yêu cầu cam kết lâu dài hoặc thanh toán trước.

Đặt trước


Tiết kiệm tới 70% so với định giá theo nhu cầu đối với các đầu vào, đầu ra và tính năng bổ sung với cam kết 12 tháng. Các mức giá này được tính cho mỗi giờ trong tháng, cho mỗi tháng trong thời gian bạn cam kết.

Định giá chiết khấu


Nếu bạn sẵn sàng cam kết sử dụng phiên bản đặt trước trong ba hoặc năm năm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Để tính tổng chi phí của kênh MediaLive, hãy cộng chi phí của từng đầu vào, đầu ratính năng bổ sung. Để tính tổng chi phí của kênh MediaLive Statistical Multiplex (Statmux), hãy cộng chi phí của từng đầu vào, đầu ra MediaLive Statmux, tính năng bổ sung và mạch ghép kênh. Các kênh phải chịu chi phí trong thời gian kênh đang chạy, kể cả khi đầu vào không nhận được bất kỳ nội dung nào và đầu ra không tạo ra nội dung. Tài nguyên nhàn rỗi và truyền dữ liệu sẽ bị tính thêm phí nếu sử dụng.

MediaLive cung cấp hai loại kênh: Đường dẫn đơn và Tiêu chuẩn. Các kênh Đường dẫn đơn chạy một đường dẫn xử lý trong một Vùng sẵn sàng. Các kênh Tiêu chuẩn chạy hai đường dẫn xử lý trong các Vùng sẵn sàng khác nhau giúp làm tăng khả năng phục hồi kênh. Một kênh Tiêu chuẩn có chi phí thấp hơn so với việc chạy hai kênh Đường dẫn đơn giống hệt nhau trong cùng một khu vực.

Đối với các kênh chạy hơn 180 giờ mỗi tháng, bạn có thể sử dụng định giá đặt trước và tiết kiệm tới 70% với cam kết sử dụng 12 tháng. Mức giá này được tính cho mỗi giờ trong tháng, cho mỗi tháng trong thời gian bạn cam kết. Đặt trước áp dụng ở cấp độ đầu vào, đầu ra và tính năng bổ sung và không bị ràng buộc với các kênh cụ thể. Điều này có nghĩa là nếu bạn xóa và thay thế kênh của mình bằng kênh mới, đặt trước của bạn sẽ tiếp tục áp dụng, miễn là các đầu vào, đầu ra và tiện ích bổ sung đang chạy của bạn phù hợp với các đặt trước đã cam kết của bạn.

Độ phân giải cho AWS Elemental MediaLive được xác định như sau:

Độ nét chuẩn (SD) nhỏ hơn độ phân giải dọc 720
Độ nét cao (HD) lớn hơn hoặc bằng độ phân giải dọc 720, nhưng nhỏ hơn hoặc bằng độ phân giải dọc 1080
Độ nét siêu cao (UHD) lớn hơn độ phân giải dọc 1080, tối đa là 2160

Giá đầu vào

Giá cho mỗi đầu vào được xác định bằng tổ hợp các chỉ số bao gồm codec, tốc độ bit và/hoặc độ phân giải của luồng đầu vào. Đầu vào AWS Elemental Link được tính phí theo loại thiết bị. Tổng giá đầu vào là tổng của tất cả các đầu vào được gắn vào kênh.

 • Đầu vào AVC
 • Đầu vào HEVC
 • Đầu vào MPEG-2
 • Đầu vào AWS Elemental Link
 • Đầu vào AWS CDI

* Nếu bạn tạo kênh đã kích hoạt Chuyển đổi đầu vào (tức là sử dụng nhiều hơn một đầu vào), chi phí của hai đầu vào hoạt động sẽ được áp dụng cho kênh đó ngay cả khi có nhiều hơn hai đầu vào được cấu hình trong lịch.  

Giá đầu ra

Chi phí cho mỗi đầu ra được xác định bằng tổ hợp các chỉ số bao gồm codec, tốc độ bit, độ phân giải và/hoặc tốc độ khung hình. Tổng giá đầu ra là tổng của tất cả các đầu ra được tạo cho kênh.

 • Đầu ra AVC
 • Đầu ra HEVC
 • Đầu ra Statmux

* Nếu tốc độ khung hình đầu ra không được đặt rõ ràng và thay vào đó, cài đặt "Khởi tạo từ nguồn" được bật, MediaLive sẽ cung cấp tài nguyên cho ">30fps", và chi phí sẽ phản ánh mức giá ">30fps" ngay cả khi tốc độ khung hình thực tế thấp hơn.

** Cần luôn định tuyến đầu ra từ MediaLive Statmux qua AWS Elemental MediaConnect. Chi phí truyền dữ liệu sẽ áp dụng nếu luồng MediaConnect nằm trong Vùng sẵn sàng khác.

Tính năng bổ sung

Chi phí cho các tính năng bổ sung được áp dụng một lần cho mỗi kênh, thay vì cho mỗi đầu vào hoặc đầu ra.

 • Âm thanh nâng cao: Mã hóa âm thanh Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3) và Dolby Atmos (EAC3 ATMOS) và giải mã âm thanh Dolby E.
 • Chuẩn hóa âm thanh: Công nghệ chuẩn hóa âm thanh cho phép giám sát và hiệu chỉnh theo tiêu chuẩn ITU-R BS.1770 và lập bản ghi tuân thủ theo CALM ACT (ATSC A/85).
 • Motion Graphics: Mức sử dụng được tính dựa trên độ phân giải đầu vào và đầu ra cao nhất xác định trong kênh.

Ví dụ định giá

 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh tiêu chuẩn trực tiếp có hai đầu vào HD (sử dụng chuyển đổi đầu vào) và tạo ra 5 đầu ra với âm thanh nâng cao ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 3,942 USD:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.588 USD/giờ
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.588 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.702 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0.702 USD/giờ
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps, = 0.354 USD/giờ
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = 0.354 USD/giờ
  288p SD, 0.5Mbps, 30fps = 0.354 USD/giờ

  Chức năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0.300 USD/giờ

  Tổng
  0,588 USD + 0,588 USD + 0,702 USD + 0,702 USD + 0,354 USD + 0,354 USD + 0,354 + 0,300 USD = 3,942 USD/giờ
  Hoặc 0,0657 USD/phút với mức phí tối thiểu là 0,657 USD (10 phút)

 • Chi phí hàng tháng cho một kênh có cùng cấu hình như ở Ví dụ Một nhưng có 1 đầu vào và với cam kết 12 tháng:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0,1438 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0,1726 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0,1726 USD/giờ
  576p SD, 1,2Mbps, 30fps, = 0,0863 USD/giờ
  432p SD, 0,8Mbps, 30fps = 0,0863 USD/giờ
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = 0,0863 USD/giờ

  Tính năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0,0356 USD (~26 USD cho một tháng 30 ngày)

  Tổng
  (0,1438 USD + 0,1726 USD + 0,1726 USD + 0,0863 USD + 0,0863 USD + 0,0863 USD + 0,0356 USD) = 0,78 USD/giờ
  0,78 USD/giờ * 720 giờ = 564,12 USD cho một tháng 30 ngày

  So sánh với 2.414,88 USD, mức chi phí để chạy cùng một cấu hình trong một tháng 30 ngày sử dụng mức giá Theo nhu cầu.

 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh đường dẫn đơn trực tiếp có hai đầu vào HD (sử dụng chuyển đổi đầu vào) và tạo ra 5 đầu ra âm thanh nâng cao ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 2,3652 USD:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0,3528 USD/giờ
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0.3528 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.4212 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0.4212 USD/giờ
  576p SD, 1.2Mbps, 30fps, = 0.2124 USD/giờ
  432p SD, 0.8Mbps, 30fps = 0.2124 USD/giờ
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = 0,2124 USD/giờ

  Tính năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0,18 USD/giờ

  Tổng
  0,3528 USD + 0,3528 USD + 0,4212 USD + 0,4212 USD + 0,2124 USD + 0,2124 USD + 0,2124 USD + 0,18 USD = 2,3652 USD/giờ
  Hoặc 0,03942 USD/phút với mức phí tối thiểu là 0,3942 USD (10 phút)

 • Chi phí hàng tháng cho một kênh có cùng cấu hình như ở Ví dụ Ba với cam kết 12 tháng:

  Đầu vào
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0,0863 USD/giờ
  1080p HD, HEVC, 20Mbps = 0,0863 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0,1036 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0,1036 USD/giờ
  576p SD, 1,2Mbps, 30fps, = 0,0518 USD/giờ
  432p SD, 0,8Mbps, 30fps = 0,0518 USD/giờ
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = 0,0518 USD/giờ

  Tính năng bổ sung
  Âm thanh nâng cao = 0,0214 USD (~15 USD cho một tháng 30 ngày)

  Tổng
  (0,0863 USD + 0,0863 USD + 0,1036 USD + 0,1036 USD + 0,0518 USD + 0,0518 USD + 0,0518 USD + 0,0214 USD) = 0,5566 USD/giờ

  0,5566 USD/giờ * 720 giờ = 400,75 USD cho một tháng 30 ngày

  So sánh với 1.702,94 USD, mức chi phí để chạy cùng một cấu hình trong một tháng sử dụng mức giá Theo nhu cầu.

   

 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh đường dẫn đơn trực tiếp có một đầu vào Link HD, tạo ra 3 đầu ra ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 1,5548 USD:

  Đầu vào
  Link HD = 0,50 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 8Mbps 30fps = 0,4212 USD/giờ
  720p HD, 5Mbps 30fps = 0,4212 USD/giờ
  480p SD, 3Mbps, 30fps = 0,2124 USD/giờ

  Tổng
  0,50 USD + 0,4212 USD + 0,4212 USD + 0,2124 USD = 1,5548 USD/giờ
  Hoặc 0,0259 USD/phút với mức phí tối thiểu là 0,2591 USD (10 phút)

 • Chi phí mỗi giờ cho một kênh tiêu chuẩn trực tiếp có hai đầu vào Link UHD, tạo ra 6 đầu ra ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) là 21,791 USD:

  Đầu vào
  Link UHD = 4,583 USD/giờ

  Đầu ra AVC
  1080p HD, 5Mbps 30fps = 0.702 USD/giờ
  720p HD, 2Mbps, 30fps, = 0,702 USD/giờ
  288p SD, 0,5Mbps, 30fps = 0,354 USD/giờ

  Đầu ra HEVC
  2160p UHD, 30fps = 11,232 USD/giờ
  1080p HD, 30fps = 2,808 USD/giờ
  720p HD, 30fps = 1,41 USD/giờ

  Tổng
  4,583 USD + 0,702 USD + 0,702 USD + 0,354 USD + 11,232 USD + 2,808 USD + 1,41 USD = 21,791 USD/giờ
  Hoặc 0,363 USD/phút với mức phí tối thiểu là 3,632 USD (10 phút)

Đọc bài viết trên blog này để hiểu rõ hơn các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí chạy một kênh phát trực tiếp trên AWS, như tốc độ bit của video, số lượng người xem và tỉ lệ truy cập bộ nhớ đệm khi sử dụng AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront và AWS Elemental MediaTailor để tạo doanh thu.

Tài nguyên nhàn rỗi

AWS Elemental MediaLive tính phí cho mỗi đầu vào đẩy và kênh khi các tài nguyên này không được sử dụng. Chỉ các đầu vào đẩy (ví dụ: RTP PUSH, RTMP PUSH, AWS Elemental MediaConnect và AWS Elemental Link) phải chịu chi phí khi không hoạt động. Đầu vào kéo (ví dụ: HLS PULL và RTMP PULL) không phát sinh chi phí tài nguyên nhàn rỗi. Mức giá cho tài nguyên nhàn rỗi là:

Truyền dữ liệu

Trong phạm vi Bậc miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận được tổng cộng 100 GB dung lượng truyền dữ liệu qua internet miễn phí hằng tháng cho toàn bộ Dịch vụ và Khu vực của AWS (ngoại trừ Trung Quốc và GovCloud).  Ngoài ra, không có phụ phí nào phát sinh khi truyền dữ liệu trong cùng một Khu vực.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể phải chịu phụ phí khi phân phối nội dung bên ngoài AWS.  Chẳng hạn, nếu đầu ra nội dung được gửi đến đích qua internet hoặc qua CDN khác ngoài Amazon CloudFront, thì phí truyền dữ liệu sẽ được áp dụng.

Mức giá bên dưới được tính trên cơ sở dữ liệu truyền “vào” và “ra” AWS Elemental MediaLive thông qua internet hoặc khu vực khác với khu vực mà dịch vụ này được triển khai.

 

Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi
Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?
Đăng ký
Khám phá các tài nguyên khác
Truy cập trang Tài nguyên