Với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus, bạn không phải trả phí trước hoặc cam kết. Bạn chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng, dựa trên số liệu được tải nhập, truy vấn, lưu trữ và thu thập. Dịch vụ sẽ tính phí vào cuối mỗi tháng cho mức sử dụng của bạn.

Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus được cung cấp rộng rãi. Chúng tôi tính phí cho việc sử dụng các số liệu được thu thập, tải nhập, lưu trữ và truy vấn. Chúng tôi sẽ tính phí khách hàng theo bảng giá dưới đây.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS

Tính chi phí cho Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus của bạn trong một ước tính duy nhất.

Giá cả

Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus đếm từng mẫu số liệu được thu nạp vào điểm cuối bảo mật tương thích với Prometheus. Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus cũng tính các mẫu số liệu được lưu trữ và siêu dữ liệu số liệu theo gigabyte (GB), trong đó 1GB bằng 230 byte. Phí lưu trữ được xác định theo các mẫu số liệu (thường là 1 hoặc 2 byte) và siêu dữ liệu của Prometheus. Siêu dữ liệu số liệu Prometheus có nhiều kích thước đa dạng dựa trên tên số liệu và các nhãn có liên quan (cặp khóa/giá trị). Phí cho số liệu được tải nhập và lưu trữ được tính theo tỷ lệ theo giờ và chỉ được tính phí khi bạn gửi số liệu đến Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus. Lưu ý rằng không có phí Truyền dữ liệu VÀO đối với AMP.

Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus đo các Mẫu truy vấn được xử lý (QSP) từ tất cả các yêu cầu API QueryMetric. QSP là tổng số điểm dữ liệu được truy vấn bằng Ngôn ngữ truy vấn Prometheus (PromQL) trong một phạm vi thời gian nhất định.

Đối với trình thu thập Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus, bạn sẽ bị tính phí cho số giờ trình thu thập này được bật và số lượng mẫu được thu thập.

Việc sử dụng Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon hoặc kết nối ngang hàng VPC với trình thu thập Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus sẽ phải chịu phí bổ sung như được giải thích trên trang định giá theo nhu cầu của Đám mây điện toán linh hoạt của Amazon (EC2).

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT, thuế hàng hóa và dịch vụ cũng như thuế tiêu thụ hiện hành.

Bậc miễn phí của AWS

Trong Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus (trong các Khu vực AWS được hỗ trợ). Khách hàng của Bậc miễn phí nhận được:

Số mẫu chỉ số được thu nạp 40 triệu
Số mẫu truy vấn được xử lý 200 tỷ
Số liệu được lưu trữ 10 GB

Tìm hiểu thêm về Bậc miễn phí của AWS tại đây.

Ví dụ định giá

Lưu ý: Giá trị giá cả được trình bày ở đây chỉ là ví dụ.

Ví dụ 1 - Dịch vụ Kubernetes linh hoạt của Amazon (EKS) trên EC2 và Kubernetes

Trong ví dụ này, bạn đang theo dõi 1 cụm Kubernetes có 10 nút, mỗi nút có 1000 số liệu Prometheus được thu nạp 30 giây/lần trong cả tháng (744 giờ). Ví dụ này không tính đến các lợi ích trong Bậc miễn phí của AWS của bạn. Mức sử dụng và chi phí sau đây sẽ được tính cho hoạt động 1) thu nạp mẫu số liệu, 2) lưu trữ và 3) truy vấn.

Mức sử dụng và chi phí thu nạp mẫu số liệu
Đầu tiên, chúng tôi sẽ tính số lượng mẫu số liệu được tải nhập và chi phí cho các mẫu này. Số lượng mẫu được tải nhập hàng tháng là 892,8 triệu mẫu (10 nút * 1000 số liệu trên mỗi nút / 30 giây giữa hai lần thu thập liên tiếp * 3.600 giây một giờ * 744 giờ một tháng = 10 * 1000/30 * 3.600 * 744 = 892,8 triệu mẫu).

Chi phí số liệu được tải nhập hàng tháng là 80,93 USD (0,90 USD/10.000.000 cho 2 tỷ mẫu số liệu đầu tiên * 892,8 triệu mẫu).

Mức sử dụng và chi phí lưu trữ
Thứ hai, chúng tôi sẽ tính dung lượng lưu trữ tính bằng GB và chi phí cho các mẫu số liệu và siêu dữ liệu số liệu được lưu trữ. Trong ví dụ này, giả sử bạn có 20 nhãn cho mỗi số liệu với 100 giá trị nhãn không trùng lặp cho mỗi nhãn. Siêu dữ liệu bao gồm tên số liệu, nhãn và giá trị nhãn được lưu trữ hàng ngày. Giả sử mức trung bình là 30 byte cho mỗi nhãn và giá trị nhãn và 2 byte cho mỗi mẫu số liệu được thu nạp.

Số GB dung lượng lưu trữ hàng tháng là 0,25 GB ((siêu dữ liệu số liệu * số ngày mỗi tháng) + (2 byte * số lượng mẫu số liệu) = (1000 số liệu * 20 nhãn * 100 giá trị nhãn * 30 byte * ~30 ngày mỗi tháng) + (2 byte * 892,8 triệu mẫu) = 1800 triệu byte + 1.785,6 triệu byte = 3.585,6 triệu byte = 3,34 GB).

Phí lưu trữ là 0,10 USD (0,03 USD/GB * 3,34 GB).

Mức sử dụng và chi phí truy vấn
Giờ chúng ta sẽ tính số mẫu truy vấn được xử lý và chi phí truy vấn cho ví dụ này. Giả sử bạn có 1 người dùng cuối theo dõi bảng điều khiển trung bình 2 giờ mỗi ngày và làm mới bảng điều khiển 60 giây một lần, trong đó mỗi bảng điều khiển có 20 widget biểu đồ (giả sử có 1 truy vấn PromQL đối với mỗi widget). Trong ví dụ này, giả sử có 100.000 mẫu được xử lý trên mỗi truy vấn.

Đầu tiên, bắt đầu bằng cách tính số truy vấn mỗi tháng là 72.000 truy vấn (1 người dùng cuối * 20 biểu đồ * 2 giờ xem bảng điều khiển* 3.600 giây mỗi giờ/60 giây mỗi lần làm mới bảng điều khiển* ~ 30 ngày trong một tháng).

Thứ hai, chúng tôi tính số mẫu truy vấn được xử lý mỗi tháng là 7,2 tỷ (72.000 truy vấn * 100.000/truy vấn)

Giờ chúng ta có thể tính phí truy vấn là 0,72 USD (0,10 USD/tỷ mẫu được xử lý * 7,2 tỷ mẫu được xử lý).

Giờ chúng ta có thể tính chi phí hàng tháng của bạn trong ví dụ này:

  • Chi phí thu nạp số liệu: 80,93 USD (0,90 USD/10 triệu * 892,8 triệu mẫu)
  • Chi phí lưu trữ: 0,10 USD (0,03 USD/GB * 3,34 GB)
  • Chi phí truy vấn: 0,72 USD (0,10 USD/tỷ mẫu được xử lý * 7,2 tỷ mẫu được xử lý)

Tổng chi phí hàng tháng = 80,93 USD (tải nhập số liệu) + 0,10 USD (lưu trữ) + 0,72 USD (truy vấn) = 81,75 USD

Ví dụ 2 – Thu thập số liệu Prometheus từ Dịch vụ Kubernetes linh hoạt Amazon (EKS) với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus

Trong ví dụ này, bạn đang theo dõi 1 cụm Kubernetes với 10 nút, mỗi nút có 1000 số liệu Prometheus được thu thập mỗi 30 giây một lần bởi trình thu thập của Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus trong cả tháng (744 giờ). Chúng tôi sẽ tính toán mức sử dụng và chi phí sau đây 1) tải nhập mẫu số liệu, 2) lưu trữ và 3) mẫu thu thập được từ trình thu thập của Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus và số giờ sử dụng trình thu thập. 

Mức sử dụng và chi phí tải nhập mẫu số liệu
Đầu tiên, chúng tôi sẽ tính số lượng mẫu số liệu được tải nhập và chi phí cho các mẫu này. Số lượng mẫu được tải nhập hàng tháng là 892,8 triệu mẫu (10 nút * 1000 số liệu trên mỗi nút / 30 giây giữa hai lần thu thập liên tiếp * 3.600 giây một giờ * 744 giờ một tháng = 10 * 100 / 60 * 3.600 * 744 = 892,8 triệu mẫu).

Chi phí số liệu được tải nhập hàng tháng là 80,93 USD (0,90 USD/10.000.000 cho 2 tỷ mẫu số liệu đầu tiên * 892,8 triệu mẫu).

Mức sử dụng và chi phí lưu trữ
Thứ hai, chúng tôi sẽ tính dung lượng lưu trữ tính bằng GB và chi phí cho các mẫu số liệu và siêu dữ liệu số liệu được lưu trữ. Trong ví dụ này, giả sử bạn có 20 nhãn cho mỗi số liệu với 100 giá trị nhãn không trùng lặp cho mỗi nhãn. Siêu dữ liệu bao gồm tên số liệu, nhãn và giá trị nhãn được lưu trữ hàng ngày. Giả sử mức trung bình là 30 byte cho mỗi nhãn và giá trị nhãn và 2 byte cho mỗi mẫu số liệu được tải nhập.

Số GB dung lượng lưu trữ hàng tháng là 0,25 GB ((siêu dữ liệu số liệu * số ngày mỗi tháng) + (2 byte * số lượng mẫu số liệu) = (1000 số liệu * 20 nhãn * 100 giá trị nhãn * 30 byte * ~30 ngày mỗi tháng) + (2 byte * 892,8 triệu mẫu) = 1800 triệu byte + 1.785,6 triệu byte = 3.585,6 triệu byte = 3,34 GB).

Phí lưu trữ là 0,10 USD (0,03 USD/GB * 3,34 GB).

Chi phí mẫu thu thập được và số giờ sử dụng trình thu thập
Thứ ba, chúng tôi sẽ tính toán chi phí theo số giờ sử dụng trình thu thập. Trình thu thập không tác tử có giá 0,04 USD cho mỗi giờ thu thập và 0,03 USD cho mỗi 10 triệu mẫu được thu thập và chúng tôi giả định một cụm EKS dùng một trình thu thập duy nhất. Giả sử với 744 giờ trong một tháng, chi phí hàng tháng là: 1 * 0,04 USD * 744 + 0,03 USD * 892,8 triệu mẫu / 10 triệu = 32,44 USD.

Phí sử dụng trình thu thập không tác tử là 32,44 USD. 

Giờ chúng ta có thể tính chi phí hàng tháng của bạn trong ví dụ này:

  • Chi phí thu nạp số liệu: 80,93 USD (0,90 USD/10 triệu * 892,8 triệu mẫu)
  • Chi phí lưu trữ: 0,10 USD (0,03 USD/GB * 3,34 GB)
  • Chi phí của trình thu thập không tác tử: 32,44 USD (0,04 USD cho mỗi trình thu thập-giờ * 744 giờ + 0,03 USD * 892,8 triệu mẫu / 10 triệu)

Tổng chi phí: 113,47 USD

Ví dụ 3 – Tính số Mẫu truy vấn được xử lý (QSP) và chi phí

Trong ví dụ này, bạn đang chạy một truy vấn để tính CPU của 10.000 nút của mình trong một giờ qua và một quy tắc cảnh báo chạy mỗi phút để thông báo cho bạn khi một trong những nút đó vượt quá 80% dung lượng CPU. Ví dụ này không tính đến các lợi ích trong Bậc miễn phí của AWS của bạn. Chúng ta sẽ tính mức sử dụng và chi phí chạy truy vấn và quy tắc cảnh báo.

Mức sử dụng và chi phí truy vấn
Đầu tiên, chúng tôi tính số lượng mẫu được một truy vấn duy nhất xử lý bằng cách xác định số chuỗi thời gian số liệu và khoảng thời gian được cung cấp. Chuỗi thời gian số liệu được xác định bằng tên số liệu và cặp khóa-giá trị. Trong ví dụ này, mỗi nút có một số liệu CPU duy nhất, dẫn đến một truy vấn xử lý chuỗi thời gian 10.000 số liệu trong khoảng thời gian 1 giờ. Các truy vấn Prometheus xử lý một mẫu cho mỗi bước giải quyết, đó là khoảng thời gian tối thiểu giữa hai điểm dữ liệu bất kỳ. Ví dụ: giả sử một bước kéo dài 1 phút, do đó sẽ có 1 mẫu mỗi phút trong khoảng thời gian đó. Như vậy: 10.000 chuỗi thời gian x 1 giờ x 1 mẫu/phút x 60 phút/giờ = 600.000 mẫu/truy vấn.

Giả sử bạn chạy truy vấn 1.000 lần, thì chi phí sẽ là 0,06 USD (0,10 USD/tỷ mẫu được xử lý * 0,0006 tỷ mẫu * 1.000 truy vấn).

Mức sử dụng và chi phí quy tắc cảnh báo
Chúng tôi tính số lượng mẫu được quy tắc xử lý cho mỗi lần đánh giá bằng cách xác định số chuỗi thời gian số liệu đã chọn. Vì quy tắc xác định một chuỗi thời gian số liệu CPU cho mỗi nút nên sẽ xử lý 10.000 chuỗi thời gian cho mỗi đánh giá. Các quy tắc cảnh báo trong Prometheus chạy dưới dạng truy vấn tức thì, là các truy vấn được đánh giá tại một thời điểm duy nhất. Do đó, quy tắc cảnh báo này đánh giá 10.000 chuỗi thời gian x 1 mẫu/chuỗi thời gian = 10.000 mẫu. Vì cảnh báo này chạy mỗi phút nên quy tắc cảnh báo này xử lý 10.000 mẫu x 60 phút/giờ x 730 giờ/tháng = 438.000.000 mẫu/tháng.

Chi phí của quy tắc cảnh báo này là 0,04 USD mỗi tháng (0,10 USD/tỷ mẫu được xử lý * 0,438 tỷ mẫu).

Câu hỏi thường gặp về Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus
Đọc các Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản AWS
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng với Amazon Managed Service for Prometheus
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon Managed Service for Prometheus trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập