Phiên bản cơ sở dữ liệu theo nhu cầu

Quản lý giá với các phiên bản CSDL theo nhu cầu cho phép bạn trả cho công suất điện toán theo giờ khi phiên bản CSDL của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn.

Giá RDS on Outposts dựa trên phí quản lý theo giờ cho từng phiên bản cho mỗi cơ sở dữ liệu được quản lý. Số giờ sử dụng phiên bản CSDL một phần sẽ được tính phí theo gia số tăng một giờ sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL. Ví dụ: khi bạn chạy một phiên bản DB trong 30 phút và sau đó chấm dứt phiên bản đó, bạn sẽ được lập hóa đơn cho phiên bản DB một giờ.

  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Phiên bản web SQL Server
  • Phiên bản tiêu chuẩn của SQL Server
  • Phiên bản SQL Server dành cho doanh nghiệp
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Phiên bản web SQL Server
  • Phiên bản tiêu chuẩn của SQL Server
  • Phiên bản SQL Server dành cho doanh nghiệp

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán giá AWS

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập