Phiên bản CSDL theo nhu cầu

Mức giá Quản lý các phiên bản CSDL theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho việc quản lý theo giờ khi phiên bản CSDL của bạn chạy mà không cần cam kết dài hạn.

Giá RDS on Outposts dựa trên phí quản lý theo giờ cho từng phiên bản cho mỗi cơ sở dữ liệu được quản lý. Số giờ sử dụng phiên bản CSDL một phần sẽ được tính phí theo gia số một giờ sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL. Ví dụ: khi bạn chạy một phiên bản CSDL trong 30 phút rồi kết thúc phiên bản đó, bạn sẽ được tính phí cho một giờ sử dụng phiên bản CSDL.

  • MySQL
  • PostgreSQL
  • Phiên bản web SQL Server
  • Phiên bản tiêu chuẩn của SQL Server
  • Phiên bản SQL Server dành cho doanh nghiệp

Phiên bản nhiều vùng sẵn sàng theo nhu cầu

Mức giá Quản lý các phiên bản CSDL theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho việc quản lý theo giờ khi phiên bản CSDL của bạn chạy mà không cần cam kết dài hạn.

Giá RDS on Outposts dựa trên phí quản lý theo giờ cho từng phiên bản cho mỗi cơ sở dữ liệu được quản lý. Số giờ sử dụng phiên bản CSDL một phần sẽ được tính phí theo gia số một giờ sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi lớp phiên bản CSDL. Ví dụ: khi bạn chạy một phiên bản CSDL trong 30 phút rồi kết thúc phiên bản đó, bạn sẽ được tính phí cho một giờ sử dụng phiên bản CSDL.

  • MySQL
  • Khi bạn chạy Phiên bản cơ sở dữ liệu dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS on Outposts sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng trên một Outpost được gắn với một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng 

  • PostgreSQL
  • Khi bạn chạy Phiên bản cơ sở dữ liệu dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS on Outposts sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng trên một Outpost được gắn với một Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng 

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Tài nguyên khác về giá

Công cụ tính giá Amazon RDS on AWS Outposts

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Xem Câu hỏi thường gặp để biết thêm thông tin

Truy cập trang Câu hỏi thường gặp.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập