Bắt đầu sử dụng Hồ bảo mật của Amazon

Hồ bảo mật của Amazon tự động tập trung dữ liệu bảo mật của bạn từ môi trường AWS, nhà cung cấp SaaS, tại chỗ và các nguồn đám mây vào một hồ dữ liệu xây dựng cho mục đích nhất định được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Sử dụng Hồ bảo mật để phân tích dữ liệu bảo mật, hiểu rõ tình trạng bảo mật trong toàn bộ tổ chức một cách toàn diện hơn, đồng thời cải thiện khả năng bảo vệ khối lượng công việc, ứng dụng và dữ liệu.

Hồ bảo mật tạo một hồ dữ liệu xây dựng cho mục đích nhất định để phục vụ việc bảo mật trong tài khoản và Khu vực AWS mà bạn chọn để tập trung dữ liệu của mình. Bản ghi AWS và các nguồn dữ liệu bảo mật được tự động thu thập cho các tài khoản hiện có và tài khoản mới. Các dữ liệu này được chuẩn hóa thành Khung lược đồ an ninh mạng mở (OCSF). Khung này bao gồm các sự kiện quản lý của AWS CloudTrail, Bản ghi luồng Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, bản ghi truy vấn của Bộ phân giải Amazon Route 53, bản ghi kiểm tra Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) của Amazon, bản ghi AWS Web Application Firewall (WAF) cũng như nội dung phát hiện về bảo mật từ các giải pháp tích hợp qua Trung tâm bảo mật AWS. Bạn cũng có thể thêm dữ liệu từ các giải pháp bảo mật của bên thứ ba, các nguồn đám mây khác và dữ liệu tùy chỉnh của mình, bao gồm cả bản ghi từ các ứng dụng nội bộ hoặc cơ sở hạ tầng mạng.

Bạn có 15 phút không?

Step 1 - Sign up for an Amazon Web Services account
Thiết lập và đăng nhập vào tài khoản AWS của bạn

Truy cập Bảng điều khiển quản lý AWS và đăng nhập hoặc tạo tài khoản AWS mới.

Bật Hồ bảo mật của Amazon

Mở bảng điều khiển Hồ bảo mật và chọn Bắt đầu và Bật Hồ bảo mật để bắt đầu dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bắt đầu xây dựng hồ dữ liệu của bạn

Hồ bảo mật tự động tập trung dữ liệu bảo mật của bạn từ các nguồn đám mây, nguồn tại chỗ và các nguồn tùy chỉnh vào một hồ dữ liệu xây dựng cho mục đích nhất định được lưu trữ trong tài khoản của bạn.